Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 8k
Streda, 17. júna 2020 - Brusel

20. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o:

—   Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Gunnara Becka imunity [2019/2154(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Guya Verhofstadta imunity [2019/2149(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Procedurálny návrh (článok 200 rokovacieho poriadku)
Procedurálny návrh predložený v súlade s článkom 200 týkajúci sa žiadosti o odloženie hlasovania o správe, ktorú predložil Andor Deli (A9-0085/2020): Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom;

—   Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej v mene Únie [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament hlasuje o týchto žiadostiach o použitie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci;

—   Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Norbert Lins ;

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Loránt Vincze .

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k správe, ktorú predložili Kati Piri a Christophe Hansen - A9-0117/2020, a k návrhu uznesenia B9-0123/2020 - Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020:

—   Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
Správa o odporúčaniach Európskeho parlamentu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska [2020/2023(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajcovia: Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020
Návrh uznesenia, predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy (bod 10 zápisnice zo dňa 17.12.2019), ktorý predložila Lucia Ďuriš Nicholsonová, v mene výboru EMPL, o stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Hlasovať je možné do 17.45 h.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 20.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Posledná úprava: 20. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia