Index 
Protokoll
PDF 368kWORD 91k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Datum för sammanträdesperioderna
 9.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen)
 10.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Inkomna dokument
 17.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 18.Arbetsplan
 19.Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (debatt)
 20.Första omröstningsomgången
 21.Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (fortsättning på debatten)
 22.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 18-19 juni 2020 - Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (debatt)
 23.Återupptagande av sammanträdet
 24.Konferens om Europas framtid (debatt)
 25.Meddelande från talmannen
 26.Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (debatt)
 27.Tillkännagivande av omröstningsresultaten
 28.Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 29.Andra omröstningen
 30.Turism och transport under 2020 och därefter (debatt)
 31.Röstförklaringar
 32.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 33.Föredragningslista för nästa sammanträde
 34.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
 Bilaga 2 – Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits onsdagen den 27 maj 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.02.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han framförde parlamentets och sina personliga djupaste kondoleanser till George Floyds familj och vänner efter hans död den 25 maj 2020 i USA.

Talmannen påminde om att parlamentet alltid kraftigt fördömt alla former av våld och diskriminering och är engagerat i respekten av rättstatsprincipen.

Parlamentet höll en tyst minut till minne av George Floyd och alla som utsatts för våld, rasism och diskriminering.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om parlamentets förebyggande åtgärder för fysisk distansering under sammanträdesperioden.

°
° ° °

Talare: Manon Aubry, om den senaste tidens demonstrationer mot rasism, Angel Dzhambazki, om talartidens fördelning, Pierrette Herzberger-Fofana, som meddelade att hon utsatts för ett angrepp av den belgiska polisen föregående dag och begärde att det skulle vidtas konkreta åtgärder (talmannen noterade detta.) och Philippe Lamberts, om Pierrette Herzberger-Fofanas inlägg.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Gilles Lebreton hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.


6. Parlamentets sammansättning

Klaus Buchner hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 16 juli 2020.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plants var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Verts/ALE-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Heidi Hautala

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


8. Datum för sammanträdesperioderna

Talmannen meddelade att han vid talmanskonferensens senaste sammanträde, torsdagen den 28 maj 2020, i samråd med de politiska gruppernas ordförande fattat följande beslut mot bakgrund av covid-19-situationen och i syfte att göra det möjligt för parlamentet att bedriva sin kärnverksamhet:

—   Den innevarande sammanträdesperioden förlängdes till och med fredagen den 19 juni 2020.

—   Sammanträdesperioden i juli skulle äga rum från förmiddagen onsdagen den 8 juli 2020 till och med eftermiddagen fredagen den 10 juli 2020 i Bryssel.

Den ändrade sammanträdeskalendern är tillgänglig på parlamentets webbplats.


9. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

—   Rättelse P8_TA(2019)0370(COR01) till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (EUT L 150, 7.6.2019, s. 253) – (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2019)0370 – (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) – ECON-utskottet.

I enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.


10. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att ITRE-utskottet i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av parlamentets följande ståndpunkter vid första behandlingen:

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0395,

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0402,

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0396,

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0403,

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))– ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0430.

Dessa ståndpunkter från parlamentet vid första behandlingen, som utgör mandat för dessa förhandlingar, finns på parlamentets webbplats.


11. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)

Utskottsordförandekonferensen hade i enlighet med artikel 111.6 i arbetsordningen meddelat talmannen om att det inte gjorts några invändningar mot följande:

—   rekommendation från AGRI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 4 maj 2020 om undantag för år 2020 till följd av covid-19-pandemin från kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 vad gäller frukt- och grönsakssektorn och från kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1149 vad gäller vinsektorn (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020);

—   rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 maj 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/101 av den 26 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering enligt artikel 105.14 i förordning (EU) nr 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Om inga invändningar inkom från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet i parlamentet skulle dessa rekommendationer anses godkända. I annat fall skulle de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna skulle finnas tillgängliga på parlamentets webbplats under den innevarande sammanträdesperioden.


12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på torsdagen den 18 juni 2020 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (00001/2020/LEX - C9-0172/2020 - 2019/0107(COD)),

- Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (00002/2020/LEX - C9-0173/2020 - 2019/0108(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (00019/2020/LEX - C9-0165/2020 - 2018/0154(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (00020/2020/LEX - C9-0168/2020 - 2018/0178(COD)).


13. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 i syfte att lägga till Salomonöarna i bilaga I (C(2020)03334 - 2020/2666(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 maj 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen vad gäller längden på perioden för utlämnande av uppgifter på förhand (C(2020)03338 - 2020/2676(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/101 av den 26 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering enligt artikel 105.14 i förordning (EU) nr 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 28 maj 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Rättelse till kommissionens delegerade förordning av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende kriterierna för att utse centrala kontaktpunkter på området för betaltjänster och avseende vilka funktioner som dessa centrala kontaktpunkter ska ha (C(2019)1997) (C(2020)03465 - 2020/2673(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen (C(2020)03502 - 2020/2675(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (C(2020)03508 - 2020/2674(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller villkor och förfaranden för försäkringar från organisationer med ansvar för tillhandahållande av ledningstjänster för trafik på plattan (C(2020)03625 - 2020/2677(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 vad gäller förteckning av perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS) (C(2020)03639 - 2020/2678(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 vad gäller upptagande i förteckningen av dikofol (C(2020)03645 - 2020/2679(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) 2018/761 och (EU) 2018/762 vad gäller deras tillämpningsdatum, till följd av förlängningen av tidsfristen för införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 (C(2020)04018 - 2020/2693(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om tillfälliga undantagsåtgärder som avviker från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin och åtgärder med anknytning till den C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 april 2020

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


14. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Direktiv om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG vad gäller införande av sars-CoV-2 i förteckningen över biologiska agens som är kända för att smitta människor och om ändring av kommissionens direktiv (EU) 2019/1833 (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - tidsfrist: 4 juli 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL


15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna december II 2019, januari I och II 2020, februari 2020, mars II 2020 och april 2020 finns på parlamentets webbplats.


16. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

rådgivande utskott:

CULT, PETI

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2020 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike – Rådets ståndpunkt av den 25 maj 2020 (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1601 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

DEVE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2020)0450 - C9-0154/2020 - 2018/0196(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, LIBE, FEMM, PECH

- Ändrat förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2020)0444 - C9-0155/2020 - 2018/2070(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

rådgivande utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, CONT, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (COM(2020)0461 - C9-0159/2020 - 2020/0110(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

DEVE

rådgivande utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020 för att fortsätta tillhandahålla humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

AFET, DEVE, LIBE

- Ändrat förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2020)0445 - C9-0163/2020 - 2018/0135(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2020)0459 [01] - C9-0166/2020 - 2018/0224(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2020)0459 [02] - C9-0167/2020 - 2018/0225(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2020)0459 [03] - C9-0169/2020 - 2018/0243(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET, DEVE

rådgivande utskott:

BUDG (associerat utskott), INTA, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (COM(2020)0459 [04] - C9-0170/2020 - 2018/0216(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

DEVE, INTA, BUDG, CONT, ENVI (associerat utskott), ITRE, REGI, FEMM

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) (COM(2020)0447 - C9-0174/2020 - 2018/0206(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ENVI (associerat utskott), BUDG, CONT, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PECH, LIBE

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om Sammanhållningsfonden (COM(2020)0452 - C9-0175/2020 - 2018/0197(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

BUDG, CONT, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE, EMPL, ITRE

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020)0460 - C9-0177/2020 - 2020/0006(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

BUDG (associerat utskott), ECON (associerat utskott), EMPL (associerat utskott), ENVI (associerat utskott), ITRE (associerat utskott), TRAN, AGRI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020 (2019/2210(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018 (2019/2128(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2020 för budgetåret 2020 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen (2019/2213(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 (2019/2209(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (2020/2023(INI)) - utskottet AFET - utskottet INTA - Föredragande: Kati Piri - Föredragande: Christophe Hansen (A9-0117/2020)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Förslag till andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - utskottet ECON - utskottet ENVI - Föredragande: Bas Eickhout - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

- ***II Förslag till andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)


17. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

—   O-000037/2020 från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till rådet: Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (B9-0010/2020),

—   O-000038/2020 från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (B9-0011/2020).


18. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i juni 2020 (PE 653.260/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 158 i arbetsordningen):

Talmannen meddelade att det inkommit tre begäranden om bråskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) med anledning av covid-19-situationen avseende antagande av följande ärenden under den innevarande sammanträdesperioden:

—   Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin - ECON-utskottet (punkt 16 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

—   Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013) - AGRI-utskottet (punkt 50 i det slutliga förslaget till föredragningslista ),

—   Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet - AFCO-utskottet (punkt 55 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talmannen meddelade också att det ingivits ett förslag rörande en procedurfråga i enlighet med artikel 200 i arbetsordningen, vilket syftade till att skjuta upp omröstningen om Andor Delis betänkande (A9-0085/2020): Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (punkt 96 i det slutliga förslaget till föredragningslista). Talmannen förklarade att omsröstningen om denna begäran skulle hållas under dagens första omröstningstillfälle.

Talmannen meddelade att det inte hade ingivits något förslag om avvisande eller något ändringsförslag i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen avseende följande två ståndpunkter från rådet:

—   Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (punkt 38 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

—   Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (punkt 37 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

De två akterna ansågs således godkända (P9_TA(2020)0130 och P9_TA(2020)0131).

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar av det slutliga förslaget till föredragningslista:

Onsdag

De två debatterna om

—   uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 18-19 juni 2020 (punkt 13 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

—   Kati Piris och Christophe Hansens betänkande (A9-0117/2020): Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (punkt 17 i det slutliga förslaget till föredragningslista)

skulle bli föremål för en gemensam debatt.

Denna debatt skulle hållas som andra punkt på eftermiddagen, efter debatten om uttalandena fårn rådet och kommissionen på temat Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (punkt 90 i i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Torsdag

Tre debatter om uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om

—   Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken (punkt 11 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

—   Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (punkt 5 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

—   EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken (punkt 98 i det slutliga förslaget till föredragningslista)

skulle bli föremål för en gemensam debatt.

Denna debatt skulle hållas som första punkt på morgonen.

Sedan skulle de två debatterna om

—   Petras Auštrevičius betänkande - A9-0112/2020: Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 (punkt 40 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

—   Tonino Piculas betänkande - A9-0091/2020: Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020 (punkt 19 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

bli till föremål för en gemensam debatt.

Denna debatt skulle hållas som tredje punkt på förmiddagen efter uttalandena från rådet och kommissionen på temat Motverkande av desinformation under covid-19-krisen och inverkan på yttrandefriheten (punkt 9 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talmannen meddelade slutligen att omröstningarna skulle fördelas över de olika sammanträdena beroende på antalet ändringsförslag och antalet begäranden om särskilda omröstningar. Information om hur omröstningarna skulle fördelas på de olika omröstningstillfällena skulle tillgängliggöras på parlamentets webbplats under rubriken ”Prioriterad information och prioriterade dokument”.

Parlamentet godkände dessa förslag.

Talmannen påminde om att ett förslag rörande en procedurfråga hade ingivits i enlighet med artikel 200 i arbetsordningen, vilken syftade till att skjuta upp omröstningen om Andor Delis betänkande (A9-0085/2020): Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (punkt 96 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talare: i enlighet med artikel 196 i arbetsordningen, Clare Daly, för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för förslaget, och Andor Deli, föredragande, som motsatte sig förslaget.

Talmannen meddelade, före den omröstning om de tre begärandena om brådskande förfarande som skulle hållas under det första omröstningstillfället, att talarna skulle få ordet i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen.

Talare: Derk Jan Eppink (för ECON-utskottets ordförande), som redogjorde för ECON-utskottets begäran (punkt 16 i det slutliga förslaget till föredragningslista) och Manon Aubry, som motsatte sig begäran.

Talare: Thomas Waitz, som motsatte sig AGRI-utskottets begäran (punkt 50 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talare: Loránt Vincze, föredragande, som redogjorde för AFCO-utskottets begäran (punkt 55 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


19. Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (2020/2685(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Isabel Wiseler-Lima för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Susanna Ceccardi för ID-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, och Esteban González Pons.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Evin Incir, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Pierrette Herzberger-Fofana, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Gwendoline Delbos-Corfield, Željana Zovko, Tonino Picula, Monica Semedo och Tom Vandendriessche.

(Fortsättning på debatten: punkt 21 i protokollet av den 17.6.2020)


20. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om följande:

—   Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet [2019/2154(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Halicki (A9-0036/2020),

—   Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet [2019/2149(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Marie Toussaint (A9-0037/2020),

—   Förslag rörande en procedurfråga (artikel 200 i arbetsordningen)
Förslag rörande en procedurfråga, som ingivits i enlighet med artikel 200 i arbetsordningen, om att skjuta upp omröstningen om Andor Delis betänkande (A9-0085/2020): Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel,

—   Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlamentet röstade om följande begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - utskottet för ekonomi och valutafrågor,

—   Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Norbert Lins ,

—   Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Loránt Vincze .

Parlamentet skulle rösta om ändringsförslagen till Kati Piris och Christophe Hansens betänkande - A9-0117/2020 och till resolutionsförslag B9-0123/2020 – EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020:

—   Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [2020/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kati Piri och Christophe Hansen (A9-0117/2020),

—   EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
Resolutionsförslag som ingivits på grundval av artikel 132.2 i arbetsordningen, som avslutning på debatten (punkt 10 i protokollet av den 17.12.2019), av Lucia Ďuriš Nicholsonová, för EMPL-utskottet, om EU:s handikappstrategi efter 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 17.45.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 20.15.

Man övergick till omröstningen.


21. Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (2020/2685(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 19 i protokollet av den 17.6.2020)

Talare: Othmar Karas, Sylvie Guillaume och Irène Tolleret.

Talare: Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) och Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca och Adam Bielan, för ECR-gruppen, om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020),

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky och Marco Zanni, för ID-gruppen, om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020),

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete och Esteban González Pons, för PPE-gruppen, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar och Sylvie Guillaume, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela och Nicolae Ştefănuță, för Renew-gruppen, Alice Kuhnke, för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020),

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola och Sandra Kalniete för PPE-gruppen, om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 19.6.2020 och punkt 9 i protokollet av den 19.6.2020 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020 (slutomröstning).


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

22. Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 18-19 juni 2020 - Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 18-19 juni 2020 (2020/2656(RSP))

Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [2020/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kati Piri och Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Kati Piri och Christophe Hansen redogjorde för betänkandet.

Talare: Nicolae Ştefănuță (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pedro Silva Pereira (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Kris Peeters (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Johan Danielsson (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Pascal Arimont (föredragande av yttrande från utskottet REGI), François-Xavier Bellamy (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Loránt Vincze (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Gheorghe Falcă (föredragande av yttrande från utskottet PETI), David McAllister för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, och Marco Zanni för ID-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Lefteris Christoforou, Jörgen Warborn, Peter van Dalen och Maria Spyraki.

Talare: Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen), Michel Barnier (chef för arbetsgruppen för förbindelserna med Förenade kungariket) och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 17 juni 2020 (ändringsförslagA9-0117/2020); 18 juni 2020 (slutomröstningA9-0117/2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 18.40.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

23. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 19.05.


24. Konferens om Europas framtid (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Konferens om Europas framtid (2020/2657(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för Renew-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Gunnar Beck, Mairead McGuinness, Gabriele Bischoff och Peter Kofod.

Talare: Dubravka Šuica och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Manfred Weber och Paulo Rangel, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez och Domènec Ruiz Devesa, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş och Guy Verhofstadt, för Renew-gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts och Daniel Freund, för Verts/ALE-gruppen, och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (2020/2657(RSP)) (B9-0170/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om konferensen om Europas framtid (2020/2657(RSP)) (B9-0179/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 17 juni 2020 (ändringsförslag), 18 juni 2020 (slutomröstning).


25. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att resultaten av det första omröstningstillfället skulle tillkännages kl. 20.00.


26. Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (2020/2663(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande), Margrethe Vestager (verkställande vice ordförande för kommissionen) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

(Fortsättning på debatten: punkt 28 i protokollet av den 17.6.2020)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

27. Tillkännagivande av omröstningsresultaten

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om

Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet [2019/2154(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen))

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0132)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 17.6.2020)

Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet [2019/2149(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen))

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0133)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 4)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 17.6.2020)

Förslag rörande en procedurfråga (artikel 200 i arbetsordningen)

Förslag rörande en procedurfråga, ingivet i enlighet med artikel 200 i arbetsordningen, om att skjuta upp omröstningen om Andor Delis betänkande (A9-0085/2020): Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (278 röster för, 388 röster emot, 20 nedlagda röster).

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om begäranden om brådskande förfarande:

Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - utskottet för ekonomi och valutafrågor

Det beslutades genom ONU (603 röster för, 88 röster emot, 5 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Norbert Lins

Det beslutades genom ONU (688 röster för, 3 röster emot, 5 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Loránt Vincze

Det beslutades genom ONU (689 röster för, 5 röster emot, 2 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till Kati Piris och Christophe Hansens betänkande - A9-0117/2020 och resolutionsförslag B9-0123/2020 - EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [2020/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kati Piri och Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0152)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 23)

EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
Resolutionsförslag ingivna på grundval av artikel 132.2 i arbetsordningen, som avslutning på debatten(punkt 10 i protokollet av den 17.12.2019), av Lucia Ďuriš Nicholsonová, för EMPL-utskottet, om EU:s handikappstrategi efter 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0156)(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 25)


28. Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (2020/2663(RSP))

(Debattens första del: punkt 26 i protokollet av den 17.6.2020)

Talare: Christophe Hansen för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Stéphanie Yon-Courtin för Renew-gruppen, Kim Van Sparrentak för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Emmanuel Maurel för GUE/NGL-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Lídia Pereira, Raphaël Glucksmann, Reinhard Bütikofer och Tom Berendsen.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen), Margrethe Vestager (verkställande vice ordförande för kommissionen) och Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


29. Andra omröstningen

Parlamentet skulle rösta med en enda omröstning om

—   Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020),

—   Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020),

—   Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Guinea-Bissau (2019–2024) ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A9-0012/2020),

—   Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau (2019–2024) (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A9-0013/2020).

—   Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och São Tomé e Príncipe ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Nuno Melo (A9-0001/2020).

—   Avtalet mellan EU och Schweiz om ändring av Schweiz WTO-medgivanden (artikel XXVIII i Gatt 1994) avseende kryddat kött ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0092/2020),

—   Förfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit
Resolutionsförslag, ingiven i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, av Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om ytterligare finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020),

—   Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A9-0109/2020),

—   Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020),

—   Ändringsbudget nr 3/2020: Införande av överskottet från budgetåret 2019
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

—   Ändringsbudget nr 4/2020: Förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2020 för budgetåret 2020 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

—   Ingående av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

—   Ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien (Kroatiens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

—   Ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Sven Schulze (A9-0005/2020),

—   Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien ***
Rekommendation om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0086/2020),

—   Avtal mellan EU och Kina om civil luftfartssäkerhet ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020),

—   Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien ***
Rekommendation om utkastet till beslutet av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0082/2020),

—   Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlamentet skulle rösta om ändringsförslagen till

—   Resolutionsförslag B9-0170/2020: Konferens om Europas framtid,

—   Förslag till beslut B9-0190/2020: Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut, ingivet i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen, av talmanskonferensen, om tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (2020/2683(RSO)),

—   Förslag till beslut B9-0189/2020: Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut, ingivet i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen, av talmanskonferensen, om tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (2020/2684(RSO)),

—   Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultaten skulle tillkännagivas dagen efter, torsdagen den 18 juni 2020 kl. 9.00.


30. Turism och transport under 2020 och därefter (debatt)

Uttalande av kommissionen: Turism och transport under 2020 och därefter (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, István Ujhelyi för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Roman Haider för ID-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Elena Kountoura för GUE/NGL-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren och Ismail Ertug.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler och Elissavet Vozemberg-Vrionidi, för PPE-gruppen, om ett successivt återupptagande av turisttjänster i EU (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020),

—   Roberts Zīle och Carlo Fidanza, för PPE-gruppen, Utskottet för transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020),

—   Anna Deparnay-Grunenberg och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, om transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020),

—   Johan Danielsson och István Ujhelyi, för S&D-gruppen, om transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020),

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia och Maximilian Krah, för ID-gruppen, om turism och transport under 2020 och framåt (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020),

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om transport och turism under 2020 och framåt (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020),

—   José Ramón Bauzá Díaz, för Renew-gruppen, om transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 18 juni 2020 (ändringsförslag), 19 juni 2020 (slutomröstning).


31. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


32. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


33. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 653.260/OJJE).


34. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea


Bilaga 1 – Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bilaga 2 – Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Senaste uppdatering: 29 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy