Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
XML 556kPDF 358kWORD 174k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
 Значения на съкращенията и символите

 1. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***II

 2. Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***II

 3. Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек

 4. Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад

 5. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) ***

 6. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) (Резолюция)

 7. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) ***

 8. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) (резолюция)

 9. Протокол относно прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Сао Томе и Принсипи и Европейската общност ***

 10. Споразумение между ЕС и Конфедерация Швейцария относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария (член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. ) за месото с подправки ***

 11. Искане за финансиране на биомедицински изследвания относно миалгичния енцефаломиелит

 12. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - техническа помощ по инициатива на Комисията

 13. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия

 14. Проект на коригиращ бюджет № 3/2020: вписване на излишъка от 2019 финансова година

 15. Проект на коригиращ бюджет № 4/2020: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия

 16. Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова ***

 17. Изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова (присъединяване на Хърватия) ***

 18. Изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***

 19. Сключване на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания ***

 20. Сключване на споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Китай ***

 21. Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия ***

 22. Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел ***

 23. Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

 24. Конференция относно бъдещето на Европа

 25. Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.

 26. Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19 ***I

 27. Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.

 28. Създаване на подкомисия по данъчните въпроси

 29. Създаване, правомощия, числен състав и продължителност на мандата на специалната комисия за борба с рака

 30. Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, нейните правомощия, числен състав и мандат

 31. Създаване на специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера и определяне на нейните отговорности, числен състав и мандат

 32. Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза и определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат

 33. Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси

 34. Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

 35. Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

 36. Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

 37. Западните Балкани вследствие на срещата на високо равнище през 2020 г.

 38. Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това

 39. Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане – отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 *

 40. Извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на избухването на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) ***I

 41. Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***I

 42. Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

 43. Законодателството на Китайската народна република за защита на националната сигурност в Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

 44. Положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на COVID-19

 45. Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
Последно осъвременяване: 15 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност