Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 126kPDF 248kWORD 68k
Perjantai 19. kesäkuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Ensimmäiset äänestykset
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Maananastus ja metsänhävitys Amazoniassa (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestystulosten ilmoittaminen
 7.Toiset äänestykset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestystulosten ilmoittaminen
 10.Kolmannet äänestykset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 18.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopullinen äänestys seuraavasta asiakirjasta:

—   Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0191/2020.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset, jotka koskevat keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020 päätettyjä kiireellisiä menettelyjä (istunnon pöytäkirja 17.6.2020, kohta 27):

—   Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - talous- ja raha-asioiden valiokunta;

—   Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins ;

—   Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Loránt Vincze

Parlamentin äänestettäväksi annettiin ensimmäinen sarja tarkistuksia seuraavaan asiakirjaan:

—   Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1.

Äänestykset olivat avoinna klo 10.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 13.30.

Puheenvuorot:

Esittelijä Loránt Vincze pyysi ennen ensimmäisten äänestysten avaamista, että seuraava asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti: Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi (OJ:n kohta 55).

Tästä pyynnöstä äänestetään komission ehdotuksesta toimitettavan lopullisen äänestyksen jälkeen.

(Istunto keskeytettiin klo 9.04.)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 9.15.


4. Maananastus ja metsänhävitys Amazoniassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Maananastus ja metsänhävitys Amazoniassa (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Jordi Cañas Renew-ryhmän puolesta, Aurélia Beigneux ID-ryhmän puolesta, Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Eleonora Evi, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram ja Pär Holmgren.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.35.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.30.


6. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavista asiakirjoista toimitettujen lopullisten äänestysten tulokset:

Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0191/2020

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0163)
(Äänestykset: liite "Äänestysten tulokset" 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 32)

Puhemies luki ääneen keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020 päätettyjä kiireellisiä käsittelyjä koskeneista tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset (istunnon pöytäkirja 17.6.2020, kohta 27):

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - talous- ja raha-asioiden valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0170)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 39)

Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0171)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 40)

Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Loránt Vincze

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0172)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 41)

Puhemies luki ääneen seuraavaa asiakirjaa koskeneesta ensimmäisestä sarjasta tarkistuksia toimitettujen äänestysten tulokset:

Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0173)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 42)


7. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin toinen sarja tarkistuksia seuraavaan asiakirjaan:

—   Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset seuraaviin asiakirjoihin:

—   Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0169/2020
Michael Gahlerin, Miriam Lexmannin ja Sandra Kalnieten PPE-ryhmän puolesta, Kati Pirin, Evelyne Gebhardtin ja Tonino Piculan S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmansin, Abir Al Sahlanin, Petras Auštrevičiusin, José Ramón Bauzá Díazin, Izaskun Bilbao Barandican, Engin Eroglun, Bernard Guettan, Moritz Körnerin, Nathalie Loiseaun, Javier Nartin, Frédérique Riesin, María Soraya Rodríguez Ramosin, Nicolae Ştefănuțăn ja Marie Pierre Vedrennen Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikoferin ja Hannah Neumannin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotygan, Raffaele Fitton, Bert-Jan Ruissenin, Hermann Tertschin, Charlie Weimersin, Elżbieta Krukin, Nicola Procaccinin, Bogdan Rzońcan, Valdemar Tomaševskin ja Ruža Tomašićin ECR-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldon, Daniela Rondinellin ja Rosa D’Amaton työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti päätöslauselmaesitysten B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 ja B9-0181/2020 korvaamiseksi käsiteltäväksi jättämä yhteinen päätöslauselmaesitys Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020)

—   Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta [2019/2209(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

—   Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0165/2020

—   Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 15.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 17.30.

(Istunto keskeytettiin klo 13.35.)


8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.30.


9. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavaa asiakirjaa koskeneesta toisesta sarjasta tarkistuksia toimitettujen äänestysten tulokset:

Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0173)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 42)

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0169/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0174)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 43)

Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta [2019/2209(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0167)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 36)

Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0165/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0175)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 44)

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0176)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 45)


10. Kolmannet äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0191/2020

—   Pankkiunioni – vuosikertomus 2019
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019 [2019/2130(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III
Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2213(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta [2019/2209(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

—   Länsi-Balkan vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen [2019/2210(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tonino Picula (A9-0091/2020)

—   Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0166/2020

—   Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

—   Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins

—   Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Loránt Vincze

—   Pyyntö asian palauttamiseksi asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti:
Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta - Esittelijä: Loránt Vincze

—   Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1

—   Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0169/2020

—   Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0165/2020

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020 .

Äänestykset olivat avoinna klo 19.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 21.30.

(Istunto keskeytettiin klo 17.35.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 21.30.


12. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavista asiakirjoista toimitettujen lopullisten äänestysten tulokset:

Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0191/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0164)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 33)

Pankkiunioni – vuosikertomus 2019
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019 [2019/2130(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0165)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 34)

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III
Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2213(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0166)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 35)

Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta [2019/2209(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0167)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 36)

Länsi-Balkan vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen [2019/2210(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0168)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 37)

Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0166/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0169)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 38)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0175/2020 ja B9-0180/2020 raukesivat.)

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0170)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 39)

Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0171)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 40)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Loránt Vincze

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0172)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 41)

PYYNTÖ ASIAN PALAUTTAMISEKSI VALIOKUNTAKÄSITTELYYN

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (654 puolesta, 8 vastaan, 3 tyhjää)

Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0196/2020/rev1

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0173)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 42)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0194/2020 ja B9-0195/2020 raukesivat.)

Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0169/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0174)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 43)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0174/2020 ja B9-0193/2020 raukesivat.)

Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0165/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0175)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 44)

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0176)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 45)


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


15. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja ja 17. kesäkuuta 2020 ja 18. kesäkuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 8. heinäkuuta 2020 - 10. heinäkuuta 2020.


17. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

PECH-valiokunta

- Euroopan uusi teollisuusstrategia (2020/2076(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: INTA, EMPL, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO, REGI, PECH, JURI,

BUDG-valiokunta

- Kohti WTO:n sääntöjen mukaista hiilidioksidipäästöjä koskevaa EU:n tullimekanismia (2020/2043(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), BUDG, ECON (työjärjestyksen 57 artikla)


18. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 28. toukokuuta 2020)

ENVI-valiokunta

- Ilmanlaatudirektiivien täytäntöönpano: direktiivi 2004/107/EY ja direktiivi 2008/50/EY (2020/2091(INI))
(lausuntoa varten: TRAN)


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.34.


21. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö