Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 10k
Reede, 19. juuni 2020 - Brüssel

10. Kolmas hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga

Resolutsiooni ettepanek B9-0191/2020;

—   Pangandusliit – 2019. aasta aruanne
Raport pangandusliidu kohta – 2019. aasta aruanne [2019/2130(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
Raport 2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2019/2213(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020);

—   Idapartnerlus 2020. aasta juuni tippkohtumise eel
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel [2019/2209(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Lääne-Balkani riigid 2020. aasta tippkohtumise eel
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta tippkohtumise eel [2019/2210(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0166/2020;

—   Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Norbert Lins;

—   Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör Loránt Vincze;

—   Kodukorra artikli 59 lõike 4 kohane taotlus tagasisaatmiseks parlamendikomisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil:
Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Põhiseaduskomisjon - Raportöör Loránt Vincze;

—   George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused
Resolutsiooni ettepanek B9-0196/2020;

—   Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0169/2020;

—   COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal
Resolutsiooni ettepanek B9-0165/2020;

—   Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga
Resolutsiooni ettepanek B9-0172/2020.

Hääletuse lõpp kell 19.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 21.30.

(Istung katkestati kell 17.35.)

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika