Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

20. Πρώτη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των εξής:

—   Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck [2019/2154(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Halicki (A9-0036/2020

—   Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt [2019/2149(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marie Toussaint (A9-0037/2020

—   Παρέμβαση επί της διαδικασίας (άρθρο 200 του Κανονισμού)
Παρέμβαση επί της διαδικασίας που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 200 για την αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Andor Deli (A9-0085/2020): Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ·

—   Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Andor Deli (A9-0085/2020).

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των εξής αιτημάτων εφαρμογής διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού):

—   Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 ***I

[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

—   Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins ·

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Loránt Vincze .

Το Σώμα καλείται να προχωρήσει στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών στην έκθεση των Kati Piri και Christophe Hansen - A9-0117/2020 και στην πρόταση ψηφίσματος B9-0123/2020 - Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020:

—   Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας [2020/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Kati Piri και Christophe Hansen (A9-0117/2020

—   Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020
Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε βάσει του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2019), από την Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις17.45.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 20.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου