Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 12k
Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 18 d. - Briuselis

18. Trečiasis balsavimas
Stenograma

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

—   ES strategija dėl negalios po 2020 m.
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0123/2020;

—   Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

—   Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2131(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

—   Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimas
Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 207 straipsnį pateikė Komitetų pirmininkų sueiga, dėl Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimo (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020);

—   Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 207 straipsnį pateikė Komitetų pirmininkų sueiga, dėl Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymo ir įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės nustatymo (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

—   Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0190/2020;

—   Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0189/2020.

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį po Tarybos ir Komisijos pareiškimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį pateikė Monika Hohlmeier ir Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Lara Wolters S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Veronika Vrecionová ECR frakcijos vardu ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Čekijos Respublikos ministro pirmininko netinkamo ES fondų panaudojimo ir galimo interesų konflikto tyrimo atnaujinimo (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (2020 01 15 protokolo 18 punktas);

—   Vakarų Balkanai po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo [2019/2210(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis ir kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 ir B9-0184/2020 pateikė Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler ir Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Johan Danielsson ir István Ujhelyi S&D frakcijos vardu, José Ramón Bauzá Díaz ir Nicola Danti RENEW frakcijos vardu, Anna Deparnay-Grunenberg ir Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu ir Elena Kountoura GUE/NGL frakcijos vardu, dėl transporto ir turizmo 2020 m. ir vėliau (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Balsavimas vyks iki 19.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 22.15 val.

(Posėdis sustabdytas 18.38 val.)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika