Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρώτη ψηφοφορία
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 7.Δεύτερη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Τρίτη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 18.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (32 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (559 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5841 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (32 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (559 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5841 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (74 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (136 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (211 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb) Κατάσταση παρόντων (82 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (369 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1675 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου