Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 268kWORD 74k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρώτη ψηφοφορία
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 7.Δεύτερη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Τρίτη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 18.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να προχωρήσει στην τελική ψηφοφορία επί του εξής:

—   Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός Ένωσης, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνδεση και διάρκεια της εντολής της
Πρόταση απόφασης B9-0191/2020.

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των τροπολογιών στις διαδικασίες κατεπείγοντος που αποφασίστηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020):

—   Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

—   Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins ·

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Loránt Vincze

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει την πρώτη σειρά τροπολογιών επί του εξής:

—   Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις13.30.

Παρεμβάσεις

Loránt Vincze, εισηγητής, πριν την έναρξη της πρώτης ώρας των ψηφοφοριών, για να ζητήσει την αναπομπή της ακόλουθης ερώτησης στην αρμόδια επιτροπή στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (σημείο 55 της OJ).

Το αίτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.04.)


3. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 9.15.


4. Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (2020/2689(RSP))

Ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Aurelia Beigneux, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Μαρία Σπυράκη, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram και Pär Holmgren.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.30.


6. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών επί των εξής:

Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός Ένωσης, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνδεση και διάρκεια της εντολής της
Πρόταση απόφασης B9-0191/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0163)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 32)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών στις διαδικασίες κατεπείγοντος που αποφασίστηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020):

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0170)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 39)

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0171)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 40)

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Loránt Vincze

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0172)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 41)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί της πρώτης δέσμης τροπολογιών στο εξής:

Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

'ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0173)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 42)


7. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών επί του εξής:

—   Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1.

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει τροπολογίες επί του εξής:

—   Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020
Κοινή πρόταση ψηφίσματος, η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 και B9-0181/2020, από τους Michael Gahler, Miriam Lexmann και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli και Rosa D’Amato, σχετικά με τη νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020)·

—   Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 [2019/2209(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020

—   Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0165/2020·

—   Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις17.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.35.)


8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.30.


9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών στο εξής:

Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0173)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 42)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στο εξής

Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0174)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 43)

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 [2019/2209(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0167)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 36)

Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0165/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0175)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 44)

Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0176)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 45)


10. Τρίτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να προχωρήσει στις τελικές ψηφοφορίες επί των εξής:

—   Επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

Πρόταση ψηφίσματος B9-0191/2020·

—   Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2019 [2019/2130(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pedro Marques (A9-0026/2020

—   Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ
Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, Τμήμα III - Επιτροπή [2019/2213(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020

—   Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 [2019/2209(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020

—   Τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020 [2019/2210(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0091/2020

—   Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0166/2020·

—   Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)

—   Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins ·

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων - Εισηγητής: Loránt Vincze·

—   Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού:
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων - Εισηγητής: Loránt Vincze

—   Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος
B9-0196/2020/rev1·

—   Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020·

Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0165/2020·

Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις19.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 21.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 21.30.


12. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των τελικών αποτελεσμάτων επί των εξής:

Επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0191/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0164)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 33)

Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2019 [2019/2130(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0165)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 34)

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ
Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, Τμήμα III - Επιτροπή [2019/2213(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0166)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 35)

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 [2019/2209(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0167)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 36)

Τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020 [2019/2210(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0168)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 37)

Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0166/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0169)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 38)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0175/2020 και B9-0180/2020 καταπίπτουν.)

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0170)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 39)

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Lins

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0171)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 40)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Commission des affaires constitutionnelles. Εισηγητής: Loránt Vincze

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0172)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 41)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκρίνεται με ΟΚ (654 υπέρ, 8 κατά, 3 αποχές)

Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0173)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 42)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0194/2020 και B9-0195/2020 καταπίπτουν.)

Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0174)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 43)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0174/2020 και B9-0193/2020 καταπίπτουν.)

Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0165/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0175)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 44)

Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0176)
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 17ης, 18ης και 19ης Ιουνίου 2020, σημείο 45)


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 17ης Ιουνίου 2020 και της 18ης Ιουνίου 2020 θα υποβληθούν στο Σώμα προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 8 Ιουλίου 2020 έως τις 10 Ιουλίου 2020.


17. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή PECH

- Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (2020/2076(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: INTA, EMPL, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, REGI, PECH, JURI,

επιτροπή BUDG

- Προς έναν συμβατό με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ (2020/2043(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), BUDG, ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού)


18. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 28 Μαΐου 2020)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα: οδηγία 2004/107/ΕΚ και οδηγία 2008/50/ΕΚ (2020/2091(INI))
(γνωμοδότηση: TRAN)


19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και με την προμήθεια τέτοιων φαρμάκων (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


20. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.34.


21. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Μαυρίδης Κώστας, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Παπαδάκης Δημήτρης, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου