Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0194/2020

Συζήτηση :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

21. Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP))

(Αρχή της συζήτησης: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020)

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, Sylvie Guillaume και Irène Tolleret.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky και Marco Zanni, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela και Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 και σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 (τροπολογίες), σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου