Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 9k
Woensdag 17 juni 2020 - Brussel

20. Eerste stemming
Volledige verslagen

Het Parlement stemt over:

—   Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gunnar Beck
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Gunnar Beck [2019/2154(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Verzoek om opheffing van de immuniteit van Guy Verhofstadt
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Guy Verhofstadt [2019/2149(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Procedurele motie (artikel 200 van het Reglement)
Procedurele motie, ingediend op grond van artikel 200 van het Reglement, tot verdaging van de stemming over het verslag Andor Deli (A9-0085/2020): Sluiting van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël;

—   Sluiting van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Andor Deli (A9-0085/2020).

Het Parlement stemt over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

—   Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken;

—   Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins;

—   Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze.

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op het verslag van Kati Piri en Christophe Hansen - A9-0117/2020 en op ontwerpresolutie B9-0123/2020 - EU-strategie inzake handicaps na 2020;

—   Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland [2020/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie internationale handel. Rapporteurs: Kati Piri en Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   EU-strategie inzake handicaps na 2020
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat (punt 10 van de notulen van 17.12.2019), door Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de commissie EMPL, over de EU-strategie inzake handicaps post-2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Er kan worden gestemd tot17.45 uur.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 20.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid