Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2023(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0117/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0117/2020

Συζήτηση :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0152

Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

22. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 - Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 (2020/2656(RSP))

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας [2020/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Kati Piri και Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Οι Kati Piri και Christophe Hansen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Nicolae Ştefănuță (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Pedro Silva Pereira (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Kris Peeters (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Johan Danielsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Pascal Arimont (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), François-Xavier Bellamy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Loránt Vincze (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Gheorghe Falcă (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jörgen Warborn, Peter van Dalen και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν οι Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Michel Barnier (Επικεφαλής της ειδικής ομάδας για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο) και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020 (τροπολογίες - A9-0117/2020); σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.6.2020 (τελική ψηφοφορία - A9-0117/2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.40.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου