Index 
Protokoll
XML 205kPDF 308kWORD 76k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken – Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi – EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken (debatt)
 4.Första omröstningen
 5.Motverkande av desinformation under covid-19-krisen och inverkan på yttrandefriheten (debatt)
 6.Det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 – Västra Balkan efter toppmötet 2020 (kortfattad redogörelse)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Meddelande av omröstningsresultat
 9.Andra omröstningen
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 13.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 14.Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Ändring av föredragningslistan
 17.Meddelande av omröstningsresultat
 18.Tredje omröstningen
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 21.Röstförklaringar
 22.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 23.Inkomna dokument
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 25.Framställningar
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.03.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten om (punkt 29 i protokollet av den 17.6.2020)

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0134)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 5)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0135)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 6)

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Guinea-Bissau (2019–2024) ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0136)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 7)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau (2019–2024) (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0137)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 8)

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och São Tomé e Príncipe ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0138)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 9)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Avtalet mellan EU och Schweiz om ändring av Schweiz WTO-medgivanden (artikel XXVIII i Gatt 1994) avseende kryddat kött ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0139)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 10)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Förfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit
Resolutionsförslag, ingivet i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, av Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om ytterligare finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0140)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 11)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0141)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 12)

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0142)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 13)

Ändringsbudget nr 3/2020: Införande av överskottet från budgetåret 2019
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0143)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 14)

Ändringsbudget nr 4/2020: Förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2020 för budgetåret 2020 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0144)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 15)

Ingående av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0145)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 16)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien (Kroatiens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0146)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 17)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0147)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 18)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien ***
Rekommendation om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0148)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 19)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Avtal mellan EU och Kina om civil luftfartssäkerhet ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0149)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 20)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien ***
Rekommendation om utkastet till beslutet av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0150)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 21)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0151)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 22)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om (punkt 29 i protokollet av den 17.6.2020):

Konferens om Europas framtid
Resolutionsförslag B9-0170/2020

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0153)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 24)

Förslag till beslut B9-0190/2020: Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0161)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 30)

Förslag till beslut B9-0189/2020: Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0162)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 31)

Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0157)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 26)


3. Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken – Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi – EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken (2020/2646(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalandena.

Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Marco Dreosto för ID-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Özlem Demirel för GUE/NGL-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, grupplös, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López och Alexander Alexandrov Yordanov.

Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

Talare: Miriam Lexmann för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Mara Bizzotto för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, grupplös, Andrius Kubilius och Mick Wallace.

EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Paolo Borchia för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, och Evin Incir.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som, på grundval av artikel 132.2 i arbetsordningen, ingivits som avslutning på debatten om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne och Charles Goerens, för Renew-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020),

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020),

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä och Grace O’Sullivan, för Verts/ALE-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020),

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison och Marco Campomenosi, för ID-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020),

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020),

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić och Elżbieta Kruk, för ECR-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 19.6.2020 och punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020


ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

4. Första omröstningen

Parlamentet skulle genomföra slutomröstningar om

—   Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [2020/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kati Piri och Christophe Hansen (A9-0117/2020),

—    Konferens om Europas framtid
Resolutionsförslag B9-0170/2020 och B9-0179/2020.

Parlamentet skulle rösta om ändringsförslagen till betänkandet A9-0022/2020:

—   Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 [2019/2131(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 14.15.


5. Motverkande av desinformation under covid-19-krisen och inverkan på yttrandefriheten (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Motverkande av desinformation under covid-19-krisen och inverkan på yttrandefriheten (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande), Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Vladimír Bilčík för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Filip De Man för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso och Željana Zovko.

Talare: Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 – Västra Balkan efter toppmötet 2020 (kortfattad redogörelse)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 [2019/2209(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020 [2019/2210(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius och Tonino Picula redogjorde för betänkandet

Talare: Olivér Várhelyi (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: 19 juni 2020 (A9-0112/2020), 18 juni 2020 (ändringsförslag - A9-0091/2020), 19 juni 2020 (slutomröstning - A9-0091/2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 11.43.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.17.


8. Meddelande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp de slutliga resultaten av omröstningarna om:

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [2020/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kati Piri och Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0152)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 23)

Konferens om Europas framtid
Resolutionsförslag B9-0170/2020 och B9-0179/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0170/2020

Antogs (P9_TA(2020)0153)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

(Resolutionsförslag B9-0179/2020 bortföll.)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om Ändringsförslagen till betänkandet A9-0022/2020:

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 [2019/2131(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0158)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)


9. Andra omröstningen

Parlamentet röstadeParlamentet röstade om ändringsförslagen till betänkandena A9-0026/2020 och A9-0110/2020:

—   Bankunionen – årsrapport 2019
Betänkande om bankunionen – årsrapport 2019 [2019/2130(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen [2019/2213(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl.15.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 18.15.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.23.)


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.34.


11. Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000037/2020) från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till rådet: Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (B9-0010/2020)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2020 ) från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar utvecklade frågorna.

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Dragoş Tudorache för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka och Isabel Wiseler-Lima.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Karlo Ressler och Pascal Arimont.

Talare: Ylva Johansson och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, om situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020.


12. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen påminde om att rekommendationerna från AGRI- och ECON-utskotten om att inte invända mot de delegerade akterna hade tillkännagivits i kammaren föregående dag, onsdagen den 17 juni 2020 (punkt 11 i protokollet av den 17.6.2020).

Inga invändningar hade framförts mot dessa rekommendationer inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 111.6 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer ansågs därför godkända och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” för dagens sammanträde (P9_TA(2020)0154 och P9_TA(2020)0155).


13. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Rättelsen (P8_TA(2019)0370(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 17.6.2020).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


14. Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Gabriele Bischoff för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, France Jamet för ID-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Marc Botenga för GUE/NGL-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen och Łukasz Kohut.

Talare: Nicolas Schmit och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze och Cristian-Silviu Buşoi, för PPE-gruppen, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini och Corina Crețu, för S&D-gruppen, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz och Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska och Cristian Terheş, för ECR-gruppen, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier och José Gusmão, för GUE/NGL-gruppen, om europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.34.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.19.


16. Ändring av föredragningslistan

Talmannen meddelade att omröstningarna nästa dag, fredagen den 19 juni 2020, skulle fördelas över de olika omröstningstillfällena beroende på antalet ingivna ändringsförslag och antalet inkomna begäranden om delad omröstning respektive särskild omröstning.

Information om fördelningen av omröstningarna över de olika omröstningstillfällena finns på parlamentets webbplats under ”Prioriterad information och prioriterade dokument”, och fredagens föredragningslista skulle uppdateras och offentliggöras på nytt.

Parlamentet godkände detta förslag. Föredragningslistan ändrades på motsvarande sätt.


17. Meddelande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändiringsförslagen till betänkandena A9-0026/2020 och A9-0110/2020:

Bankunionen – årsrapport 2019
Betänkande om bankunionen – årsrapport 2019 [2019/2130(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0165)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 34)

Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen [2019/2213(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0166)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 35

Inlägg:

Monika Hohlmeier, före det tredje omröstningstillfället, om resolutionsförslag om återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. Tredje omröstningen

Parlamentet genomförde slutomröstningarna om

—   EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
Resolutionsförslag B9-0123/2020,

—   Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0113/2020),

—   Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 [2019/2131(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020),

—   Tillsättande av ett underutskott för beskattning
Förslag till beslut, ingivet i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen, av talmanskonferensen om tillsättande av ett underutskott för skattefrågor (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020),

—   Tillsättande av ett särskilt utskott för kampen mot cancer och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut, ingivet i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen, av talmanskonferensen om tillsättning av ett särskilt utskott för att cancerbekämpning och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020),

—   Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0190/2020,

—   Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0189/2020.

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till

—   Återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter
Resolutionsförslag ingivet till följd av rådets och kommissionens uttalanden, i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen, av Monika Hohlmeier och Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen, Lara Wolters, för S&D-gruppen, Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel, för Verts/ALE-gruppen, Veronika Vrecionová, för ECR-gruppen, och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (punkt 18 i protokollet av den 15.1.2020),

—   Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020 [2019/2210(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Turism och transport under 2020 och därefter
Gemensamt förslag till resolution ingivet i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, vilket ersatte resolutionsförslagen B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 och B9-0184/2020, av Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler och Elissavet Vozemberg-Vrionidi, för PPE-gruppen, Johan Danielsson och István Ujhelyi, för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz och Nicola Danti, för Renew-gruppen, Anna Deparnay-Grunenberg och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, och Elena Kountoura, för GUE/NGL-gruppen, om transport och turism under 2020 och framåt (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl.19.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl.22.15.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.38.)


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

19. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 22.16.


20. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp de slutliga resultaten av omröstningarna om

EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
Resolutionsförslag B9-0123/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0156)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 25)

Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0157)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 26)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 [2019/2131(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0158)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 27)

Tillsättande av ett underutskott för beskattning
Förslag till beslut B9-0187/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0159)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 28)

Tillsättande av ett särskilt utskott för kampen mot cancer och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0188/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0160)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 29)

Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0190/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0161)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 30)

Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0189/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0162)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 31).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till

Återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter
Resolutionsförslag B9-0192/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0164)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 33)

Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020 [2019/2210(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0168)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 37)

Turism och transport under 2020 och därefter
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0166/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0169)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)


21. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


22. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


23. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till anslagsöverföring DEC 11/2020- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2020- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2020 - Utrikestjänsten (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2020 – Regionkommittén (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/A/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/A/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-03/A/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-04/T/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från ledamöterna

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om en höjning av taket för förhållandet mellan det förväntade eller faktiska underskottet i de offentliga finanserna och bruttonationalprodukten (BNP) till 5 % om ett lands skuldkvot understiger 60 % av BNP (B9-0154/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Christine Anderson. Förslag till resolution om undantag från bestämmelserna om fysisk distansering när det gäller kontakten mellan nyfödda barn och deras föräldrar (B9-0155/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om den internationella olagliga handeln med myrkottar (B9-0159/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Clotilde Armand. Förslag till resolution om arbetskraftsinvandring av sjukhuspersonal (B9-0160/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att skydda ekosystemen och bergsturismen från den ökande närvaron av vargar (B9-0161/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

TRAN

- Gianantonio Da Re. Förslag till resolution om vidtagande av åtgärder för skydd och främjande av kulturarvet (B9-0162/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Julie Lechanteux. Förslag till resolution om slutgiltigt avslutande av Turkiets anslutningsprocess till Europeiska unionen (B9-0163/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET


24. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 04/2020, DEC 09/2020 och DEC 10/2020 – avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 04/2020, DEC 09/2020 och DEC 10/2020 – avsnitt III - kommissionen.


25. Framställningar

Framställningarna nr 0525-20–0628-20 hade upptagits i registret den 18 juni 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 653.260/OJVE).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.20.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy