Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (2020/2689(RSP))

Ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Aurélia Beigneux, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Μαρία Σπυράκη, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram και Pär Holmgren.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.35.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου