Kazalo 
Zapisnik
XML 248kPDF 370kWORD 91k
Sreda, 17. junij 2020 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sporočilo predsedstva
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Sestava Parlamenta
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Časovni razpored delnih zasedanj
 9.Popravek (člen 241 Poslovnika)
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)
 11.Delegirani akti (člen 111(6) Poslovnika)
 12.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 13.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 16.Predložitev dokumentov
 17.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 18.Razpored dela
 19.Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (razprava)
 20.Prvi čas glasovanja
 21.Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (nadaljevanje razprave)
 22.Priprava zasedanja Evropskega sveta 19. junija 2020 - Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (razprava)
 23.Nadaljevanje seje
 24.Konferenca o prihodnosti Evrope (razprava)
 25.Sporočilo predsedstva
 26.Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19 (razprava)
 27.Razglasitev izidov glasovanja
 28.Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19 (nadaljevanje razprave)
 29.Drugi čas glasovanja
 30.Turizem in promet v letu 2020 in pozneje (razprava)
 31.Obrazložitve glasovanja
 32.Popravki in namere glasovanj
 33.Dnevni red naslednje seje
 34.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Zahteva za odvzem imunitete Gunnarju Becku
 Priloga 2 - Zahteva za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v sredo, 27. maja 2020.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.02.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je v imenu Parlamenta in v svojem imenu izrazil iskreno sožalje družini in prijateljem Georgea Floyda, ki je 25. maja 2020 umrl v Združenih državah Amerike.

Predsednik je spomnil, da je Parlament vedno odločno obsodil vsakršno obliko nasilja in diskriminacije in da se zavzema za spoštovanje načela pravne države.

Parlament je z minuto molka počastil spomin na Georgea Floyda in na vse žrtve nasilja, rasizma in diskriminacije.


4. Sporočilo predsedstva

Predsednik je spomnil na preventivne ukrepe, ki veljajo v Parlamentu in omogočajo fizično razdaljo med delnim zasedanjem.

°
° ° °

Govorili so Manon Aubry o nedavnih protirasističnih protestih, Angel Dzhambazki o dodelitvi časa za govor, Pierrette Herzberger-Fofana, ki je sporočila, da je bila prejšnji dan žrtev nasilja belgijske policije, in zahtevala, da se sprejmejo konkretni ukrepi (predsedujoči je to vzel na znanje), ter Philippe Lamberts o govoru Pierrette Herzberger-Fofana.


5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Gilles Lebreton je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.


6. Sestava Parlamenta

Klaus Buchner je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 16. julija 2020.

Parlament v skladu s členom 4 Poslovnika razglasi sprostitev sedeža, ki velja od tega datuma, in o tem obvesti pristojni organ države članice.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine Verts/ALE prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in delegacij:

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Heidi Hautala

Ta odločitev začne veljati na današnji dan.


8. Časovni razpored delnih zasedanj

Predsednik je sporočil, da je na konferenci predsednikov v četrtek, 28. maja 2020, v soglasju s predsedniki političnih skupin, glede na razmere zaradi pandemije COVID-19 in da bi Parlament lahko opravljal svoje osnovne naloge, odločil naslednje:

—   da se sedanje delno zasedanje podaljša do petka, 19. junija 2020,

—   in da bo julijsko delno zasedanje potekalo od srede, 8. julija 2020, zjutraj do petka, 10. julija 2020, popoldne v Bruslju.

Spremenjeni časovni razpored je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


9. Popravek (člen 241 Poslovnika)

Pristojni odbor je posredoval popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

—   Popravek P8_TA(2019)0370(COR01) Direktive (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (UL L 150, 7.6.2019, str. 253) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 16. aprila 2019 z namenom sprejetja navedene direktive P8_TA(2019)0370 - (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) - odbor ECON.

V skladu s členom 241(4) Poslovnika se ta popravek šteje za odobren, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v 24 urah po razglasitvi zahtevajo glasovanje o popravku.


10. Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)

Predsednik je v skladu s členom 72 Poslovnika razglasil odločitev odbora ITRE o začetku pogajanj z drugimi institucijami na podlagi stališč Parlamenta iz prve obravnave:

—   zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) – stališče iz prve obravnave P8_TA(2019)0395;

—   zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) – stališče iz prve obravnave P8_TA(2019)0402;

—    zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) – stališče iz prve obravnave P8_TA(2019)0396;

—   zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) – stališče iz prve obravnave P8_TA(2019)0403;

—   zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) – stališče iz prve obravnave P8_TA(2019)0430.

Ta stališča Parlamenta iz prve obravnave predstavljajo mandat za pogajanja.


11. Delegirani akti (člen 111(6) Poslovnika)

Predsednik konference predsednikov odborov je v skladu s členom 111(6) Poslovnika sporočil predsedniku Parlamenta, da ni bilo podano nobeno nasprotovanje glede:

—   priporočila odbora AGRI, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 4. maja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020);

—   priporočila odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. maja 2020 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Če v 24 urah po objavi na plenarnem zasedanju priporočilom ne nasprotujejo politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, se štejejo za sprejeta, v nasprotnem primeru se o njih glasuje.


12. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v četrtek, 18. junija 2020, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav (00001/2020/LEX - C9-0172/2020 - 2019/0107(COD));

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav (00002/2020/LEX - C9-0173/2020 - 2019/0108(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistiki Skupnosti o migracijah in mednarodni zaščiti (00019/2020/LEX - C9-0165/2020 - 2018/0154(COD));

- Uredba Evropskega Parlamenta In Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (00020/2020/LEX - C9-0168/2020 - 2018/0178(COD)).


13. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključijo Salomonovi otoki (C(2020)03334 - 2020/2666(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. maja 2020

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, kar zadeva trajanje obdobja predhodnega razkritja (C(2020)03338 - 2020/2676(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št.575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 28. maja 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Popravek delegirane uredbe Komisije z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk na področju plačilnih storitev in o funkcijah teh osrednjih kontaktnih točk (C(2019)1997) (C(2020)03465 - 2020/2673(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/979 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje (C(2020)03502 - 2020/2675(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (C(2020)03508 - 2020/2674(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 139/2014 glede pogojev in postopkov za izjavo organizacij, odgovornih za izvajanje služb upravljanja ploščadi (C(2020)03625 - 2020/2677(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta glede vnosa za perfluorooktan sulfonsko kislino in njene derivate (PFOS) (C(2020)03639 - 2020/2678(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvrstitve dikofola (C(2020)03645 - 2020/2679(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2018/761 in (EU) 2018/762 glede datumov začetka njune uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2020)04018 - 2020/2693(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. aprila 2020

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojnemu odboru: AGRI


14. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan sledeči osnutek izvedbenega ukrepa, ki izhaja iz regulativnega postopka s pregledom:

- Direktiva o spremembi Priloge III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede vključitve SARS-CoV-2 na seznam bioloških dejavnikov, za katere je znano, da okužijo ljudi, in spremembi Direktive Komisije (EU) 2019/1833 (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - rok: 4. julija 2020)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL


15. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim decembrskim delnim zasedanjem leta 2019, prvim in drugim januarskim delnim zasedanjem leta 2020, februarskim, drugim marčevskim in aprilskim delnim zasedanjem leta 2020, so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


16. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19 (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

CULT, PETI

- Predlog spremembe proračuna št. 4 k splošnemu proračunu za leto 2020, priložen predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada EU za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji – stališče Sveta z dne 25. maja 2020 (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1601 o vzpostavitvi Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD), jamstva EFSD ter jamstvenega sklada EFSD. (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))

posredovano

pristojni odbor :

DEVE

mnenje :

AFET, BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor:

ENVI

mnenje:

BUDG, ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor:

BUDG

mnenje:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI

- Spremenjeni predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2020)0450 - C9-0154/2020 - 2018/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, LIBE, FEMM, PECH

- Spremenjeni predlog medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2020)0444 - C9-0155/2020 - 2018/2070(ACI))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, CONT, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči (COM(2020)0461 - C9-0159/2020 - 2020/0110(COD))

posredovano

pristojni odbor :

DEVE

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)) Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1628 glede prehodnih določb za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

AFET, DEVE, LIBE

- Spremenjeni predlog sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (COM(2020)0445 - C9-0163/2020 - 2018/0135(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2020)0459 [01] - C9-0166/2020 - 2018/0224(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje:

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

- Spremenjeni predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2020)0459 [02] - C9-0167/2020 - 2018/0225(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2020)0459 [03] - C9-0169/2020 - 2018/0243(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

AFET, DEVE

mnenje:

BUDG (pridruženi odbor), INTA, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2020)0459 [04] - C9-0170/2020 - 2018/0216(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

DEVE, INTA, BUDG, CONT, ENVI (pridruženi odbor), ITRE, REGI, FEMM

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) (COM(2020)0447 - C9-0174/2020 - 2018/0206(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

ENVI (pridruženi odbor), BUDG, CONT, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PECH

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2020)0452 - C9-0175/2020 - 2018/0197(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, CONT, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE, EMPL, ITRE

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod (COM(2020)0460 - C9-0177/2020 - 2020/0006(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG (pridruženi odbor), ECON (pridruženi odbor), EMPL (pridruženi odbor), ENVI (pridruženi odbor), ITRE (pridruženi odbor), TRAN, AGRI

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu pred vrhom maja 2020 (2019/2210(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)) - odbor AGRI - Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018 (2019/2128(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 k splošnemu proračunu za leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2020 za proračunsko leto 2020, priloženemu predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija (2019/2213(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 (2019/2209(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (2020/2023(INI)) - odbor AFET - odbor INTA - Poročevalka: Kati Piri - Poročevalec: Christophe Hansen (A9-0117/2020)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - odbor ECON - odbor ENVI - Poročevalec: Bas Eickhout - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistiki Skupnosti o migracijah in mednarodni zaščiti (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)


17. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednji vprašanji za ustni odgovor z razpravo sta bili uvrščeni na dnevni red (člen 136 Poslovnika):

—   O-000037/2020, ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Svetu: Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (B9-0010/2020);

—   O-000038/2020, ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Komisiji: Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (B9-0011/2020).


18. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje junija 2020 (PE 653.260/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Predsednik je sporočil, da je zaradi pandemije COVID-19 prejel tri zahteve za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika) za sprejetje naslednjih spisov na tem delnem zasedanju:

—   Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 - odbor ECON (točka 16 PDOJ),

—   Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) - odbor AGRI (točka 50 PDOJ),

—   Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 - odbor AFCO (točka 50 PDOJ).

Predsednik je tudi sporočil, da je prejel predlog za preložitev glasovanja, ki je bil vložen v skladu s členom 200 Poslovnika, o poročilu Andor Deli (A9-0085/2020): Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom (točka 96 PDOJ). Predsednik je pojasnil, da se bo o tej zahtevi glasovalo med prvim današnjim časom za glasovanje.

Predsednik je sporočil, da ni bil vložen noben predlog za zavrnitev ali spremembo dveh stališč Sveta iz prve obravnave v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika:

—    Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (točka 38 PDOJ),

—   Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (točka 37 PDOJ).

Šteje se, da sta akta sprejeta (P9_TA(2020)0130 in P9_TA(2020)0131).

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe končnega osnutka dnevnega reda:

Sreda

O:

—   izjavah Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta 19. junija 2020 (točka 13 PDOJ),

—   poročilu Kati Piri in Christophe Hansen (A9-0117/2020): Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (točka 17 PDOJ),

bo potekala skupna razprava.

Razprava bo potekala kot druga točka popoldanskega dnevnega reda po razpravi o izjavah Sveta in Komisije: Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (točka 90 PDOJ).

Četrtek

O izjavah, ki jih je podal podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o naslednjih zadevah:

—   Zunanjepolitične posledice krize zaradi bolezni COVID-19 (točka 11 PDOJ),

—   Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (točka 5 PDOJ),

—   Odziv EU na možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu (točka 98 PDOJ),

bo potekala skupna razprava.

Razprava bo potekala kot prva točka dopoldanskega dnevnega reda.

Razpravi o:

—   poročilu Petras Auštrevičius - A9-0112/2020: Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 (točka 40 PDOJ),

—   poročilu Tonino Picula - A9-0091/2020: Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 (točka 19 PDOJ),

bosta potekali v obliki skupne razprave.

Razprava bo potekala kot tretja točka dopoldanskega dnevnega reda po izjavah Sveta in Komisije: Boj proti dezinformacijam glede covida-19 in posledice za svobodo izražanja (točka 9 PDOJ).

Predsednik je prisotne seznanil, da bo glasovanje razdeljeno na več sklopov glede na število predlogov sprememb in zahtev za glasovanje po delih in ločeno glasovanje. Informacije o razdelitvi glasovanja na več sklopov bodo na voljo na spletnem mestu Parlamenta pod rubriko “Informacije in prednostni dokumenti”.

Parlament se je strinjal s temi predlogi.

Predsednik je spomnil na postopkovni predlog, ki je bil vložen v skladu s členom 200 Poslovnika, s katerim se želi preložiti glasovanje o poročilu Andor Deli (A9-0085/2020): Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom (točka 96 PDOJ).

V skladu s členom 196 Poslovnika sta govorila Clare Daly v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila zahtevo, in Andor Deli, poročevalec, ki je nasprotoval tej zahtevi.

Predsednik je pred glasovanjem o treh zahtevah za uporabo nujnega postopka v prvem sklopu glasovanja obvestil, da bo dal govornikom besedo v skladu s členom 163 Poslovnika.

Govorila sta Derk Jan Eppink (v imenu predsednice odbora ECON), ki je obrazložil zahtevo odbora ECON (točka 16 PDOJ) in Manon Aubry, ki je zahtevi nasprotovala.

Govoril je Thomas Waitz, ki je nasprotoval zahtevi odbora AGRI (točka 50 PDOJ).

Govoril je Loránt Vincze, poročevalec, ki je utemeljil zahtevo odbora AFCO (točka 55 PDOJ).

S tem je bil določen razpored dela.


19. Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Isabel Wiseler-Lima v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Susanna Ceccardi v imenu skupine ID, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara (samostojna poslanka), in Esteban González Pons.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Evin Incir, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Pierrette Herzberger-Fofana, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Gwendoline Delbos-Corfield, Željana Zovko, Tonino Picula, Monica Semedo in Tom Vandendriessche.

(Nadaljevanje razprave: točka 21 zapisnika z dne 17.6.2020)


20. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o naslednjih dokumentih:

—   Zahteva za odvzem imunitete Gunnarju Becku
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Gunnarju Becku [2019/2154(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Zahteva za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu [2019/2149(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Postopkovni predlog (člen 200 Poslovnika)
Postopkovni predlog, ki je bil predložen v skladu s členom 200 Poslovnika, s katerim se zahteva preložitev glasovanja o poročilu Andor Deli (A9-0085/2020): Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom;

—   Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament bo glasoval o naslednjih zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika):

—   Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve;

—   Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Lins ;

—   Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Loránt Vincze .

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb k poročilu, ki sta ga pripravila Kati Piri in Christophe Hansen - A9-0117/2020, in k predlogu resolucije B9-0123/2020 - Strategija EU o invalidnosti po letu 2020:

—   Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska [2020/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Kati Piri in Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Strategija EU o invalidnosti po letu 2020
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob zaključku razprave (točka 10 zapisnika z dne 17.12.2019) predložila Lucia Ďuriš Nicholsonová v imenu odbora EMPL o evropski strategiji o invalidnosti po letu 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Glasovanje je odprto do17.45.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 20.15.

Glasovanje se je začelo.


21. Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP))

(Začetek razprave: točka 19 zapisnika z dne 17.6.2020)

Govorili so Othmar Karas, Sylvie Guillaume in Irène Tolleret.

Govorili sta Věra Jourová (podpredsednica Komisije) in Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca in Adam Bielan, v imenu skupine ECR, o protirasističnih demonstracijah zaradi smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky in Marco Zanni, v imenu skupine ID, o protirasističnih protestih zaradi smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete in Esteban González Pons, v imenu skupine PPE, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar in Sylvie Guillaume, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela in Nicolae Ştefănuță, v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke, v imenu skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst in Miguel Urbán Crespo, v imenu skupine GUE/NGL, o protirasističnih demonstracijah zaradi smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, o protirasističnih demonstracijah zaradi smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 19.6.2020 in točka 9 zapisnika z dne 19.6.2020 (predlogi sprememb), točka 12 zapisnika z dne 19.6.2020 (končno glasovanje).


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

22. Priprava zasedanja Evropskega sveta 19. junija 2020 - Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta 19. junija 2020 (2020/2656(RSP))

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska [2020/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Kati Piri in Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podali izjavi.

Kati Piri in Christophe Hansen sta predstavila poročilo.

Govorili so Nicolae Ştefănuță (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Pedro Silva Pereira (pripravljavec mnenja odbora ECON), Kris Peeters (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Johan Danielsson (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Pascal Arimont (pripravljavec mnenja odbora REGI), François-Xavier Bellamy (pripravljavec mnenja odbora PECH), Loránt Vincze (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Danuta Maria Hübner (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Gheorghe Falcă (pripravljavec mnenja odbora PETI), David McAllister v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, in Marco Zanni v imenu skupine ID.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Tiziana Beghin (samostojna poslanka), Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Lefteris Christoforou, Jörgen Warborn, Peter van Dalen in Maria Spyraki.

Govorili so Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije), Michel Barnier (vodja projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom) in Nikolina Brnjac.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 27 zapisnika z dne 17.6.2020 (predlogi sprememb - A9-0117/2020); točka 8 zapisnika z dne 18.6.2020 (končno glasovanje - A9-0117/2020).

(Seja je bila prekinjena ob 18.40.)


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

23. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 19.05.


24. Konferenca o prihodnosti Evrope (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Konferenca o prihodnosti Evrope (2020/2657(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Dubravka Šuica (podpredsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine Renew, Hélène Laporte v imenu skupine ID, Daniel Freund v imenu skupine Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo (samostojni poslanec), Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Gunnar Beck, Mairead McGuinness, Gabriele Bischoff in Peter Kofod.

Govorili sta Dubravka Šuica in Nikolina Brnjac.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Manfred Weber in Paulo Rangel, v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez in Domènec Ruiz Devesa, v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş in Guy Verhofstadt, v imenu skupine Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts in Daniel Freund, v imenu skupine Verts/ALE, in Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL, o stališču Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (2020/2657(RSP)) (B9-0170/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, v imenu skupine ECR, o konferenci o prihodnosti Evrope (2020/2657(RSP)) (B9-0179/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 2 zapisnika z dne 18.6.2020 (predlogi sprememb), točka 8 zapisnika z dne 18.6.2020 (končno glasovanje).


25. Sporočilo predsedstva

Predsedujoča je sporočila, da bodo izidi prvega časa glasovanja objavljeni ob 20.00.


26. Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19 (2020/2663(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu), Margrethe Vestager (izvršna podpredsednica Komisije ) in Phil Hogan (član Komisije) so podali izjave.

(Nadaljevanje razprave: točka 28 zapisnika z dne 17.6.2020)


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

27. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja o naslednjih dokumentih:

Zahteva za odvzem imunitete Gunnarju Becku
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Gunnarju Becku [2019/2154(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0132)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 3)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 17.6.2020)

Zahteva za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu [2019/2149(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0133)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 4)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 17.6.2020)

Postopkovni predlog (člen 200 Poslovnika)

Postopkovni predlog v skladu s členom 200 Poslovnika za preložitev glasovanja o poročilu Andor Deli (A9-0085/2020): Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom

Parlament je s poimenskim glasovanjem (278 za, 388 proti, 20 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Predsednik je prebral izide glasovanja o zahtevi za uporabo hitrega postopka.:

Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

S poimenskim glasovanjem (603 glasov za, 88 glasov proti, 5) vzdržanih) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Lins

S poimenskim glasovanjem (688 glasov za, 3 glasov proti, 5) vzdržanih) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Loránt Vincze

S poimenskim glasovanjem (689 glasov za, 5 glasov proti, 2) vzdržanih) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb k poročilu Kati Piri in Christophe Hansen - A9-0117/2020 in k predlogu resolucije B9-0123/2020 - Strategija EU o invalidnosti po letu 2020:

Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska [2020/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Kati Piri in Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0152)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 23)

Strategija EU o invalidnosti po letu 2020
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob zaključku razprave (točka 10 zapisnika z dne 17.12.2019) vložila Lucia Ďuriš Nicholsonová v imenu odbora EMPL o evropski strategiji o invalidnosti po letu 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0156)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 25)


28. Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19 (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19 (2020/2663(RSP))

(Začetek razprave: točka 26 zapisnika z dne 17.6.2020)

Govorili so Christophe Hansen v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, Stéphanie Yon-Courtin v imenu skupine Renew, Kim Van Sparrentak v imenu skupine Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, Emmanuel Maurel v imenu skupine GUE/NGL, Mislav Kolakušić (samostojni poslanec), Lídia Pereira, Raphaël Glucksmann, Reinhard Bütikofer in Tom Berendsen.

Govorili so Phil Hogan (član Komisije), Margrethe Vestager (izvršna podpredsednica Komisije ) in Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu).

Razprava se je zaključila.


29. Drugi čas glasovanja

Parlament je z enim samim glasovanjem glasoval o naslednjih dokumentih:

—   Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020);

—   Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020);

—   Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gvinejo Bissau (2019–2024) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A9-0012/2020);

—   Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Gvinejo Bissau (2019–2024) (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A9-0013/2020).

—   Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Nuno Melo (A9-0001/2020).

—   Sporazum med EU in Švicarsko konfederacijo o spremembi koncesij Švice v okviru STO (člen XXVIII GATT 1994) v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörgen Warborn (A9-0092/2020);

—   Zahtevek za financiranje biomedicinskih raziskav za mialgični encefalomielitis
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 227(2) Poslovnika predložila Dolors Montserrat, v imenu odbora PETI, o dodatnem financiranju biomedicinskih raziskav mialgičnega encefalomielitisa (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020);

—   Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A9-0109/2020);

—   Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020);

—   Predlog spremembe proračuna št. 3: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 k splošnemu proračunu za leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

—   Predlog spremembe proračuna št. 4/2020: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2020 za proračunsko leto 2020, priloženemu predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

—   Sklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

—   Sprememba Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo (pristop Hrvaške) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

—   Sprememba Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Marokom (pristop Bolgarije in Romunije) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Sven Schulze (A9-0005/2020);

—   Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Jordanijo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0086/2020);

—   Sklenitev Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med EU in Kitajsko ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020);

—   Sklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo ***
Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0082/2020);

—   Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k naslednjim dokumentom:

—   Predlog resolucije B9-0170/2020: Konferenca o prihodnosti Evrope;

—   Predlog sklepa B9-0190/2020: Ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 207 Poslovnika predložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (2020/2683(RSO));

—   Predlog sklepa B9-0189/2020: Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 207 Poslovnika predložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (2020/2684(RSO));

—   Sprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

Glasovanje je odprto do 21.45.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni jutri, v četrtek, 18. junija 2020 ob 9.00 uri.


30. Turizem in promet v letu 2020 in pozneje (razprava)

Izjava Komisije: Turizem in promet v letu 2020 in pozneje (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, István Ujhelyi v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, Roman Haider v imenu skupine ID, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Elena Kountoura v imenu skupine GUE/NGL, Dorien Rookmaker (samostojna poslanka), Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren in Ismail Ertug.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler in Elissavet Vozemberg-Vrionidi, v imenu skupine PPE, o postopni ponovni vzpostavitvi turističnih storitev v EU (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020);

—   Roberts Zīle in Carlo Fidanza, v imenu skupine PPE, o prometu in turizmu (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020);

—   Anna Deparnay-Grunenberg in Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE, o prometu in turizmu (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020);

—   Johan Danielsson in István Ujhelyi, v imenu skupine S&D, o prometu in turizmu (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020);

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia in Maximilian Krah, v imenu skupine ID, o turizmu in prometu v letu 2020 in pozneje (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020);

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão in Marisa Matias, v imenu skupine GUE/NGL, o prometu in turizmu v letu 2020 in pozneje (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, v imenu skupine Renew, o prometu in turizmu (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 20 zapisnika z dne 18.6.2020 (predlogi sprememb), točka 12 zapisnika z dne 19.6.2020 (končno glasovanje).


31. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


32. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu plenarnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


33. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 653.260/OJJE).


34. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


Priloga 1 - Zahteva za odvzem imunitete Gunnarju Becku

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Priloga 2 - Zahteva za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Zadnja posodobitev: 20. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov