Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

2. Πρώτη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα καλείται να προχωρήσει στην τελική ψηφοφορία επί του εξής:

—   Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός Ένωσης, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνδεση και διάρκεια της εντολής της
Πρόταση απόφασης B9-0191/2020.

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των τροπολογιών στις διαδικασίες κατεπείγοντος που αποφασίστηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020):

—   Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

—   Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins ·

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Loránt Vincze

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει την πρώτη σειρά τροπολογιών επί του εξής:

—   Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις13.30.

Παρεμβάσεις

Loránt Vincze, εισηγητής, πριν την έναρξη της πρώτης ώρας των ψηφοφοριών, για να ζητήσει την αναπομπή της ακόλουθης ερώτησης στην αρμόδια επιτροπή στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (σημείο 55 της OJ).

Το αίτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.04.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου