Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

7. Δεύτερη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών επί του εξής:

—   Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1.

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει τροπολογίες επί του εξής:

—   Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020
Κοινή πρόταση ψηφίσματος, η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 και B9-0181/2020, από τους Michael Gahler, Miriam Lexmann και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli και Rosa D’Amato, σχετικά με τη νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020)·

—   Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 [2019/2209(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020

—   Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0165/2020·

—   Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις17.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.35.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου