Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel

7. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o druhom súbore pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o:

—   Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1.

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch, pokiaľ ide o:

—   Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0169/2020
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 a B9-0181/2020, ktorý predložili Michael Gahler, Miriam Lexmann a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt a Tonino Picula, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli a Rosa D’Amato, o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0165/2020;

—   Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0172/2020.

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 17.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h.)

Posledná úprava: 12. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia