Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2131(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0022/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 8
PV 18/06/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0158

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

8. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των τελικών αποτελεσμάτων επί των εξής:

Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας [2020/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Kati Piri και Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0152)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 23)

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
Προτάσεις ψηφίσματος B9-0170/2020 και B9-0179/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0170/2020

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0153)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0179/2020 καταπίπτει.)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στην έκθεση A9-0022/2020:

Πολιτική ανταγωνισμού - Ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού - Ετήσια έκθεση 2019 [2019/2131(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0158)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου