Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 10k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел

20. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът е приканен да гласува по:

—   Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Гунар Бек [2019/2154(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад
Доклад относно искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад [2019/2149(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Процедурно предложение (член 200 от Правилника за дейността)

Процедурно предложение, внесено в съответствие с член 200 от Правилника за дейността, с искане за отлагане на гласуването по доклада на Andor Deli (A9-0085/2020): Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел;

—   Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Andor Deli (A9-0085/2020).

Парлментът е приканен да гласува по следните искания за прилагане на неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

—   Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 ***I

[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - комисия по икономически и парични въпроси;

—   Извънредно временно подпомагане по линия на ЕЗФРСР в отговор на избухването на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) ***I

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Norbert Lins;

—   Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***I

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Loránt Vincze.

Парламентът е приканен да гласува по измененията на доклада на Kati Piri и Christophe Hansen - A9-0117/2020 и на предложение за резолюция B9-0123/2020 - Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.:

—   Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Доклад относно препоръката на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия [2020/2023(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по международна търговия. Докладчици: Kati Piri и Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.
Предложение за резолюция, внесена въз основа на член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията (точка 10 от протокола от 17.12.2019 г), от Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на комисията EMPL, относно Европейската стратегия за хората с увреждания след 2020 г. (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Гласуването ще продължи до 17.45 ч.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 20.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Последно осъвременяване: 19 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност