Seznam 
Zápis
XML 125kPDF 255kWORD 68k
Pátek, 19. června 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.První hlasování
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Zabírání půdy a odlesňování v Amazonii (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Oznámení výsledků hlasování
 7.Druhé hlasování
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Oznámení výsledků hlasování
 10.Třetí hlasování
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Oznámení výsledků hlasování
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 16.Termín příštího dílčího zasedání
 17.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 18.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 19.Předložení dokumentů
 20.Ukončení denního zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. První hlasování

Parlament zahájil konečné hlasování:

—   Zřízení vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni a jeho působnost, početní složení a funkční období tohoto výboru
Návrh rozhodnutí B9-0191/2020.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k postupům pro naléhavé případy, o jejichž použití bylo rozhodnuto ve středu 17. června 2020 (bod 27 zápisu ze dne 17.6.2020):

—   Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor;

—   Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Norbert Lins;

—   Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Loránt Vincze.

Parlament hlasuje o prvním souboru pozměňovacích návrhů:

—   Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda
Návrh usnesení B9-0196/2020/rev1.

Hlasování se bude konat až do 10:15.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 13:30.

Vystoupení

Loránt Vincze, zpravodaj, před zahájením prvního hlasování s žádostí, aby byla následující věc vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu za účelem zahájení interinstitucionálních jednání: Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 (bod 55 OJ).

O této žádosti se bude hlasovat po konečném hlasování o návrhu Komise.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:04.)


3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 9:15.


4. Zabírání půdy a odlesňování v Amazonii (rozprava)

Prohlášení Komise: Zabírání půdy a odlesňování v Amazonii (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Jordi Cañas za skupinu Renew, Aurélia Beigneux za skupinu ID, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, a Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram a Pär Holmgren.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:35.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:30.


6. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky konečného hlasování:

Zřízení vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni a jeho působnost, početní složení a funkční období tohoto výboru
Návrh rozhodnutí B9-0191/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen (P9_TA(2020)0163)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 32)

Předsedající oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k postupům pro naléhavé případy, o jejichž použití bylo rozhodnuto ve středu 17. června 2020 (bod 27 zápisu ze dne 17.6.2020):

Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0170)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 39)

Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Norbert Lins

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0171)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 40)

Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Loránt Vincze

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0172)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 41)

Předseda oznámil výsledky hlasování o prvním souboru pozměňovacích návrhů:

Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda
Návrh usnesení B9-0196/2020/rev1

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0173)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 42)


7. Druhé hlasování

Parlament hlasuje o druhém souboru pozměňovacích návrhů:

—   Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda
Návrh usnesení B9-0196/2020/rev1.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích:

—   Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu
Společný návrh usnesení RC-B9-0169/2020
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Miriam Lexmann a Sandra Kalniete za skupinu PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt a Tonino Picula za skupinu S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Marie Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli a Rosa D’Amato a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 a B9-0181/2020, o zákonu ČLR o národní bezpečnosti pro Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Východní partnerství před summitem konaným v červnu 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0165/2020;

—   Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19
Návrh usnesení B9-0172/2020.

Hlasování se bude konat až do 15:00.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 17:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:35.)


8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:30.


9. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování o druhém souboru pozměňovacích návrhů:

Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda
Návrh usnesení B9-0196/2020/rev1

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0173)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 42)

Předsedající oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích:

Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu
Společný návrh usnesení RC-B9-0169/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0174)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 43)

Východní partnerství před summitem konaným v červnu 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0167)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 36)

Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0165/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0175)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 44)

Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19
Návrh usnesení B9-0172/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0176)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 45)


10. Třetí hlasování

Parlament zahájil konečná hlasování:

—   Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů B9-0191/2020
Návrh usnesení B9-0191/2020;

—   Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2130(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2021, oddíl III - Komise [2019/2213(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020);

—   Východní partnerství před summitem konaným v červnu 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně politiky pro západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
Společný návrh usnesení RC-B9-0166/2020;

—   Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Norbert Lins;

—   Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Loránt Vincze;

—   Žádost o vrácení věci příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu za účelem zahájení interinstitucionálních:
Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Loránt Vincze;

—   Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda
Návrh usnesení B9-0196/2020/rev1;

—   Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu
Společný návrh usnesení RC-B9-0169/2020;

—   Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0165/2020;

Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19
Návrh usnesení B9-0172/2020.

Hlasování se bude konat až do 19:00.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 21:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:35.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 21:30.


12. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky konečných hlasování:

Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů
Návrh usnesení B9-0191/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0164)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 33)

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2130(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0165)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 34)

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2021, oddíl III - Komise [2019/2213(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0166)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 35)

Východní partnerství před summitem konaným v červnu 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P9_TA(2020)0167)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 36)

Západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně politiky pro západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P9_TA(2020)0168)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 37)

Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
Společný návrh usnesení RC-B9-0166/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0169)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 38)

(Návrhy usnesení B9-0175/2020 a B9-0180/2020 se neberou v potaz.)

Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0170)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 39)

Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Norbert Lins

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0171)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 40)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Loránt Vincze

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0172)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 41)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (654 pro, 8 proti, 3 zdržení se)

Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda
Společný návrh usnesení RC-B9-0196/2020/Rev1

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0173)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 42)

(Návrhy usnesení B9-0194/2020 a B9-0195/2020 se neberou v potaz.)

Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu
Společný návrh usnesení RC-B9-0169/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0174)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 43)

(Návrhy usnesení B9-0174/2020 a B9-0193/2020 se neberou v potaz.)

Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0165/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0175)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 44)

Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19
Návrh usnesení B9-0172/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0176)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 45)


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


15. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání konaných ve dnech 17. a 18. června 2020 budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


16. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 8. do 10. července 2020.


17. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor PECH

- Nová průmyslová strategie pro Evropu (2020/2076(INI))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: INTA, EMPL, ENVI (článek 57 jednacího řádu), IMCO, REGI, PECH, JURI

výbor BUDG

- Směrem k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO (2020/2043(INI))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), BUDG, ECON (článek 57 jednacího řádu)


18. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. května 2020)

výbor ENVI

- Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES (2020/2091(INI))
(stanovisko: TRAN)


19. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:34.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 12. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí