Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 12k
Ceturtdiena, 2020. gada 18. jūnijs - Brisele

18. Trešā balsošana
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par šiem dokumentiem:

—   ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada
Rezolūcijas priekšlikums B9-0123/2020.

—   Grozījumi Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

—   2019. gada ziņojums par konkurences politiku
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par konkurences politiku [2019/2131(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

—   Nodokļu jautājumu apakškomitejas izveide
Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 207. pantu iesniedza Priekšsēdētaju konference, par nodokļu jautājumu apakškomitejas izveidi (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020).

—   Īpašās komitejas attiecībā uz vēža uzveikšanu izveide, pilnvaras, skaitliskais sastāvs un pilnvaru laiks
Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 207. pantu iesniedza Priekšsēdētaju konference, par Īpašās komitejas attiecībā uz vēža uzveikšanu izveidi, kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru laiku (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020).

—   Īpašās komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, izveide, kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru laiks
Lēmuma priekšlikums B9-0190/2020.

—   Īpašās komitejas attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā izveide, kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru laiks
Lēmuma priekšlikums B9-0189/2020.

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumiem šajos dokumentos:

—   Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu
Rezolūcijas priekšlikums, ko pēc Padomes un Komisijas paziņojumiem saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu iesniedza Monika Hohlmeier un Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Lara Wolters S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā, Veronika Vrecionová ECR grupas vārdā un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, par izmeklēšanas atsākšanu pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (15.1.2020. protokola 18. punkts).

—   Rietumbalkāni pēc 2020. gada samita
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Rietumbalkāniem pēc 2020. gada samita [2019/2210(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 un B9-0184/2020 saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu iesniedza Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler un Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, Johan Danielsson un István Ujhelyi S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz un Nicola Danti grupas “Renew” vārdā, Anna Deparnay-Grunenberg un Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā un Elena Kountoura GUE/NGL grupas vārdā, par transportu un tūrismu 2020. gadā un pēc tam (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 19.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 22.15.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.38.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika