Indeks 
Protokół
PDF 375kWORD 93k
Środa, 17 czerwca 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Kalendarz sesji miesięcznych
 9.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)
 12.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 13.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 14.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Składanie dokumentów
 17.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 18.Porządek obrad
 19.Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (debata)
 20.Pierwsza część głosowania
 21.Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (ciąg dalszy debaty)
 22.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca 2020 r. - Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (debata)
 23.Wznowienie posiedzenia
 24.Konferencja w sprawie przyszłości Europy (debata)
 25.Komunikat Przewodniczącego
 26.Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (debata)
 27.Ogłoszenie wyników głosowania
 28.Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (ciąg dalszy debaty)
 29.Druga część głosowania
 30.Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie (debata)
 31.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 32.Korekty i zamiary głosowania
 33.Porządek obrad następnego posiedzenia
 34.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wniosek o uchylenie immunitetu Gunnara Becka
 Załącznik 2 - Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w środę 27 maja 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.02.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący przedstawił oświadczenie, w którym w imieniu Parlamentu i własnym złożył najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom George’a Floyda zmarłego w Stanach Zjednoczonych 25 maja 2020 r.

Przewodniczący przypomniał, że Parlament zawsze zdecydowanie potępiał wszelkie formy przemocy i dyskryminacji oraz że działa on na rzecz poszanowania praworządności.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć George’a Floyda i wszystkich ofiar przemocy, rasizmu i dyskryminacji.


4. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał o środkach zapobiegawczych wprowadzonych na terenie Parlamentu w celu zapewnienia podczas tej sesji bezpiecznej odległości między osobami.

°
° ° °

Głos zabrali: Manon Aubry w sprawie niedawnych protestów antyrasistowskich, Angel Dzhambazki w sprawie przydzielania czasu wystąpień, Pierrette Herzberger-Fofana, która poinformowała, że była wczoraj ofiarą napaści ze strony policji belgijskiej, oraz z wnioskiem o podjęcie konkretnych działań (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), oraz Philippe Lamberts w sprawie wystąpienia Pierrette Herzberger-Fofany.


5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Gilles Lebreton poinformował, że był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


6. Skład Parlamentu

Klaus Buchner zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 16 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Verts/ALE następującą decyzję o zmianie składu komisji i delegacji:

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Heidi Hautala

Decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


8. Kalendarz sesji miesięcznych

Przewodniczący poinformował, że w związku z sytuacją dotyczącą COVID-19 oraz w celu umożliwienia Parlamentowi wykonywania jego podstawowych obowiązków na ostatnim posiedzeniu Konferencji Przewodniczących w czwartek 28 maja 2020 r., w porozumieniu z przewodniczącymi grup politycznych, podjął decyzję o:

—   przedłużeniu obecnej sesji miesięcznej do piątku 19 czerwca 2020 r.,

—   zorganizowaniu sesji miesięcznej w lipcu od rana w środę 8 lipca 2020 r. do popołudnia w piątek 10 lipca 2020 r. w Brukseli.

Zmieniony kalendarz jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


9. Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

—   Sprostowanie P8_TA(2019)0370(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (Dz.U. L 150 z 7.6.2019, s. 253) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P8_TA(2019)0370 - (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) - komisja ECON.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.


10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisja ITRE postanowiła o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących stanowisk Parlamentu w pierwszym czytaniu:

—   rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0395;

—   rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0402;

—   rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0396;

—   rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0403;

—   rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0430.

Te stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu stanowią mandat negocjacyjny.


11. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

—   zalecenia komisji AGRI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 4 maja 2020 r. wprowadzającego odstępstwo dotyczące 2020 r. od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1149 w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020);

—   zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającego, zgodnie z art. 105 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Jeżeli grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgłoszą sprzeciwu w terminie 24 godzin po ogłoszeniu zaleceń na posiedzeniu plenarnym, zalecenia te uznaje się za przyjęte. W przeciwnym razie poddaje się je pod głosowanie.


12. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w czwartek 18 czerwca 2020 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniająca Niemcy do zmiany porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach świadczenia międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami (00001/2020/LEX - C9-0172/2020 - 2019/0107(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniająca Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach świadczenia międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami (00002/2020/LEX - C9-0173/2020 - 2019/0108(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (00019/2020/LEX - C9-0165/2020 - 2018/0154(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (00020/2020/LEX - C9-0168/2020 - 2018/0178(COD)).


13. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w celu dodania Wysp Salomona do załącznika I (C(2020)03334 - 2020/2666(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 27 maja 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające, w odniesieniu do okresu wcześniejszego informowania, rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (C(2020)03338 - 2020/2676(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 4 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające, zgodnie z art. 105 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 maja 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uzupełnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie kryteriów wyznaczania centralnych punktów kontaktowych w dziedzinie usług płatniczych oraz w zakresie funkcji tych centralnych punktów kontaktowych (C(2019)1997) (C(2020)03465 - 2020/2673(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 2 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/979 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego (C(2020)03502 - 2020/2675(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 4 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym (C(2020)03508 - 2020/2674(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 4 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową (C(2020)03625 - 2020/2677(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 9 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 odnośnie do wpisu dotyczącego kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS) i jego pochodnych (C(2020)03639 - 2020/2678(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 9 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 w odniesieniu do umieszczenia w wykazie dikofolu (C(2020)03645 - 2020/2679(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 9 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2018/761 i (UE) 2018/762 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 (C(2020)04018 - 2020/2693(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 12 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


14. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu wykonawczego podlegającego procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

Dyrektywa zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi oraz zmieniająca dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - termin: 4 lipca 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL


15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji miesięcznej w grudniu 2019 r., pierwszej i drugiej sesji w styczniu 2020 r., sesji w lutym 2020 r., drugiej sesji w marcu 2020 r. i sesji w kwietniu 2020 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

CULT, PETI

- Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2020 towarzyszącego wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii – stanowisko Rady z dnia 25 maja 2020 r. (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1601 w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET, BUDG, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM

 • - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))
 • Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
 • Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO

 • - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
  Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
 • Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI

 • - Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2020)0450 - C9-0154/2020 - 2018/0196(COD))
  Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
 • Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, LIBE, FEMM, PECH

- Zmieniony wniosek dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2020)0444 - C9-0155/2020 - 2018/2070(ACI))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, CONT, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (COM(2020)0461 - C9-0159/2020 - 2020/0110(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

BUDG

 • - Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))
 • Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19 (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, DEVE, LIBE

- Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2020)0445 - C9-0163/2020 - 2018/0135(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie (COM(2020)0459 [01] - C9-0166/2020 - 2018/0224(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia:

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

- Zmieniony wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2020)0459 [02] - C9-0167/2020 - 2018/0225(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2020)0459 [03] - C9-0169/2020 - 2018/0243(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET, DEVE

opinia :

BUDG (zaangażowana komisja), INTA, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Zmieniony wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2020)0459 [04] - C9-0170/2020 - 2018/0216(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, INTA, BUDG, CONT, ENVI (zaangażowana komisja), ITRE, REGI, FEMM

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (COM(2020)0447 - C9-0174/2020 - 2018/0206(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ENVI (zaangażowana komisja), BUDG, CONT, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PECH, LIBE

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (COM(2020)0452 - C9-0175/2020 - 2018/0197(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (COM(2020)0460 - C9-0177/2020 - 2020/0006(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG (zaangażowana komisja), ECON (zaangażowana komisja), EMPL(zaangażowana komisja), ENVI (zaangażowana komisja), ITRE ((zaangażowana komisja), TRAN, AGRI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r. (2019/2210(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r. (2019/2128(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2020 Unii Europejskiej do budżetu ogólnego na rok 2020: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2019 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2020/000 TA 2020 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja (2019/2213(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r. (2019/2209(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2020/2023(INI)) - komisja AFET - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Kati Piri - Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0117/2020)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - komisja ECON - komisja ENVI - Sprawozdawca: Bas Eickhout - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)


17. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

—   O-000037/2020, które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (B9-0010/2020);

—   O-000038/2020, które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (B9-0011/2020).


18. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego w czerwcu 2020 r. (PE 653.260/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Przewodniczący poinformował, że w związku z pandemią COVID-19 otrzymał trzy wnioski o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu) dotyczących przyjęcia podczas tej sesji następujących dokumentów:

—   Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 - komisja ECON (pkt 16 PDOJ),

—   Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) - komisja AGRI (pkt 50 PDOJ),

—   Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 - komisja AFCO (pkt 55 PDOJ).

Przewodniczący poinformował też, że otrzymał wniosek w sprawie proceduralnej, przedstawiony zgodnie z art. 200 Regulaminu, dotyczący odroczenia głosowania nad sprawozdaniem Andora Deliego (A9-0085/2020): Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem (pkt 96 PDOJ). Przewodniczący uściślił, że głosowanie nad tym wnioskiem odbędzie się podczas pierwszej części głosowań w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono żadnego wniosku o odrzucenie i żadnej poprawki zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu w odniesieniu do dwóch stanowisk Rady w pierwszym czytaniu:

—   Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (pkt 38 PDOJ),

—   Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (pkt 37 PDOJ).

Obydwa akty uznano zatem za przyjęte (P9_TA(2020)0130 i P9_TA(2020)0131).

Po konsultacji z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował następujące zmiany w końcowym projekcie porządku obrad:

Środa

Dwie debaty w sprawie:

—   oświadczeń Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca 2020 r. (pkt 13 PDOJ),

—   sprawozdania Kati Piri i Christophe'a Hansena (A9-0117/2020): Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pkt 17 PDOJ),

zostaną przeprowadzone razem.

Debata ta odbędzie się jako drugi punkt popołudniowych obrad po debacie w sprawie oświadczeń Rady i Komisji: Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (pkt 90 PDOJ).

Czwartek

Trzy debaty w sprawie oświadczeń wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na temat:

—   Skutków kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej (pkt 11 PDOJ),

—   Ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (pkt 5 PDOJ),

—   Reakcji UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (pkt 98 PDOJ),

zostaną przeprowadzone razem.

Debata ta odbędzie się jako pierwszy punkt porannych obrad.

Następnie dwie debaty w sprawie:

—   sprawozdania Petrasa Auštrevičiusa - A9-0112/2020: Partnerstwo Wschodniegprzed szczytem w czerwcu 2020 r. (pkt 40 PDOJ)

—   sprawozdania Tonino Piculi - A9-0091/2020: Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r. (pkt 19 PDOJ),

zostaną przeprowadzone razem.

Debata ta odbędzie się jako trzeci punkt porannych obrad po oświadczeniach Rady i Komisji: Zwalczanie kampanii dezinformacyjnych w czasie pandemii Covid-19 i wpływ na wolność słowa (pkt 9 PDOJ).

Przewodniczący ogłosił ponadto, że głosowania zostaną rozłożone na poszczególne tury głosowania w zależności od liczby poprawek i liczby wniosków o głosowanie podzielone i odrębne. Informacje na temat rozkładu głosowań na poszczególne tury głosowania będą dostępne na stronie internetowej Parlamentu w rubryce "Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym".

Parlament wyraził zgodę na te propozycje.

Przewodniczący przypomniał, że złożono wniosek w sprawie proceduralnej zgodnie z art. 200 Regulaminu, dotyczący odroczenia głosowania nad sprawozdaniem Andora Deliego (A9-0085/2020): Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem (pkt 96 PDOJ).

Głos zabrali, zgodnie z art. 196 Regulaminu, Clare Daly, w imieniu grupy GUE/NGL, z uzasadnieniem wniosku, i Andor Deli, sprawozdawca, przeciwko wnioskowi.

Przewodniczący ogłosił, przed głosowaniem nad trzema wnioskami o zastosowanie trybu pilnego ujętymi w pierwszej turze głosowania, że udzieli głosu mówcom zgodnie z art. 163 Regulaminu.

Głos zabrali: Derk Jan Eppink (w imieniu przewodniczącej komisji ECON), z uzasadnieniem wniosku komisji ECON (pkt 16 PDOJ), i Manon Aubry, przeciwko wnioskowi.

Głos zabrał Thomas Waitz, przeciwko wnioskowi komisji AGRI (pkt 50 PDOJ).

Głos zabrał Loránt Vincze, sprawozdawca, który uzasadnił wniosek komisji AFCO (pkt 55 PDOJ).

Niniejszym ustalono porządek obrad.


19. Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ursula von der Leyen (przewodniczący Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Isabel Wiseler-Lima w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Susanna Ceccardi w imieniu grupy ID, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, i Esteban González Pons.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Evin Incir, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Pierrette Herzberger-Fofana, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Gwendoline Delbos-Corfield, Željana Zovko, Tonino Picula, Monica Semedo i Tom Vandendriessche.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 21 protokołu z dnia 17.6.2020)


20. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi dokumentami:

—   Wniosek o uchylenie immunitetu Gunnara Becka:
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Gunnara Becka [2019/2154(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta:
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta [2019/2149(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Wniosek proceduralny (art. 200 Regulaminu)
Wniosek w sprawie proceduralnej, zgodnie z art. 200 Regulaminu, dotyczący odroczenia głosowania nad sprawozdaniem Andora Deliego (A9-0085/2020): Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem;

—   Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

—   Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna;

—   Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca Norbert Lins;

—   Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca Loránt Vincze.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do sprawozdania Kati Piri i Christophe'a Hansena - A9-0117/2020 i do projektu rezolucji B9-0123/2020 - Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020:

—   Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [2020/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020
Projekt rezolucji złożonej na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty (pkt 10 protokołu z dnia 17.12.2019) przez Lucię Ďuriš Nicholsonovą, w imieniu komisji EMPL, w sprawie strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na okres po roku 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.17.45.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 20.15.

Przystąpiono do głosowania.


21. Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP))

(Początek debaty: pkt 19 protokołu z dnia 17.6.2020)

Głos zabrali Othmar Karas, Sylvie Guillaume i Irène Tolleret.

Głos zabrały Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) i Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca i Adam Bielan, w imieniu grupy ECR, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky i Marco Zanni, w imieniu grupy ID, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete i Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar i Sylvie Guillaume, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela i Nicolae Ştefănuță, w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke, w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola i Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 19.6.2020 i pkt 9 protokołu z dnia 19.6.2020 (poprawki), pkt 12 protokołu z dnia 19.6.2020 (głosowanie końcowe).


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

22. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca 2020 r. - Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca 2020 r. (2020/2656(RSP))

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [2020/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Kati Piri i Christophe Hansen przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali Nicolae Ştefănuță (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Pedro Silva Pereira (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Kris Peeters (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Johan Danielsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Pascal Arimont (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), François-Xavier Bellamy (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Loránt Vincze (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Gheorghe Falcă (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), David McAllister w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D i Marco Zanni w imieniu grupy ID.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Tiziana Beghin niezrzeszona, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Lefteris Christoforou, Jörgen Warborn, Peter van Dalen i Maria Spyraki.

Głos zabrali Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), Michel Barnier (przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem) i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 17 czerwca 2020 r. (poprawki - A9-0117/2020); 18 czerwca 2020 r. (głosowanie końcowe - A9-0117/2020).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.40.)


PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

23. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 19.05.


24. Konferencja w sprawie przyszłości Europy (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konferencja w sprawie przyszłości Europy (2020/2657(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy Renew, Hélène Laporte w imieniu grupy ID, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Gunnar Beck, Mairead McGuinness, Gabriele Bischoff i Peter Kofod.

Głos zabrały Dubravka Šuica i Nikolina Brnjac.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Manfred Weber i Paulo Rangel, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez i Domènec Ruiz Devesa, w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş i Guy Verhofstadt, w imieniu grupy Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts i Daniel Freund, w imieniu grupy Verts/ALE, i Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy (2020/2657(RSP)) (B9-0170/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie konferencji w sprawie przyszłości Europy (2020/2657(RSP)) (B9-0179/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 czerwca 2020 r. (poprawki), 18 czerwca 2020 r. (głosowanie końcowe).


25. Komunikat Przewodniczącego

Przewodnicząca poinformowała, że wyniki pierwszej tury głosowania zostaną podane o godz. 20.00.


26. Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (2020/2663(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady), Margrethe Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji) i Phil Hogan (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 28 protokołu z dnia 17.6.2020)


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

27. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad następującymi dokumentami:

Wniosek o uchylenie immunitetu Gunnara Becka
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Gunnara Becka [2019/2154(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu))

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0132)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 3)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 17.6.2020)

Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta [2019/2149(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu))

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0133)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 4)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 17.6.2020)

Wniosek proceduralny (art. 200 Regulaminu)

Wniosek proceduralny przedstawiony zgodnie z art. 200 Regulaminu o odroczenie terminu głosowania nad sprawozdaniem Andora Deli (A9-0085/2020): Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem

W GI (przy 278 głosach za, 388 głosach przeciw, 20 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego:

Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna

W GI (przy 603 głosach za, 88 głosach przeciw, 5 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca Norbert Lins

W GI (przy 688 głosach za, 3 głosach przeciw, 5 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca Loránt Vincze

W GI (przy 689 głosach za, 5 głosach przeciw, 2 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do sprawozdania Kati Piri i Christophe Hansen - A9-0117/2020 oraz do projektu rezolucji B9-0123/2020 - Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020:

Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [2020/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0152)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 23)

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty (pkt 10 protokołu z dnia 17.12.2019) przez Lucię Ďuriš Nicholsonovą, w imieniu komisji EMPL, w sprawie strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na okres po roku 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0156)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 25)


28. Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (2020/2663(RSP))

(Początek debaty: pkt 26 protokołu z dnia 17.6.2020)

Głos zabrali Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Stéphanie Yon-Courtin w imieniu grupy Renew, Kim Van Sparrentak w imieniu grupy Verts/ALE, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Lídia Pereira, Raphaël Glucksmann, Reinhard Bütikofer i Tom Berendsen.

Głos zabrali Phil Hogan (członek Komisji), Margrethe Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji) i Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady).

Debata została zamknięta.


29. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do jednego głosowania nad następującymi dokumentami:

—   Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020);

—   Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)
Sprawozdanie w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020);

—   Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Gwineą Bissau (lata 2019–2024) ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0012/2020);

—   Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Gwineą Bissau (lata 2019–2024) (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0013/2020).

—   Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Nuno Melo (A9-0001/2020).

—   Porozumienie między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego (art. XXVIII GATT 1994) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0092/2020);

—   Wniosek o finansowanie badań biomedycznych nad zespołem chronicznego zmęczenia (encephalomyelitis myalgica)
Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu przez Dolors Montserrat, w imieniu komisji PETI, w sprawie dodatkowego finansowania badań biomedycznych nad encefalopatią mialgiczną (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020);

—   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A9-0109/2020);

—   Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020);

—   Projekt budżetu korygującego nr 3/2020 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

—   Projekt budżetu korygującego nr 4/2020 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

—   Zawarcie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE a Mołdową ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o Wspólnym Obszarze Lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

   Protokół zmieniający umowę o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Mołdową w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, protokołu zmieniającego umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

—   Zmiana eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Marokiem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Sven Schulze (A9-0005/2020);

—   Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0086/2020);

—   Zawarcie umowy między UE a Chinami w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020);

—   Zawarcie umowy o wspólnym obszarze lotniczym UE-Gruzja ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0082/2020);

—   Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Projekt rezolucji B9-0170/2020: Konferencja w sprawie przyszłości Europy;

—   Projekt decyzji B9-0190/2020: Powołanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji, złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji oraz w sprawie jej kompetencji, składu liczbowego i kadencji (2020/2683(RSO));

—   Projekt decyzji B9-0189/2020: Powołanie Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji, złożony zgodnie z art. 207 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej oraz w sprawie jej kompetencji, składu liczbowego i kadencji (2020/2684(RSO));

—   Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną przedstawione jutro, w czwartek 18 czerwca 2020 r., o godz. 9.00.


30. Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie (debata)

Oświadczenie Komisji: Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, István Ujhelyi w imieniu grupy S&D, José Ramón Bauzá Díaz w imieniu grupy Renew, Roman Haider w imieniu grupy ID, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Elena Kountoura w imieniu grupy GUE/NGL, Dorien Rookmaker niezrzeszona, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren i Ismail Ertug.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler i Elissavet Vozemberg-Vrionidi, w imieniu grupy PPE, w sprawie stopniowego przywracania usług turystycznych w UE (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020);

—   Roberts Zīle i Carlo Fidanza, w imieniu grupy PPE, w sprawie transportu i turystyki (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020);

—   Anna Deparnay-Grunenberg i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie transportu i turystyki (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020);

—   Johan Danielsson i István Ujhelyi, w imieniu grupy S&D, w sprawie transportu i turystyki (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020);

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia i Maximilian Krah, w imieniu grupy ID, w sprawie turystyki i transportu w roku 2020 i w dalszej przyszłości (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020);

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão i Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie turystyki i transportu w roku 2020 i w dalszej przyszłości (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, w imieniu grupy Renew, w sprawie transportu i turystyki (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 czerwca 2020 r. (poprawki), 19 czerwca 2020 r. (głosowanie końcowe).


31. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


32. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


33. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 653.260/OJJE).


34. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea


Załącznik 1 - Wniosek o uchylenie immunitetu Gunnara Becka

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Załącznik 2 - Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności