Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2640(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000037/2020 (B9-0010/2020)

Συζήτηση :

PV 18/06/2020 - 11
CRE 18/06/2020 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

11. Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19 (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000037/2020) που κατέθεσε Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία του COVID-19 (B9-0010/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000038/2020 ) που κατέθεσε Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία του COVID-19 (B9-0011/2020)

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka και Isabel Wiseler-Lima.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Karlo Ressler και Pascal Arimont.

Παρεμβαίνουν οι Ylva Johansson και Nikolina Brnjac.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID-19 (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου