Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 12k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel

10. Tretie hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní, pokiaľ ide o:

—   Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov
Návrh uznesenia B9-0191/2020;

—   Banková únia – výročná správa za rok 2019
Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2019 [2019/2130(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2021, oddiel III – Komisia [2019/2213(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Západný Balkán po samite v roku 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0166/2020;

—   Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Lins ,

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Loránt Vincze;

—   Žiadosť o vrátenie veci výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku:
Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci - Spravodajca Loránt Vincze

—   Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1;

—   Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0169/2020;

—   Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0165/2020;

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0172/2020.

Hlasovať je možné do 19.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 21.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.35 h.)

Posledná úprava: 12. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia