Показалец 
Протокол
XML 139kPDF 276kWORD 71k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Първо гласуване
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Заграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Обявяване на резултатите от гласуването
 7.Второ гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Трето гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 16.График на следващите заседания
 17.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 18.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 19.Внесени документи
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към окончатено гласуване на:

—   Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза, определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат
Предложение за решение B9-0191/2020.

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията към неотложните процедури, за които е взето решение в сряда, 17 юни 2020 г. (точка 27 от протокола от 17.6.2020 г.):

—   Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане - отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - комисия по икономически и парични въпроси;

—   Извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на избухването на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Norbert Lins ;

—   Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Loránt Vincze

Парламентът пристъпи към гласуване на първата серия изменения към:

—   Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
Предложение за резолюция B9-0196/2020/rev1.

Гласуването ще продължи до 10.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13.30 ч.

Изказвания

Loránt Vincze, докладчик, преди започването на първото гласуване, за да поиска следният въпрос да бъде предаден на компетентната комисия за целите на междуинституционалните преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 (точка 55 от дневния ред).

Искането ще бъде поставено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията.

(Заседанието беше прекъснато в 9.04 ч.)


3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 9.15 ч.


4. Заграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка (разискване)

Изявление на Комисията: Заграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Jordi Cañas, от името на групата Renew, Aurélia Beigneux, от името на групата ID, Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, и Eleonora Evi, независим член на ЕП, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram и Pär Holmgren.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 10.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.30 ч.


6. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване на:

Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза, определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат
Предложение за решение B9-0191/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Одобрява се (P9_TA(2020)0163)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 32)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията към неотложните процедури, за които е взето решение в сряда, 17 юни 2020 г. (точка 27 от протокола от 17.6.2020 г.):

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане - отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - комисия по икономически и парични въпроси

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0170)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 39)

Извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на избухването на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Norbert Lins

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0171)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 40)

Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Loránt Vincze

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0172)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 41)

Председателят прочете резултатите от гласуването на първата серия изменения към:

Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
Предложение за резолюция B9-0196/2020/rev1

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0173)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 42)


7. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на втората серия изменения към:

—   Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
Предложение за резолюция B9-0196/2020/rev1.

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията към:

—   Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
Общо предложение за резолюция RC-B9-0169/2020
Общо предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 и B9-0181/2020, от Michael Gahler, Miriam Lexmann и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt и Tonino Picula, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță и Marie Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer и Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo Daniela Rondinelli и Rosa D’Amato, относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. [2019/2209(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на COVID-19
Предложение за резолюция B9-0165/2020;

—   Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
Предложение за резолюция B9-0172/2020.

Гласуването ще продължи до 15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 17.30 ч.

(Заседанието е прекъснато в 13.35 ч.)


8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.30 ч.


9. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на втората серия изменения към:

Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
Предложение за резолюция B9-0196/2020/rev1

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0173)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 42)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията към:

Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
Общо предложение за резолюция RC-B9-0169/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0174)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 43)

Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. [2019/2209(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0167)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 36)

Положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на COVID-19
Предложение за резолюция B9-0165/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0175)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 44)

Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
Предложение за резолюция B9-0172/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0176)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 45)


10. Трето гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

—   Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси

Предложение за резолюция B9-0191/2020;

—   Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно Банковия съюз – годишен доклад за 2019 г. [2019/2130(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III – Комисия [2019/2213(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. [2019/2209(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани след на срещата на високо равнище през 2020 г. [2019/2210(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това
Общо предложение за резолюция RC-B9-0166/2020;

—   Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на избухването на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Norbert Lins;

—   Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Loránt Vincze;

—   Искане за връщане в комисия за междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:
Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Комисия по конституционни въпроси - Докладчик: Loránt Vincze

—   Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
Предложение за резолюция B9-0196/2020/rev1;

—   Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
Общо предложение за резолюция RC-B9-0169/2020;

—   Положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на COVID-19
Предложение за резолюция B9-0165/2020;

—   Европейската защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19
Предложение за резолюция B9-0172/2020.

Гласуването ще продължи до 19.00 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 21.30 ч.

(Заседанието е прекъснато в 17.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 21.30 ч.


12. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете окончателните резултати по:

Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси
Предложение за резолюция B9-0191/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0164)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 33)

Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно Банковия съюз – годишен доклад за 2019 г. [2019/2130(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0165)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 34)

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III – Комисия [2019/2213(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0166)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 35)

Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. [2019/2209(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P9_TA(2020)0167)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 36)

Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани след на срещата на високо равнище през 2020 г. [2019/2210(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P9_TA(2020)0168)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 37)

Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това
Общо предложение за резолюция RC-B9-0166/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0169)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 38)

(Предложенията за резолюции B9-0175/2020 и B9-0180/2020 отпадат.)

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане - отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0170)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 39)

Извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на избухването на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Norbert Lins

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0171)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 40)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Loránt Vincze

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0172)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 41)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (654 „за“, 8 „против“, 3 въздържали се)

Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
Предложение за резолюция B9-0196/2020/rev1

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0173)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 42)

(Предложенията за резолюции B9-0194/2020 и B9-0195/2020 отпадат.)

Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
Общо предложение за резолюция RC-B9-0169/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0174)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 43)

(Предложенията за резолюции B9-0174/2020 и B9-0193/2020 отпадат.)

Положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на COVID-19
Предложение за резолюция B9-0165/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Одобрява се (P9_TA(2020)0175)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 44)

Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
Предложение за резолюция B9-0172/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0176)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 45)


13. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се намират в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се посочват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


15. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията на 17 юни 2020 г. и на 18 юни 2020 г. ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 8 юли 2020 г. до 10 юли 2020 г.


17. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия PECH

- Нова промишлена стратегия за Европа (2020/2076(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: INTA, EMPL, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), IMCO, REGI, PECH, JURI

комисия BUDG

- Към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (2020/2043(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), BUDG, ECON (член 57 от Правилника за дейността)


18. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 28 май 2020 г.)

комисия ENVI

- Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух: Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО (2020/2091(INI))
(подпомагаща: TRAN)


19. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно провеждането на клинични изпитвания и доставката на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.34 ч.


21. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност