Index 
Jegyzőkönyv
XML 266kPDF 395kWORD 93k
2020. június 17., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az elnök közleménye
 5.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 6.A Parlament tagjai
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Ülésnaptár
 9.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke)
 10.Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)
 11.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése)
 12.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 15.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 18.Ügyrend
 19.Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően (vita)
 20.Első szavazási kör
 21.Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően (a vita folytatása)
 22.Az Európai Tanács 2020. június 19-i ülésének előkészítése – Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz (vita)
 23.Az ülés folytatása
 24.Konferencia Európa jövőjéről (vita)
 25.Az elnök közleménye
 26.Az európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a Covid-járvány utáni világban (vita)
 27.A szavazás eredményének bejelentése
 28.Az európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a Covid-járvány utáni világban (a vita folytatása)
 29.Második szavazási kör
 30.Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően (vita)
 31.A szavazáshoz fűzött indokolások
 32.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 33.A következő ülésnap napirendje
 34.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 2. melléklet – Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2020. május 27-án/-én (szerda) megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 15.02-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben a Parlament és saját maga nevében is őszinte részvétét fejezi ki az Egyesült Államokban 2020. május 25-én elhunyt George Floyd családtagjainak és barátainak.

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Parlament mindig is határozottan elítélte az erőszak és a diszkrimináció valamennyi formáját, és hogy kiáll a jogállamiság tiszteletben tartása mellett.

A Parlament egyperces néma csendet tart George Floyd és az erőszak, a rasszizmus és a diszkrimináció valamennyi áldozatának emlékére.


4. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet az ülés során a közösségi kontaktusok korlátozását elősegítő, a Parlamentben bevezetett megelőző intézkedésekre.

°
° ° °

Felszólal Manon Aubry a közelmúltbeli rasszizmusellenes tiltakozásokról, Angel Dzhambazki a felszólalási idők felosztásáról, Pierrette Herzberger-Fofana, aki jelzi, hogy az előző nap a belga rendőrség részéről agresszió érte és kéri konkrét intézkedések meghozatalát (az elnök ezt tudomásul veszi), és Philippe Lamberts Pierrette Herzberger-Fofana felszólalásával kapcsolatban.


5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják

Gilles Lebreton közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


6. A Parlament tagjai

Klaus Buchner írásban közölte, hogy 2020. július 16-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) Verts/ALE képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatot juttatta el az elnöknek:

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Heidi Hautala

A határozat a mai naptól hatályos.


8. Ülésnaptár

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezletének legutóbbi, 2020. május 28-i ülésén a képviselőcsoportok elnökeinek egyetértésével úgy határozott, hogy tekintettel a Covid19-járvánnyal kapcsolatos helyzetre és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Parlament el tudja látni alapvető feladatait:

—   az aktuális ülést meghosszabítják 2020. június 19-e, péntekig,

—   és a júliusi ülés 2020. július 8-án, szerdán délelőttől 2020. július 10-én, pénteken délutánig fog tartani és Brüsszelben kerül rá sor.

A módosított ülésnaptár elérhető a Parlament internetes oldalán.


9. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

—   Helyesbítés P8_TA(2019)0370(COR01) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/878 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 150., 2019.6.7., 253. o.) - (az Európai Parlament által 2019. április 16-án a szóban forgó rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2019)0370 - (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) - ECON bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha 24 órán belül egy képviselőcsoport, vagy legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő kéri, hogy bocsássák azt szavazásra.


10. Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a(z) ITRE bizottság az eljárási szabályzat 72. cikke alapján úgy döntött, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd a Parlament alábbi első olvasatbeli álláspontjai alapján:

—   az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) – álláspont első olvasatban P8_TA(2019)0395;

—   az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) – álláspont első olvasatban P8_TA(2019)0402;

—   az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) – álláspont első olvasatban P8_TA(2019)0396;

—   az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))– álláspont első olvasatban P8_TA(2019)0403;

—   az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))– álláspont első olvasatban P8_TA(2019)0430.

A Parlament ezen első olvasatbeli álláspontjai képezik a tárgyalási megbízatást.


11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 111. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke közölte a Parlament elnökével, hogy a következő ajánlásokkal szemben nem érkezett fogás::

—   az AGRI bizottság ajánlása a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől, a borágazat vonatkozásában pedig az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől a 2020. év tekintetében történő eltérésről szóló, 2020. május 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020);

—   az ECON bizottság ajánlása az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 26-i (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2020. május 28-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Ha a plenáris ülésen történő bejelentésüket követő huszonnégy órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást az ajánlások ellen, akkor az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazást kell tartani azokról.


12. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy 2020. június 18-án, csütörtökön a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata Németországnak a Svájccal kötött, kétoldalú közúti szállítási megállapodásának a két ország között, a határ menti régiókban nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások nyújtása során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról (00001/2020/LEX - C9-0172/2020 - 2019/0107(COD));

- Az Olaszországnak a Svájccal a két ország között, a határ menti régiókban nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások nyújtása során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat (00002/2020/LEX - C9-0173/2020 - 2019/0108(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet módosításáról (00019/2020/LEX - C9-0165/2020 - 2018/0154(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (00020/2020/LEX - C9-0168/2020 - 2018/0178(COD)).


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Salamon-szigetek I. mellékletbe való felvétele érdekében az (EU) 2016/1076 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2020)03334 - 2020/2666(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 27

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendeletnek és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendeletnek az előzetes tájékoztatási időszak hossza tekintetében történő módosításáról (C(2020)03338 - 2020/2676(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 4

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 26-i (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 28

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- Helyesbítés az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó központi kapcsolattartó pontok kijelölési kritériumait, illetve a központi kapcsolattartó pontok feladatait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (C(2019)1997) (C(2020)03465 - 2020/2673(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 2

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2020)03502 - 2020/2675(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 4

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2020)03508 - 2020/2674(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 4

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 139/2014/EU rendeletnek az előtér-irányítói szolgáltatások nyújtásáért felelős szervezetek által tett nyilatkozatokra vonatkozó feltételek és eljárások tekintetében történő módosítáról (C(2020)03625 - 2020/2677(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 9

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a perfluoroktán-szulfonsavra és annak származékaira (PFOS) vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (C(2020)03639 - 2020/2678(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 9

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dikofol felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2020)03645 - 2020/2679(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 9

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/761 és az (EU) 2018/762 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő, az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésre vonatkozó határidejének meghosszabbítását követő módosításáról (C(2020)04018 - 2020/2693(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 12

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 30.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedés tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Irányelv a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a SARS-CoV-2 vírusnak az emberek számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról és az (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - határidő: 2020. július 4)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL


15. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2019. decemberi II., a 2020. januári I. és II., a 2020. februári, a 2020. márciusi II. és a 2020. áprilisi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a Covid19-világjárványra tekintettel az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendeletben előírt gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

CULT, PETI

- A 2020. évi általános költségvetésre vonatkozó, a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kísérő 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet – A Tanács 2020. május 25-i álláspontja (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról szóló (EU) 2017/1601 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))

utalva

illetékes:

DEVE

vélemény:

AFET, BUDG, CONT

- Javaslat a technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Javaslat a helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat a 223/2014/EU rendeletnek a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

- Javaslat a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EUrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ITRE, IMCO

- Javaslat a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszerktor-hitelezési eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI

- Módosított javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0450 - C9-0154/2020 - 2018/0196(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, LIBE, FEMM, PECH

- Módosított javaslat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló Intézményközi megállapodáshoz (COM(2020)0444 - C9-0155/2020 - 2018/2070(ACI))

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

BUDG

- Javaslat az (EU) 2015/1017 rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, CONT, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2019. május 20-i (EU)2019/833 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Javaslat a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0461 - C9-0159/2020 - 2020/0110(COD))

utalva

illetékes:

DEVE

vélemény:

BUDG

- Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Javaslat az (EU)2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak kezelése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

IMCO

- Javaslat a rendkívüli tartaléknak a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása céljából történő 2020. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, DEVE, LIBE

- Módosított javaslat az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozathoz (COM(2020)0445 - C9-0163/2020 - 2018/0135(CNS))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Módosított javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0459 [01] - C9-0166/2020 - 2018/0224(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

- Módosított javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2020)0459 [02] - C9-0167/2020 - 2018/0225(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

- Módosított javaslat a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0459 [03] - C9-0169/2020 - 2018/0243(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AFET, DEVE

vélemény:

BUDG (commission associée), INTA, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Módosított javaslat a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0459 [04] - C9-0170/2020 - 2018/0216(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

DEVE, INTA, BUDG, CONT, ENVI (társbizottság), ITRE, REGI, FEMM

- Módosított javaslat az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0447 - C9-0174/2020 - 2018/0206(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

ENVI (társbizottság), BUDG, CONT, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PECH

- Módosított javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0452 - C9-0175/2020 - 2018/0197(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, CONT, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE, EMPL, ITRE

- Módosított javaslat a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0460 - C9-0177/2020 - 2020/0006(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG (társbizottság), ECON (társbizottság), EMPL (társbizottság), ENVI (társbizottság), ITRE (társbizottság), TRAN, AGRI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlásáról, a 2020. évi csúcstalálkozót követően (2019/2210(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalások keretében létrejött, a Svájc által a fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/1139 rendeletnek a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalra vonatkozó halászati kapacitás felső értékhatárai, az adatgyűjtés és a balti-tengeri ellenőrzési intézkedések tekintetében, valamint az 508/2014/EU rendeletnek a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalat halászó flották végleges beszüntetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- ***I Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés (2019/2128(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésére vonatkozó, 3/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről – a 2019. évi pénzügyi év többletének a költségvetésbe való beviteléről – szóló tanácsi álláspontról (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

- Jelentés a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 4/2020 számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2020/000 TA 2020 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

- Jelentés a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2019/2213(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként (2019/2209(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- ***I Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról (2020/2023(INI)) - AFET bizottság - INTA bizottság - Előadó: Kati Piri - Előadó: Christophe Hansen (A9-0117/2020)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - ECON bizottság - ENVI bizottság - Előadó: Bas Eickhout - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

- ***II Ajánlás második olvasatra a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)


17. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 136. cikke):

—   O-000037/2020, felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően (B9-0010/2020);

—   O-000038/2020, felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően (B9-0011/2020).


18. Ügyrend

Kiosztották a 2020. júniusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 653.260/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Az elnök közli, hogy három sürgősségi eljárás alkalmazása iránti kérelmet kapott (az eljárási szabályzat 163. cikke) a Covid19-világjárvány összefüggésében, hogy még a jelenlegi ülés során elfogadják a következő dossziékat:

—   Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása - ECON bizottság (a PDOJ 16. pontja);

—   A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) - AGRI bizottság (a PDOJ 50. pontja);

—   Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel - AFCO bizottság (a PDOJ 55. pontja).

Az elnök közli továbbá, hogy egy eljárási kérelmet kapott az eljárási szabályzat 200. cikkének megfelelően benyújtva, melynek célja a következő jelentésről szóló szavazás elhalasztása: Andor Deli (A9-0085/2020): Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése (a PDOJ 96. pontja).

Az elnök közli, hogy a következő két tanácsi állásponthoz az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke értelmében nem érkezett sem elutasításra irányuló javaslat, sem módosítás:

—   A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása (a PDOJ 38. pontja);

—   A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák (a PDOJ 37. pontja).

A két aktus ennélfogva elfogadottnak tekintendő (P9_TA(2020)0130 és P9_TA(2020)0131).

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja a végleges napirendtervezethez:

Szerda

Az alábbiakról folytatott két vita közös vita tárgyát fogja képezni:

—   a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2020. június 19-i ülésének előkészítése (a PDOJ 13. pontja),

—   Kati Piri és Christophe Hansen jelentése (A9-0117/2020): Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz (a PDOJ 17. pontja).

Erre a vitára a délutáni második pontként fog sor kerülni, a Tanács és a Bizottság alábbi témában tett nyilatkozatait követő vitát követően: Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően (a PDOJ 90. pontja).

Csütörtök

A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által a következő témákban tett nyilatkozatokról szóló három vita közös vita tárgyát fogja képezni:

—   A Covid19-válság külpolitikai következményei (a PDOJ 11. pontja),

—   A Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas fokú autonómiáját (a PDOJ 5. pontja),

—   Az EU válasza az esetleges izraeli annektálásra Ciszjordániában (a PDOJ 98. pontja).

A vitára a délelőtti ülés első pontjaként kerül sor.

Ezt követően a következő jelentésekről folytatott két vita is közös vita tárgyát fogja képezni:

—   Petras Auštrevičius-jelentés - A9-0112/2020: Keleti partnerség a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként (a PDOJ 40. pontja),

—   Tonino Picula-jelentés - A9-0091/2020: A Nyugat-Balkán a 2020. évi csúcstalálkozót követően (a PDOJ 19. pontja).

Erre a vitára a délelőtti ülés harmadik pontjaként fog sor kerülni, a Tanács és a Bizottság A Covid19-válság során tapasztalható félretájékoztatás kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságára gyakorolt hatás témában tett nyilatkozatait követően (a PDOJ 9. pontja).

Az elnök végül közli, hogy a szavazásokat a beérkezett módosítások és a részenkénti és külön szavazásokra irányuló kérelmek száma alapján osztják szét a különböző szavazási körök között. A szavazások különböző szavazási körökre való szétosztásával kapcsolatban a Parlament internetes oldalán található tájékoztatás a „Fontos információk és kiemelt dokumentumok” rész alatt.

A Parlament egyetért a javaslatokkal.

Az elnök emlékeztet, hogy eljárási indítványt nyújtottak be az eljárási szabályzat 200. cikkének megfelelően, melynek célja a Deli Andor-jelentésről (A9-0085/2020): Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése (a PDOJ 96. pontja) tartott szavazás elhalasztása.

Felszólal az eljárási szabályzat 96. cikke értelmében Clare Daly, aki indokolja a kérelmet és Andor Deli, előadó a kérelem ellen.

Az elnök közli, hogy a három sürgősségi eljárás iránti kérelemről szóló, az első szavazási körben szereplő szavazás előtt az eljárási szabályzat 163. cikke értelmében megadja a szót a felszólalóknak.

Felszólal Derk Jan Eppink (az ECON bizottság elnöke nevében), aki indokolja az ECON bizottság kérelmét (a PDOJ 16. pontja) és Manon Aubry, a kérelem ellen.

Felszólal: Thomas Waitz, az AGRI bizottság kérelme ellen (a PDOJ 50. pontja).

Felszólal: Loránt Vincze, előadó, aki indokolja az AFCO bizottság kérelmét (a PDOJ 55. pontja).

Az ügyrendet megállapítják.


19. Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően (2020/2685(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Isabel Wiseler-Lima, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Susanna Ceccardi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, és Esteban González Pons.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Evin Incir, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Pierrette Herzberger-Fofana, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Gwendoline Delbos-Corfield, Željana Zovko, Tonino Picula, Monica Semedo és Tom Vandendriessche.

(A vita folytatása: 2020.6.17-i jegyzőkönyv, 21. pont )


20. Első szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbiról:

—   Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés a Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2154(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés a Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2149(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Eljárási indítvány (az eljárási szabályzat 200. cikke)
Az eljárási szabályzat 200. cikke alapján benyújtott eljárási indítvány, melyben az alábbi jelentésről szóló szavazás elhalasztását kérik: Andor Deli (A9-0085/2020): Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése;

—   Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése***
Ajánlás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Andor Deli (A9-0085/2020).

A Parlament szavazást tart a sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló alábbi kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke):

—   Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása ***I
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság;

—   A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Lins ;

—   Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Loránt Vincze .

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról: Kati Piri és Christophe Hansen-jelentés (A9-0117/2020) és B9-0123/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány - A 2020 utáni európai fogyatékosságügyi stratégia:

—   Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz
Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz az Európai Parlament által megfogalmazott ajánlásokról [2020/2023(INI)] - Külügyi Bizottság - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadók: Kati Piri és Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   A 2020 utáni európai fogyatékosságügyi stratégia
Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján nyújtott be Lucia Ďuriš Nicholsonová, az EMPL bizottság nevében, a 2020 utáni időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020) folytatott vita lezárásaként (2019.12.17-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A szavazás 17.45-ig tart.

A szavazás eredményét 20.15-kor jelentik be.

A szavazás megkezdődik.


21. Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Rasszizmus elleni tiltakozás George Floyd halálát követően (2020/2685(RSP))

(A vita eleje: 2020.6.17-i jegyzőkönyv, 19. pont )

Felszólal Othmar Karas, Sylvie Guillaume és Irène Tolleret.

Felszólal Věra Jourová (a Bizottság tagja) és Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, a George Floyd halálát követő, rasszizmus elleni tiltakozásokról (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky és Marco Zanni, az ID képviselőcsoport nevében , a George Floyd halálát követő, rasszizmus elleni tiltakozásokról (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete és Esteban González Pons, a PPE képviselőcsoport nevében, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar és Sylvie Guillaume, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela és Nicolae Ştefănuță, a Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a George Floyd halálát követő, rasszizmus elleni tiltakozásokról (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola és Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a George Floyd halálát követő, rasszizmus elleni tiltakozásokról (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020. június 19-i jegyzőkönyv 6. pontja, 2020. június 19-i jegyzőkönyv 9. pontja (módosítások), és 2020. június 19-i jegyzőkönyv 12. pontja (zárószavazás).


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

22. Az Európai Tanács 2020. június 19-i ülésének előkészítése – Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2020. június 19-i ülésének előkészítése (2020/2656(RSP))

Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz az Európai Parlament által megfogalmazott ajánlásokról [2020/2023(INI)] - Külügyi Bizottság - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadók: Kati Piri és Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Kati Piri és Christophe Hansen előterjeszti a jelentést.

Felszólal Nicolae Ştefănuță (a BUDG bizottság véleményének előadója), Pedro Silva Pereira (az ECON bizottság véleményének előadója), Kris Peeters (az IMCO bizottság véleményének előadója), Johan Danielsson (a TRAN bizottság véleményének előadója), Pascal Arimont (a REGI bizottság véleményének előadója), François-Xavier Bellamy (a PECH bizottság véleményének előadója), Loránt Vincze (a LIBE bizottság véleményének előadója), Danuta Maria Hübner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Gheorghe Falcă (a PETI bizottság véleményének előadója), David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, független, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Lefteris Christoforou, Jörgen Warborn, Peter van Dalen és Maria Spyraki.

Felszólal Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke), Michel Barnier (az EU-Egyesült Királyság kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoport vezetője) és Nikolina Brnjac.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.6.17-i jegyzőkönyv, 27. pont (módosítások - A9-0117/2020); 2020.6.18-i jegyzőkönyv, 8. pont (zárószavazás - A9-0117/2020).

(Az ülést 18.40-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

23. Az ülés folytatása

Az ülés 19.05-kor folytatódik.


24. Konferencia Európa jövőjéről (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Konferencia Európa jövőjéről (2020/2657(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Dubravka Šuica (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Hélène Laporte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Gunnar Beck, Mairead McGuinness, Gabriele Bischoff és Peter Kofod.

Felszólal Dubravka Šuica és Nikolina Brnjac.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Manfred Weber és Paulo Rangel, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez és Domènec Ruiz Devesa, az S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş és Guy Verhofstadt, a Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, Philippe Lamberts és Daniel Freund, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó európai parlamenti álláspontról (2020/2657(RSP)) (B9-0170/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (2020/2657(RSP)) (B9-0179/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020. június 18. (módosítások), 2020. június 18. (zárószavazás).


25. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy az első szavazási kör eredményeit 20.00 órakor jelentik be.


26. Az európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a Covid-járvány utáni világban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a Covid-járvány utáni világban (2020/2663(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke), Margrethe Vestager (a Bizottság ügyvezető alelnöke) és Phil Hogan (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

(A vita folytatása:: 2020.6.17-i jegyzőkönyv, 28. pont )


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

27. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés a Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2154(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke))

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0132)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 3)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.6.17-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés a Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2149(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke))

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0133)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 4)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.6.17-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )

Eljárási indítvány (az eljárási szabályzat 200. cikke)
Az eljárási szabályzat 200. cikke alapján benyújtott eljárási indítvány, amelyben a következő jelentésről tartott szavazás elhalasztását kérik:
Andor Deli (A9-0085/2020): Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése

Név szerinti szavazással (278 mellette, 388 ellene, 20 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Az elnök felolvassa a sürgősségi eljárás iránti kérelmekről tartott szavazások eredményeit.:

Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság

Név szerinti szavazással (603 mellette, 88 ellene, 5 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Lins

Név szerinti szavazással (688 mellette, 3 ellene, 5 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Loránt Vincze

Név szerinti szavazással (689 mellette, 5 ellene, 2 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét: a Kati Piri és Christophe Hansen-jelentéshez (A9-0117/2020) és a B9-0123/2020 állásfoglalásra irányuló indítványhoz (A 2020 utáni európai fogyatékosságügyi stratégia) benyújtott módosítások.

Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz
Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz az Európai Parlament által megfogalmazott ajánlásokról [2020/2023(INI)] - Külügyi Bizottság - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadók: Kati Piri és Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0152)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 23)

A 2020 utáni európai fogyatékosságügyi stratégia
Állásfoglalási indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése lapján Lucia Ďuriš Nicholsonová nyújtott be az EMPL bizottság nevében a 2020 utáni időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020) tartott vita lezárásaként (2019.12.17-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0156)
(A szavazás részletei a 2020. június 17-i, 18-i és 19-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 25)


28. Az európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a Covid-járvány utáni világban (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a Covid-járvány utáni világban (2020/2663(RSP))

(A vita eleje: 2020.6.17-i jegyzőkönyv, 26. pont )

Felszólal Christophe Hansen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stéphanie Yon-Courtin, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Kim Van Sparrentak, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Lídia Pereira, Raphaël Glucksmann, Reinhard Bütikofer és Tom Berendsen.

Felszólal Phil Hogan (a Bizottság tagja), Margrethe Vestager (a Bizottság ügyvezető alelnöke) és Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.


29. Második szavazási kör

A Parlament egyetlen szavazást tart a következőkről:

—   Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) ***
Ajánlás az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020);

—   Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) (állásfoglalás)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2019/0078M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020);

—   Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) ***
Ajánlás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A9-0012/2020);

—   Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) (állásfoglalás)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalással az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2019/0090M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A9-0013/2020).

—   A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv ***
Ajánlás a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A9-0001/2020).

—   EU–Svájc megállapodás a Svájc által a fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról (az 1994. évi GATT XXVIII. cikke) ***
Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalások keretében létrejött, a Svájc által a fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörgen Warborn (A9-0092/2020);

—   A myalgiás encephalomyelitisre irányuló orvosbiológiai kutatás finanszírozására irányuló kérelem
Állásfoglalási indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 227. cikke (2) bekezdésének megfelelően nyújtott be Dolors Montserrat, a PETI bizottság nevében, a myalgiás encephalomyelitissel kapcsolatos orvosbiológiai kutatás kiegészítő finanszírozásáról (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020);

—   Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2020/000 TA 2020 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Victor Negrescu (A9-0109/2020);

—   Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából
Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020);

—   3/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2019. évi pénzügyi év többletének bevitele
Jelentés a 2020. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2019. évi pénzügyi év többletének bevitele a költségvetésbe kapcsán kialakított tanácsi álláspontról [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

—   4/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet: a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslat
Jelentés a 2020. évi általános költségvetéshez fűzött 4/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről, amely a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

—   A közös légtér létrehozásáról szóló EU–Moldova megállapodás megkötése ***
Ajánlás az Európai Unió és tagállamai, és a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

—   A közös légtér létrehozásáról létrejött EU–Moldova megállapodás módosítása (Horvátország csatlakozása) ***
Ajánlás az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

—   Az EU–Marokkó euromediterrán légiközlekedési megállapodás módosítása (Bulgária és Románia csatlakozása) ***
Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Sven Schulze (A9-0005/2020);

—   Az EU–Jordánia euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése ***
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Andris Ameriks (A9-0086/2020);

—   A polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött EU–Kína megállapodás megkötése ***
Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020);

—   A közös légtér létrehozásáról szóló EU–Grúzia megállapodás megkötése ***
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti közös európai légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Andris Ameriks (A9-0082/2020);

—   Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése ***
Ajánlás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Andor Deli (A9-0085/2020).

A Parlament szavazást tart a következő dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

—   Állásfoglalási indítvány: B9-0170/2020: Konferencia Európa jövőjéről;

—   Határozatra irányuló javaslat: B9-0190/2020: Az Európai Unió összes demokratikus folyamatába való külföldi beavatkozásssal, többek között a dezinformációval foglalkozó különbizottság létrehozása, hatáskörei, létszáma és megbízatási ideje
Határozatra irányuló javaslat, amelyet az eljárási szabályzat 207. cikkének megfelelően nyújtott be az Elnökök Értekezlete, az Európai Unió összes demokratikus folyamatába való külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációval foglalkozó különbizottság létrehozásáról, hatásköreiről, létszámáról és megbízatási idejéről (2020/2683(RSO));

—   Határozatra irányuló javaslat: B9-0189/2020: A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság létrehozása, hatáskörei, létszáma és megbízatási ideje
Határozatra irányuló javaslat, amelyet az eljárási szabályzat 207. cikkének megfelelően nyújtott be az Elnökök Értekezlete, a digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság létrehozásáról, hatásköreiről, létszámáról és megbízatási idejéről (2020/2684(RSO));

—   Az 575/2013/EU és az (EU) 2019/876 rendelet módosítása a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésekre tekintettel ***I
Jelentés a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésekre tekintettel az 575/2013/EU és az (EU) 2019/876 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

A szavazás 21.45-ig tart.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményeit holnap, azaz 2020. június 18-án, csütörtökön 9 órakor jelentik be.


30. Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, István Ujhelyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Roman Haider, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elena Kountoura, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dorien Rookmaker, független, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren és Ismail Ertug.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler és Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a PPE képviselőcsoport nevében, az idegenforgalmi szolgáltatások fokozatos újraindításáról az EU-ban (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020);

—   Roberts Zīle és Carlo Fidanza, a PPE képviselőcsoport nevében, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság: (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020);

—   Anna Deparnay-Grunenberg és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a közlekedésről és az idegenforgalomról (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020);

—   Johan Danielsson és István Ujhelyi, az S&D képviselőcsoport nevében, a közlekedésről és az idegenforgalomról (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020);

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia és Maximilian Krah, az ID képviselőcsoport nevében , a turizmusról és a közlekedésről 2020-ban és azon túl (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020);

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão és Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közlekedésről és az idegenforgalomról 2020-ban és azt követően (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, a Renew képviselőcsoport nevében, a közlekedésről és az idegenforgalomról (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.6.18-i jegyzőkönyv, 20. pont (módosítások), 2020.6.19-i jegyzőkönyv, 12. pont (zárószavazás).


31. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


32. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


33. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 653.260/OJJE).


34. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.


1. melléklet – Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


2. melléklet – Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Utolsó frissítés: 2021. július 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat