Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 313kPDF 421kWORD 103k
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 9.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 11.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συζήτηση)
 20.Πρώτη ψηφοφορία
 21.Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 - Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (συζήτηση)
 23.Επανάληψη της συνεδρίασης
 24.Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 25.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 26.Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συζήτηση)
 27.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 28.Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συνέχεια της συζήτησης)
 29.Δεύτερη ψηφοφορία
 30.Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά (συζήτηση)
 31.Αιτιολογήσεις ψήφου
 32.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 34.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
 Παράρτηµα 2 - Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.02.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία εκφράζει, εξ ονόματος του Σώματος αλλά και του ιδίου προσωπικώς, τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του George Floyd, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Μαΐου 2020 στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο καταδικάζει ανέκαθεν κάθε μορφή βίας και διακρίσεων και ότι έχει ταχθεί υπέρ της διαφύλαξης των κανόνων του κράτους δικαίου.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του George Floyd αλλά και όλων των θυμάτων της βίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων.


4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου σε σχέση με την τήρηση των αποστάσεων κατά τη διάρκεια της παρούσης συνόδου.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Manon Aubry σχετικά με τις πρόσφατες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, Angel Dzhambazki σχετικά με την κατανομή του χρόνου ομιλίας, Pierrette Herzberger-Fofana, για να γνωστοποιήσει μια επίθεση που δέχτηκε από την βελγική αστυνομία χθες και για να ζητήσει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων (Ο Πρόεδρος το σημειώνει), και Philippe Lamberts σχετικά με την παρέμβαση της Pierrette Herzberger-Fofana.


5. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Ο Gilles Lebreton γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


6. Σύνθεση του Σώματος

Ο Klaus Buchner κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 16 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Heidi Hautala

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


8. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, αποφάσισε, σε συμφωνία με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, δεδομένης της κατάστασης που δημιούργησε η COVID-19 και προκειμένου να έχει το Κοινοβούλιο την ευχέρεια να φέρει σε πέρας τα ουσιώδη καθήκοντά του:

—   να παρατείνει την τρέχουσα περίοδο συνόδου μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020,

—   να διεξαχθεί η περίοδος συνόδου του Ιουλίου από το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2020 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2020 στις Βρυξέλλες.

Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


9. Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

—   Διορθωτικό P8_TA(2019)0370(COR01) στην οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 253) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης της ως άνω οδηγίας P8_TA(2019)0370) (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) - επιτροπή ECON.

Σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί το διορθωτικό αυτό σε ψηφοφορία.


10. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού, η Επιτροπή ITRE αποφάσισε να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τις ακόλουθες θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0395·

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0402·

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0396·

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0403·

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0430.

Οι εν λόγω θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αποτελούν τη διαπραγματευτική εντολή.


11. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών γνωστοποίησε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις σχετικά με τα εξής έγγραφα:

—   σύσταση της επιτροπής AGRI περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020

—   σύσταση της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαΐου 2020 της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Εάν δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο, οι εν λόγω συστάσεις θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθενται σε ψηφοφορία.


12. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο της εκτέλεσης διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών (00001/2020/LEX - C9-0172/2020 - 2019/0107(COD)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο της εκτέλεσης οδικών διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών (00002/2020/LEX - C9-0173/2020 - 2019/0108(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (00019/2020/LEX - C9-0165/2020 - 2018/0154(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (00020/2020/LEX - C9-0168/2020 - 2018/0178(COD)).


13. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προσθήκη των Νήσων Σολομώντος στο παράρτημα I (C(2020)03334 - 2020/2666(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Μαΐου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου της εκ των προτέρων γνωστοποίησης (C(2020)03338 - 2020/2676(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 28 Μαΐου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια ορισμού κεντρικών σημείων επαφής στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και τις λειτουργίες των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής (C(2019)1997) (C(2020)03465 - 2020/2673(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/979 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης (C(2020)03502 - 2020/2675(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2019/980 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (C(2020)03508 - 2020/2674(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 139/2014 όσον αφορά τους όρους και τις διαδικασίες για τη δήλωση των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χώρου στάθμευσης και ελιγμών (C(2020)03625 - 2020/2677(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καταχώριση για το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ και τα παράγωγά του (PFOS) (C(2020)03639 - 2020/2678(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη της δικοφόλης (dicofol) (C(2020)03645 - 2020/2679(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2018/761 και (ΕΕ) 2018/762 της Επιτροπής όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής τους μετά την παράταση της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο εθνικό δίκαιο (C(2020)04018 - 2020/2693(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Απριλίου 2020

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI


14. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Οδηγία για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιού SARS-CoV-2 στον κατάλογο των βιολογικών παραγόντων για τους οποίους είναι γνωστό ότι προσβάλλουν τον άνθρωπο, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1833 της Επιτροπής (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - προθεσμία: 4 Ιουλίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL


15. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Δεκεμβρίου II του 2019, Ιανουαρίου I και II του 2020, Φεβρουαρίου 2020, Μαρτίου II του 2020 και Απριλίου 2020 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

CULT, PETI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία - Θέση του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM

  • - Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
    Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας:

EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (COM(2020)0450 - C9-0154/2020 - 2018/0196(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, LIBE, FEMM, PECH

- Τροποποιημένη πρόταση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2020)0444 - C9-0155/2020 - 2018/2070(ACI))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (COM(2020)0461 - C9-0159/2020 - 2020/0110(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να συνεχιστεί η ανθρωπιστική στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, LIBE

- Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2020)0445 - C9-0163/2020 - 2018/0135(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (COM(2020)0459 [01] - C9-0166/2020 - 2018/0224(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

- Τροποποιημένη πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (COM(2020)0459 [02] - C9-0167/2020 - 2018/0225(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2020)0459 [03] - C9-0169/2020 - 2018/0243(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET, DEVE

γνωμοδότηση :

BUDG (συνδεδεμένη επιτροπή), INTA, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2020)0459 [04] - C9-0170/2020 - 2018/0216(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA, BUDG, CONT, ENVI (συνδεδεμένη επιτροπή), ITRE, REGI, FEMM

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (COM(2020)0447 - C9-0174/2020 - 2018/0206(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI (συνδεδεμένη επιτροπή), BUDG, CONT, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PECH

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (COM(2020)0452 - C9-0175/2020 - 2018/0197(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE, EMPL, ITRE

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0460 - C9-0177/2020 - 2020/0006(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG (συνδεδεμένη επιτροπή), ECON (συνδεδεμένη επιτροπή), EMPL(συνδεδεμένη επιτροπή), ENVI (συνδεδεμένη επιτροπή), ITRE (συνδεδεμένη επιτροπή), TRAN, AGRI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020 (2019/2210(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2128(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2020/000 TA 2020 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα III Επιτροπή (2019/2213(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 (2019/2209(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2023(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Kati Piri - Εισηγητής: Christophe Hansen (A9-0117/2020)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Bas Eickhout - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)


17. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

—   O-000037/2020 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία του COVID-19 (B9-0010/2020);

—   O-000038/2020 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία του COVID-19 (B9-0011/2020).


18. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ιουνίου 2020 (PE 653.260/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι έλαβε τρία αιτήματα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού) στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου COVID-19 προκειμένου να εγκριθούν οι εξής φάκελοι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου:

—   Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 - επιτροπή ECON (σημείο 16 του PDOJ),

—   Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) - επιτροπή AGRI (σημείο 50 του PDOJ),

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 - επιτροπή AFCO (σημείο 55 του PDOJ).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί επίσης ότι έλαβε ένα αίτημα παρέμβασης επί της διαδικασίας που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κανονισμού για αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Andor Deli (A9-0085/2020): Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ (σημείο 96 του PDOJ). Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι η ψηφοφορία επί του αιτήματος αυτού θα διεξαχθεί στην πρώτη σημερινή ώρα ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι δεν έλαβε προτάσεις απόρριψης ή τροποποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού σχετικά με δύο θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

—   Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (σημείο 38 του PDOJ),

—   Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (σημείο 37 του PDOJ).

Οι δύο πράξεις θεωρείται συνεπώς ότι εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0130 και P9_TA(2020)0131).

Ο Πρόεδρος, κατόπιν συνεννόησης με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης:

Τετάρτη

Οι δύο συζητήσεις με θέματα:

—   δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 (σημείο 13 του PDOJ),

—   έκθεση Kati Piri και Christophe Hansen (A9-0117/2020): Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (σημείο 17 τουPDOJ),

θα αποτελέσουν αντικείμενο κοινής συζήτησης.

Η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί ως δεύτερο σημείο το απόγευμα μετά την συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (σημείο 90 του PDOJ).

Πέμπτη

Οι τρεις συζητήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέματα:

—   Οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στην εξωτερική πολιτική (σημείο 11 του PDOJ),

—   Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (σημείο 5 του PDOJ),

—   Η αντίδραση της ΕΕ στο ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ (σημείο 98 του PDOJ),

θα αποτελέσουν αντικείμενο κοινής συζήτησης.

Η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί ως πρώτο σημείο το πρωί.

Στη συνέχεια, οι δύο συζητήσεις για την:

—   έκθεση Petras Auštrevičius - A9-0112/2020: Η Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 (σημείο 40 του PDOJ),

—   έκθεση Tonino Picula - A9-0091/2020: Τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020 (σημείο 19 του PDOJ),

θα αποτελέσουν αντικείμενο κοινής συζήτησης.

Η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί ως τρίτο σημείο το πρωί μετά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τη νόσο Covid-19 και αντίκτυπος στην ελευθερία της έκφρασης (σημείο 9 του PDOJ).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί τέλος ότι οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού τροπολογιών και του αριθμού των αιτημάτων για ψηφοφορίες κατά τμήματα και για χωριστές ψηφοφορίες. Πληροφορίες σχετικά με τον καταμερισμό των ψηφοφοριών στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών θα διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα στην ενότητα "Informations et documents prioritaires".

Το Σώμα εγκρίνει τις προτάσεις αυτές.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι υποβλήθηκε αίτημα παρέμβασης επί της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κανονισμού για αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Andor Deli (A9-0085/2020): Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ (σημείο 96 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με το άρθρο 196 του Κανονισμού η Clare Daly, υπέρ του αιτήματος, και ο Andor Deli, εισηγητής, κατά του αιτήματος.

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, πριν την ψηφοφορία επί των τριών αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος που αποτελούν τμήμα της πρώτης ώρας ψηφοφοριών, θα δοθεί ο λόγος στους ομιλητές σύμφωνα με το άρθρο 163 του Κανονισμού.

Παρεμβαίνουν οι Derk Jan Eppink (εξ ονόματος της προέδρου της επιτροπής ECON), υπέρ του αιτήματος της επιτροπής ECON (σημείο 16 του PDOJ) και Manon Aubry, κατά του αιτήματος.

Παρεμβαίνει ο Thomas Waitz, κατά του αιτήματος της επιτροπής AGRI (σημείο 50 του PDOJ).

Παρεμβαίνει ο Loránt Vincze, εισηγητής, υπέρ του αιτήματος της επιτροπής AFCO (σημείο 55 του PDOJ).

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


19. Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Isabel Wiseler-Lima, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Susanna Ceccardi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, και Esteban González Pons.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Evin Incir, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Pierrette Herzberger-Fofana, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Gwendoline Delbos-Corfield, Željana Zovko, Tonino Picula, Monica Semedo και Tom Vandendriessche.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020)


20. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των εξής:

—   Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck [2019/2154(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Halicki (A9-0036/2020

—   Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt [2019/2149(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marie Toussaint (A9-0037/2020

—   Παρέμβαση επί της διαδικασίας (άρθρο 200 του Κανονισμού)
Παρέμβαση επί της διαδικασίας που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 200 για την αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Andor Deli (A9-0085/2020): Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ·

—   Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Andor Deli (A9-0085/2020).

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των εξής αιτημάτων εφαρμογής διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού):

—   Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 ***I

[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

—   Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins ·

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Loránt Vincze .

Το Σώμα καλείται να προχωρήσει στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών στην έκθεση των Kati Piri και Christophe Hansen - A9-0117/2020 και στην πρόταση ψηφίσματος B9-0123/2020 - Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020:

—   Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας [2020/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Kati Piri και Christophe Hansen (A9-0117/2020

—   Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020
Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε βάσει του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2019), από την Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις17.45.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 20.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.


21. Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP))

(Αρχή της συζήτησης: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020)

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, Sylvie Guillaume και Irène Tolleret.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky και Marco Zanni, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela και Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 και σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 (τροπολογίες), σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 (τελική ψηφοφορία).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

22. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 - Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 (2020/2656(RSP))

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας [2020/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Kati Piri και Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Οι Kati Piri και Christophe Hansen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Nicolae Ştefănuță (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Pedro Silva Pereira (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Kris Peeters (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Johan Danielsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Pascal Arimont (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), François-Xavier Bellamy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Loránt Vincze (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Gheorghe Falcă (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jörgen Warborn, Peter van Dalen και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν οι Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Michel Barnier (Επικεφαλής της ειδικής ομάδας για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο) και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020 (τροπολογίες - A9-0117/2020); σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.6.2020 (τελική ψηφοφορία - A9-0117/2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.40.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

23. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 19.05.


24. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2020/2657(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hélène Laporte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Gunnar Beck, Mairead McGuinness, Gabriele Bischoff και Peter Kofod.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica και Nikolina Brnjac.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Manfred Weber και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez και Domènec Ruiz Devesa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts και Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2020/2657(RSP)) (B9-0170/2020

—   Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2020/2657(RSP)) (B9-0179/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 18 Ιουνίου 2020 (τροπολογίες), 18 Ιουνίου 2020 (τελική ψηφοφορία).


25. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 20.00.


26. Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (2020/2663(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

27. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των εξής::

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck [2019/2154(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0132)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 3)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020)

Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt [2019/2149(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0133)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 4)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020)

Παρέμβαση επί της διαδικασίας (άρθρο 200 του Κανονισμού)

Παρέμβαση επί της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 200 για την αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Andor Deli (A9-0085/2020): Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ

Με ΟΚ (278 υπέρ, 388 κατά, 20 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί του αιτήματος για διαδικασία κατεπείγοντος:

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Με ΟΚ (603 υπέρ, 88 κατά, 5 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins

Με ΟΚ (688 υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Loránt Vincze

Με ΟΚ (689 υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στην έκθεση Kati Piri και Christophe Hansen - A9-0117/2020 και στην πρόταση ψηφίσματος B9-0123/2020 - Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020:

Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας [2020/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Kati Piri και Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0152)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 23

Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020
Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε βάσει του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2019), από την Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0156)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 25


28. Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (2020/2663(RSP))

(Αρχή της συζήτησης: σημείο 26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020)

Παρεμβαίνουν οι Christophe Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stéphanie Yon-Courtin, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Kim Van Sparrentak, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Lídia Pereira, Raphaël Glucksmann, Reinhard Bütikofer και Tom Berendsen.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής), Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.


29. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει, με μοναδική ψηφοφορία, επί των εξής:

—   Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) ***
Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου επί της σύναψης του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020

—   Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (Ψήφισμα)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) [2019/0078M(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020

—   Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A9-0012/2020

—   Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) (Ψήφισμα)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) [2019/0090M(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A9-0013/2020

—   Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Nuno Melo (A9-0001/2020

—   Συμφωνία ΕΕ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ (άρθρο XXVIII της GATT του 1994) όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας ***
Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörgen Warborn (A9-0092/2020

—   Αίτηση για τη χρηματοδότηση βιοϊατρικής έρευνας σχετικά με τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα
Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού από την Dolors Montserrat, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020

—   Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2020/000 TA 2020 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Victor Negrescu (A9-0109/2020

—   Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία
Έκθεση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019
Έκθεση για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον γενικό προϋπολογισμό του 2020: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020 - Πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία
Έκθεση για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020

—   Σύναψη της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου ΕΕ-Μολδαβίας ***
Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A9-0084/2020

—   Τροποποίηση της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου ΕΕ-Μολδαβίας (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) ***
Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A9-0083/2020

—   Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου (προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας) ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και η προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Sven Schulze (A9-0005/2020

—   Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας ***
Σύσταση σχετικά με τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Andris Ameriks (A9-0086/2020

—   Σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ΕΕ-Κίνας ***
Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020

—   Σύναψη της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου ΕΕ-Γεωργίας ***
Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Andris Ameriks (A9-0082/2020

—   Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Andor Deli (A9-0085/2020).

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει τροπολογίες επί των εξής:

—   Πρόταση ψηφίσματος B9-0170/2020: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης·

—   Πρόταση απόφασης B9-0190/2020: Σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας
Πρόταση απόφασης, η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 207 του Κανονισμού από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σχετικά με τις αρμοδιότητες, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας αυτής (2020/2683(RSO)

—   Πρόταση απόφασης B9-0189/2020: Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ψηφιακή εποχή, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας
Πρόταση απόφασης, η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 207 του Κανονισμού από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με τις αρμοδιότητες, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ψηφιακή εποχή (2020/2684(RSO)

—   Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, στις 09.00.


30. Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά (2020/2649(RSP))

Η Adina-Ioana Vălean (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, István Ujhelyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Roman Haider, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler και Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σταδιακή επανέναρξη των τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020)·

—   Roberts Zīle και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020

—   Anna Deparnay-Grunenberg και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020

—   Johan Danielsson και István Ujhelyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia και Maximilian Krah, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020

—   Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020

—   José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.6.2020 (τροπολογίες), σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 (τελική ψηφοφορία).


31. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


32. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


33. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 653.260/OJJE).


34. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Χριστοφόρου Λευτέρης, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


Παράρτηµα 1 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Παράρτηµα 2 - Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου