Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0169/2020

Συζήτηση :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0174

Συνοπτικά πρακτικά
XML 16k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

3. Οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στην εξωτερική πολιτική - Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ - Η αντίδραση της ΕΕ στο ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στην εξωτερική πολιτική (2020/2646(RSP))

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP))

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η αντίδραση της ΕΕ στο ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ (2020/2687(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στις δηλώσεις.

Οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στην εξωτερική πολιτική

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Dreosto, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López και Alexander Alexandrov Yordanov.

Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ

Παρεμβαίνουν οι Miriam Lexmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, μη εγγεγραμμένος, Andrius Kubilius και Mick Wallace.

Η αντίδραση της ΕΕ στο ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paolo Borchia, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Evin Incir.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν, βάσει του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης επί του εξής: Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον νόμο της ΛΔΚ για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020)·

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä και Grace O’Sullivan, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020)·

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison και Marco Campomenosi, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τον νόμο της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020)·

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić και Elżbieta Kruk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον νόμο της ΛΔΚ για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020 και σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου