Zoznam 
Zápisnica
PDF 383kWORD 94k
Streda, 17. júna 2020 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Kalendár schôdzí
 9.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 13.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 15.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Predloženie dokumentov
 17.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 18.Program práce
 19.Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (rozprava)
 20.Prvé hlasovanie
 21.Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (pokračovanie rozpravy)
 22.Príprava zasadnutia Európskej rady 19. júna 2020 - Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (rozprava)
 23.Pokračovanie rokovania
 24.Konferencia o budúcnosti Európy (rozprava)
 25.Oznámenie predsedníctva
 26.Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19 (rozprava)
 27.Oznámenie výsledkov hlasovania
 28.Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)
 29.Druhé hlasovanie
 30.Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období (rozprava)
 31.Vysvetlenia hlasovania
 32.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 33.Program rokovania na nasledujúci deň
 34.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity
 Príloha 2 - Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené v stredu 27. mája 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 15.02 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, ktorým vyjadril v mene Parlamentu i v svojom mene uprimnú sústrasť rodine a priateľom Georgea Floyda, ktorý zomrel 25. mája 2020 v Spojených štátoch amerických.

Predseda pripomenul, že Parlament vždy dôrazne odsudzoval akúkoľvek formu násilia a diskriminácie a že sa zasadzuje o dodržiavanie právneho štátu.

Parlament si minútou ticha uctil pamiatku Georgea Floyda a všetkých obetí násilia, rasizmu a diskriminácie.


4. Oznámenie predsedníctva

Predseda pripomenul preventívne opatrenia zavedené v priestoroch Parlamentu s cieľom obmedziť fyzický kontakt počas tejto schôdze.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Manon Aubry k nedávnym demonštráciám proti rasizmu, Angel Dzhambazki k rozdeleniu rečníckeho času, Pierrette Herzberger-Fofana, aby upozornila na skutočnosť, že ju včera napadla belgická polícia, a aby požiadala o prijatie konkrétnych opatrení (predseda to vzal na vedomie), Philippe Lamberts k vystúpeniu, ktoré urobila Pierrette Herzberger-Fofana.


5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Gilles Lebreton informoval, že bol prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.


6. Zloženie Parlamentu

Klaus Buchner podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 16. júla 2020.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Heidi Hautala

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.


8. Kalendár schôdzí

Predseda oznámil, že na poslednej schôdzi Konferencie predsedov, ktorá sa konala vo štvrtok 28. mája 2020, so súhlasom politických skupín s ohľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a s cieľom umožniť Parlamentu plniť svoje základné funkcie rozhodol:

—   predĺžiť trvanie tejto schôdze až do piatku 19. júna 2020,

—   a stanoviť, že júlová schôdza sa bude konať od stredy dopoludnia 8. júla 2020 až do piatku popoludní 10. júla 2020 v Bruseli.

Revidovaný harmonogram je k dispozícii na internetových stránkach Parlamentu.


9. Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

—   Korigendum P8_TA(2019)0370(COR01) k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019, s. 253)(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 v súvislosti s prijatím uvedenej smernice P8_TA(2019)0370 - (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) - výbor ECON.

V súlade s článkom 241 ods. 4 rokovacieho poriadku sa toto korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín po jeho oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.


10. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku oznámi rozhodnutie výboru ITRE začať medziinštitucionálne rokovania na základe pozícií Európskeho parlamentu v prvom čítaní, pokiaľ ide o:

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0395;

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a č. 541/2014/EÚ (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0402;

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizontrámcový program pre výskum a inovácie (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0396;

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0403;

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0430.

Tieto pozície Parlamentu v prvom čítaní predstavujú mandát na rokovania.


11. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov oznámil v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedovi Parlamentu, že nebola vyslovená námietka voči :

—   odporúčaniu výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 4. mája 2020, ktorým sa na rok 2020 stanovuje výnimka z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, v súvislosti s pandémiou COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020);

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. mája 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre obozretné oceňovanie podľa článku 105 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Ak do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú proti odporúčaniam žiadnu námietku, považujú sa tieto odporúčania za schválené. V opačnom prípade sa o nich hlasuje.

Odporúčania sú počas trvania tejto schôdze k dispozícii na internetových stránkach Parlamentu.


12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše vo štvrtok 18. júna 2020 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje zmeniť jeho dvojstrannú dohodu o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami (00001/2020/LEX - C9-0172/2020 - 2019/0107(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje rokovať so Švajčiarskom o dohode, ktorou sa povoľuje kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami, a uzavrieť túto dohodu (00002/2020/LEX - C9-0173/2020 - 2019/0108(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (00019/2020/LEX - C9-0165/2020 - 2018/0154(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (00020/2020/LEX - C9-0168/2020 - 2018/0178(COD)).


13. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Šalamúnove ostrovy do prílohy I (C(2020)03334 - 2020/2666(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. mája 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, pokiaľ ide o trvanie obdobia predbežného poskytovania informácií (C(2020)03338 - 2020/2676(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. júna 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. mája 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov (C(2019)1997) (C(2020)03465 - 2020/2673(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/979, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu (C(2020)03502 - 2020/2675(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. júna 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/980, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu (C(2020)03508 - 2020/2674(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. júna 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o podmienky a postupy týkajúce sa vyhlásenia organizácií zodpovedných za poskytovanie služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche (C(2020)03625 - 2020/2677(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. júna 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021, pokiaľ ide o zápis kyseliny heptadekafluóroktán-1-sulfónovej a jej derivátov (PFOS) (C(2020)03639 - 2020/2678(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. júna 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021, pokiaľ ide o zápis dikofolu (C(2020)03645 - 2020/2679(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. júna 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2018/761 a (EÚ) 2018/762, pokiaľ ide o ich dátumy uplatňovania v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 (C(2020)04018 - 2020/2693(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. júna 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. apríla 2020

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 ďalšie mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: AGRI


14. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacieho opatrenia patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

- Smernica, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o zaradenie vírusu SARS-CoV-2 do zoznamu biologických činiteľov, o ktorých sa vie, že spôsobujú infekciu u ľudí, a ktorou sa mení smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - lehota: 4. júla 2020)
predložené gestorskému výboru: EMPL


15. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej decembrovej schôdzi v roku 2019, prvej a druhej januárovej schôdzi v roku 2020, februárovej schôdzi v roku 2020, druhej marcovej schôdzi v roku 2020 a aprílovej schôdzi v roku 2020 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

CULT, PETI

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 sprevádzajúceho návrh na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na poskytnutie pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku - pozícia Rady z 25. mája 2020 (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1601 ozriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD azáručného fondu EFSD (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET, BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM

  • - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
    V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
    V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy aodolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 282/2014 (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI

  • - Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (COM(2020)0450 - C9-0154/2020 - 2018/0196(COD))
    V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
    V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, LIBE, FEMM, PECH

- Zmenený návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení (COM(2020)0444 - C9-0155/2020 - 2018/2070(ACI))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide ovytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, CONT, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833 z 20. mája 2019, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.1257/96 z20. júna 1996 ohumanitárnej pomoci (COM(2020)0461 - C9-0159/2020 - 2020/0110(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č.1313/2013/EÚ omechanizme Únie voblasti civilnej ochrany (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))
V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide oprechodné ustanovenia scieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie poskytovania humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, LIBE

- Zmenený návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (COM(2020)0445 - C9-0163/2020 - 2018/0135(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (COM(2020)0459 [01] - C9-0166/2020 - 2018/0224(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

- Zmenený návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2020)0459 [02] - C9-0167/2020 - 2018/0225(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (COM(2020)0459 [03] - C9-0169/2020 - 2018/0243(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AFET, DEVE

stanovisko :

BUDG (pridružený výbor), INTA, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty vrámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) aktoré sú financované zEurópskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) aEurópskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), aktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1305/2013 anariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1307/2013 (COM(2020)0459 [04] - C9-0170/2020 - 2018/0216(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, INTA, BUDG, CONT, ENVI (pridružený výbor), ITRE, REGI, FEMM

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oEurópskom sociálnom fonde plus (ESF+) (COM(2020)0447 - C9-0174/2020 - 2018/0206(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI (pridružený výbor), BUDG, CONT, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PECH, LIBE

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja aKohéznom fonde (COM(2020)0452 - C9-0175/2020 - 2018/0197(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE, EMPL, ITRE

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (COM(2020)0460 - C9-0177/2020 - 2020/0006(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG (pridružený výbor), ECON (pridružený výbor), EMPL (pridružený výbor), ENVI (pridružený výbor), ITRE (pridružený výbor), TRAN, AGRI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020 (2019/2210(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene švajčiarskych koncesií WTO pre ochutené mäso (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 (2019/2128(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2020 na rozpočtový rok 2020: zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2019 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2020 na rozpočtový rok 2020, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na poskytnutie pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2021, oddiel III – Komisia (2019/2213(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 (2019/2209(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Správa o odporúčaniach Európskeho parlamentu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2023(INI)) - výbor AFET - výbor INTA - Spravodajkyňa: Kati Piri - Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0117/2020)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2088 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - výbor ECON - výbor ENVI - Spravodajca: Bas Eickhout - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)


17. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

—   O-000037/2020 ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Radu: Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19 (B9-0010/2020);

—   O-000038/2020 ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19 (B9-0011/2020).


18. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze v júni 2020 (PE 653.260/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že dostal tri žiadosti o použitie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku) v súvislosti s pandémiou COVID-19 na účely prijatia týchto spisov počas tejto schôdze:

—   Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 - výbor ECON (bod 16 PDOJ),

—   Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) - výbor AGRI (bod 50 PDOJ),

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - výbor AFCO (bod 55 PDOJ).

Predseda takisto oznámil, že dostal procedurálny návrh predložený v súlade s článkom 200 rokovacieho poriadku týkajúci sa odloženia hlasovania o správe, ktorú predložil Andor Deli (A9-0085/2020): Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (bod 96 PDOJ). Predseda oznámil, že hlasovanie o tejto žiadosti sa uskutoční počas prvého dnešného hlasovania.

Predseda oznámil, že k týmto dvom pozíciám Rady nebol v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku predložený žiadny návrh na zamietnutie ani pozmeňujúci návrh:

—   Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (bod 38 PDOJ),

—   Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (bod 37 PDOJ).

Tieto dva akty sa teda považujú za schválené (P9_TA(2020)0130 a P9_TA(2020)0131).

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu schôdze:

Streda

Rozpravy, pokiaľ ide o:

—   vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 19. júna 2020 (bod 13 PDOJ),

—   správa Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020): Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (bod 17 PDOJ),

budú predmetom spoločnej rozpravy.

Táto rozprava sa uskutoční ako druhý bod popoludňajšieho rokovania po rozprave o vyhláseniach Rady a Komisie: Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (bod 90 PDOJ).

Štvrtok

Tri rozpravy o vyhláseniach podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, pokiaľ ide o:

—   Dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 v oblasti zahraničnej politiky (bod 11 PDOJ),

—   Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu (bod 5 PDOJ),

—   Reakcia EÚ na možnú izraelskú anexiu v Predjordánsku (bod 98 PDOJ),

budú predmetom spoločnej rozpravy.

Táto rozprava sa uskutoční ako prvý bod dopoludňajšieho rokovania.

Následne dve rozpravy, pokiaľ ide o:

—   správa Petras Auštrevičius - A9-0112/2020: Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020 (bod 40 PDOJ),

—   správa Tonino Picula - A9-0091/2020: Západný Balkán po samite v roku 2020 (bod 19 PDOJ),

budú predmetom spoločnej rozpravy.

Táto rozprava sa uskutoční ako tretí bod dopoludňajšieho rokovania po vyhláseniach Rady a Komisie: Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 a vplyv na slobodu prejavu (bod 9 PDOJ).

Predseda napokon oznámil, že hlasovania budú rozdelené do niekoľkých častí v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a o oddelené hlasovanie. Informácie o rozdelení hlasovania do jednotlivých častí budú zverejnené na internetových stránkach Parlamentu v rubrike „Prioritné informácie a dokumenty“.

Parlament s týmito návrhmi vyslovil súhlas.

Predseda pripomenul, že bol v súlade s článkom 200 rokovacieho poriadku predložený procedurálny návrh, ktorý sa týka odloženia hlasovania o správe, ktorú predložil Andor Deli (A9-0085/2020): Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (bod 96 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: v súlade s článkom 196 rokovacieho poriadku Clare Daly, v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, a Andor Deli, spravodajca, proti tejto žiadosti.

Predseda pred hlasovaním o troch žiadostiach o použitie naliehavého postupu zahrnutých do prvého hlasovania oznámil, že udelí slovo rečníkom v súlade s článkom 163 rokovacieho poriadku.

Vystúpili títo poslanci: Derk Jan Eppink (v mene predsedníčky výboru ECON), s odôvodnením žiadosti výboru ECON (bod 16 PDOJ), a Manon Aubry, proti tejto žiadosti.

V rozprave vystúpil Thomas Waitz, proti žiadosti výboru AGRI (bod 50 PDOJ).

V rozprave vystúpil Loránt Vincze, spravodajca, s odôvodnením žiadosti výboru AFCO (bod 55 PDOJ).

Týmto bol stanovený program práce.


19. Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Ursula von der Leyen (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Isabel Wiseler-Lima v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Susanna Ceccardi v mene skupiny ID, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa a Esteban González Pons.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Evin Incir, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Pierrette Herzberger-Fofana, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Gwendoline Delbos-Corfield, Željana Zovko, Tonino Picula, Monica Semedo a Tom Vandendriessche.

(Pokračovanie rozpravy: bod 21 zápisnice zo dňa 17.6.2020)


20. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o:

—   Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Gunnara Becka imunity [2019/2154(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Guya Verhofstadta imunity [2019/2149(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Procedurálny návrh (článok 200 rokovacieho poriadku)
Procedurálny návrh predložený v súlade s článkom 200 týkajúci sa žiadosti o odloženie hlasovania o správe, ktorú predložil Andor Deli (A9-0085/2020): Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom;

—   Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej v mene Únie [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament hlasuje o týchto žiadostiach o použitie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci;

—   Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Norbert Lins ;

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Loránt Vincze .

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k správe, ktorú predložili Kati Piri a Christophe Hansen - A9-0117/2020, a k návrhu uznesenia B9-0123/2020 - Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020:

—   Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
Správa o odporúčaniach Európskeho parlamentu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska [2020/2023(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajcovia: Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020
Návrh uznesenia, predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy (bod 10 zápisnice zo dňa 17.12.2019), ktorý predložila Lucia Ďuriš Nicholsonová, v mene výboru EMPL, o stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Hlasovať je možné do 17.45 h.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 20.15 h.

Hlasovanie sa začalo.


21. Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 19 zápisnice zo dňa 17.6.2020)

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas, Sylvie Guillaume a Irène Tolleret.

Vystúpili: Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) a Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca a Adam Bielan, v mene skupiny ECR, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky a Marco Zanni, v mene skupiny ID, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete a Esteban González Pons, v mene skupiny PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar a Sylvie Guillaume, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela a Nicolae Ştefănuță, v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke, v mene skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola a Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 19.6.2020 a bod 9 zápisnice zo dňa 19.6.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 12 zápisnice zo dňa 19.6.2020 (záverečné hlasovanie).


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

22. Príprava zasadnutia Európskej rady 19. júna 2020 - Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 19. júna 2020 (2020/2656(RSP))

Správa o odporúčaniach Európskeho parlamentu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska [2020/2023(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajcovia: Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Ursula von der Leyen (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Kati Piri a Christophe Hansen predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Nicolae Ştefănuță (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Pedro Silva Pereira (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Kris Peeters (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Johan Danielsson (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Pascal Arimont (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), François-Xavier Bellamy (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Loránt Vincze (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Gheorghe Falcă (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), David McAllister v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D a Marco Zanni v mene skupiny ID.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Lefteris Christoforou, Jörgen Warborn, Peter van Dalen a Maria Spyraki.

Vystúpili: Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie), Michel Barnier (vedúci Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom) a Nikolina Brnjac.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 17. júna 2020 (pozmeňujúce návrhy - A9-0117/2020); 18. júna 2020 (záverečné hlasovanie - A9-0117/2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 18.40 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

23. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 19.05 h.


24. Konferencia o budúcnosti Európy (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Konferencia o budúcnosti Európy (2020/2657(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny Renew, Hélène Laporte v mene skupiny ID, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Gunnar Beck, Mairead McGuinness, Gabriele Bischoff a Peter Kofod.

Vystúpili: Dubravka Šuica a Nikolina Brnjac.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Manfred Weber a Paulo Rangel, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez a Domènec Ruiz Devesa, v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş a Guy Verhofstadt, v mene skupiny Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts a Daniel Freund, v mene skupiny Verts/ALE, a Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, o pozícii Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy (2020/2657(RSP)) (B9-0170/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, v mene skupiny ECR, o Konferencii o budúcnosti Európy (2020/2657(RSP)) (B9-0179/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 17. júna 2020 (pozmeňujúce návrhy), 18. júna 2020 (záverečné hlasovanie).


25. Oznámenie predsedníctva

Predsedníčka uviedla, že výsledky prvého hlasovania budú oznámené o 20.00 h.


26. Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19 (2020/2663(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady), Margrethe Vestager (výkonná podpredsedníčka Komisie) a Phil Hogan (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

(Pokračovanie rozpravy: bod 28 zápisnice zo dňa 17.6.2020)


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

27. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania, pokiaľ ide o:

Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Gunnara Becka imunity [2019/2154(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0132)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 17.6.2020)

Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Guya Verhofstadta imunity [2019/2149(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0133)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 4)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 17.6.2020)

Procedurálny návrh (článok 200 rokovacieho poriadku)
Procedurálny návrh predložený v súlade s článkom 200 týkajúci sa žiadosti o odloženie hlasovania o správe, ktorú predložil Andor Deli (A9-0085/2020): Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 278, proti: 388, zdržali sa hlasovania: 20).

Predseda oznámil výsledky hlasovania o žiadostiach o použitie postupu pre naliehavé prípady:

Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci

HPM (603 za, 88 proti, 5 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Norbert Lins

HPM (688 za, 3 proti, 5 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Loránt Vincze

HPM (689 za, 5 proti, 2 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k správe, ktorú predložili Kati Piri a Christophe Hansen - A9-0117/2020, a k návrhu uznesenia B9-0123/2020 - Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020:

Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
Správa o odporúčaniach Európskeho parlamentu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska [2020/2023(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajcovia: Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0152)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 23)

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020
Návrh uznesenia, ktorý na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na uzavretie rozpravy (bod 10 zápisnice zo dňa 17.12.2019) predložila Lucia Ďuriš Nicholsonová, v mene výboru EMPL, o stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0156)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 25)


28. Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19 (2020/2663(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 26 zápisnice zo dňa 17.6.2020)

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Stéphanie Yon-Courtin v mene skupiny Renew, Kim Van Sparrentak v mene skupiny Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, Emmanuel Maurel v mene skupiny GUE/NGL, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Lídia Pereira, Raphaël Glucksmann, Reinhard Bütikofer a Tom Berendsen.

Vystúpili: Phil Hogan (člen Komisie), Margrethe Vestager (výkonná podpredsedníčka Komisie) a Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady).

Rozprava sa skončila.


29. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní, pokiaľ ide o:

—   Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom aKapverdskou republikou (2019 – 2024) ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020);

—   Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom aKapverdskou republikou (2019 – 2024) (Uznesenie)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) [2019/0078M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020);

—   Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024) ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A9-0012/2020);

—   Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024) (Uznesenie)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024) [2019/0090M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A9-0013/2020).

—   Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda opartnerstve vsektore rybolovu medzi Svätým Tomášom aPrincovým ostrovom a Európskym spoločenstvom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Nuno Melo (A9-0001/2020).

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o zmene švajčiarskych koncesií WTO (článok XXVIII dohody GATT 1994) pre ochutené mäso ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene švajčiarskych koncesií WTO pre ochutené mäso [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jörgen Warborn (A9-0092/2020);

—   Žiadosť o financovanie biomedicínskeho výskumu myalgickej encefalomyelitídy
Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 227 ods. 2 rokovacieho poriadku predložila Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, o dodatočnom financovaní biomedicínskeho výskumu myalgickej encefalomyelitídy (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020);

—   Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Technická pomoc na podnet Komisie
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Victor Negrescu (A9-0109/2020);

—   Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku aRakúsku
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020);

—   Návrh opravného rozpočtu č. 3/2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2020 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

—   Návrh opravného rozpočtu č. 4/2020: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2020 na rozpočtový rok 2020, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

—   Uzavretie dohody medzi EÚ aMoldavskom ospoločnom leteckom priestore ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej v mene Únie [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

—   Zmena Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom (pristúpenie Chorvátska) ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

—   Zmena euro-stredomorskej leteckej dohody medzi EÚ a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Sven Schulze (A9-0005/2020);

—   Uzavretie euro-stredomorskej dohody medzi EÚ aJordánskom oleteckej doprave ***
Odporúčanie k uzavretiu Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0086/2020);

—   Uzavretie Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Čínou ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020);

—   Uzavretie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0082/2020);

—   Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej v mene Únie [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch, pokiaľ ide o:

—   Návrh uznesenia B9-0170/2020: Konferencia o budúcnosti Európy;

—   Návrh rozhodnutia B9-0190/2020: Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií
Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (2020/2683(RSO));

—   Návrh rozhodnutia B9-0189/2020: Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (2020/2684(RSO));

—   Zmena nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nariadenia (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na na pandémiu ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na na pandémiu ochorenia COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

Hlasovať je možné do 21.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra, vo štvrtok 18. júna 2020 o 9.00 h.


30. Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, István Ujhelyi v mene skupiny S&D, José Ramón Bauzá Díaz v mene skupiny Renew, Roman Haider v mene skupiny ID, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Elena Kountoura v mene skupiny GUE/NGL, Dorien Rookmaker – nezaradená poslankyňa, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren a Ismail Ertug.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler a Elissavet Vozemberg-Vrionidi, v mene skupiny PPE, o postupnom obnovení služieb v oblasti cestovného ruchu v EÚ (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020);

—   Roberts Zīle a Carlo Fidanza, v mene skupiny PPE, Výbor pre dopravu a cestovný ruch: (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020);

—   Anna Deparnay-Grunenberg a Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, o doprave a cestovnom ruchu (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020);

—   Johan Danielsson a István Ujhelyi, v mene skupiny S&D, o doprave a cestovnom ruchu (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020);

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia a Maximilian Krah, v mene skupiny ID, o cestovnom ruchu a doprave v roku 2020 a v ďalšom období (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020);

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão a Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o doprave a cestovnom ruchu v roku 2020 a v ďalšom období (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, v mene skupiny Renew, o doprave a cestovnom ruchu (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 18. júna 2020 (pozmeňujúce návrhy), 19. júna 2020 (záverečné hlasovanie).


31. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


32. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


33. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 653.260/OJJE).


34. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea


Príloha 1 - Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Príloha 2 - Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Posledná úprava: 29. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia