Rodyklė 
Protokolas
XML 126kPDF 259kWORD 69k
Penktadienis, 2020 m. birželio 19 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmasis balsavimas
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Žemės grobimas ir miškų naikinimas Amazonėje (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 7.Antrasis balsavimas
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 10.Trečiasis balsavimas
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)
 18.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 19.Gauti dokumentai
 20.Posėdžio pabaiga
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

—   Tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0191/2020.

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų, kuriems trečiadienį, 2020 m. birželio 17 d. buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką pakeitimų (2020 06 17 protokolo 27 punktas):

—   Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas;

—   Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins;

—   Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Loránt Vincze

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pirmo pakeitimų paketo:

—   Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1.

Balsavimas vyks iki 10.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.30 val.

Kalbėjo:

Loránt Vincze, pranešėjas, iki pirmo balsavimo pradžios, jis paprašė, kad šis klausimas būtų perduotas kompetentingam komitetui nagrinėti siekiant pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį: Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį (Darbotvarkės 55 punktas).

Dėl šio prašymo bus balsuojama po galutinio balsavimo dėl Komisijos pasiūlymo.

(Posėdis sustabdytas 09.04 val.)


3. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 09.15 val.


4. Žemės grobimas ir miškų naikinimas Amazonėje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Žemės grobimas ir miškų naikinimas Amazonėje (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Jordi Cañas Renew frakcijos vardu, Aurelia Beigneux ID frakcijos vardu, Anna Cavazzini Verts/ALE frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Eleonora Evi, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram ir Pär Holmgren.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.35 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.30 val.


6. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė galutinio balsavimo rezultatus:

Tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0191/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Patvirtinta (P9_TA(2020)0163)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 32)

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl dokumentų, kuriems trečiadienį, 2020 m. birželio 17 d. buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką, pakeitimų rezultatus (2020 06 17 protokolo 27 punktas):

Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0170)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 39)

Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0171)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 40)

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Loránt Vincze

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0172)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 41)

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl šių dokumentų pirmo pakeitimų paketo rezultatus:

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PIRMAS PAKEITIMŲ PAKETAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0173)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 42)


7. Antrasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl antro šių dokumentų pakeitimų paketo:

—   Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1.

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis ir kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 ir B9-0181/2020 pateikė Michael Gahler, Miriam Lexmann ir Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Evelyne Gebhardt ir Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Marie Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli ir Rosa D’Amato – dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2019/2209(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0165/2020;

—   Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020.

Balsavimas vyks iki 15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 17.30 val.

(Posėdis sustabdytas 13.35 val.)


8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.30 val.


9. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl antro pakeitimų paketo rezultatus:

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0173)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 42)

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl šių dokumentų pakeitimų rezultatus:

Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0174)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 43)

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2019/2209(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0167)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 36)

Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0165/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0175)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 44)

Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0176)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 45).


10. Trečiasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

—   Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0191/2020;

—   Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2130(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2213(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2019/2209(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo [2019/2210(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0166/2020;

—   Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins ,

—   Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Loránt Vincze;

—   Prašymas grąžinti kompetentingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį siekiant pradėti tarpinstitucines derybas:
Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Loránt Vincze

—   Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1;

—   Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020;

—   Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0165/2020.

Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020.

Balsavimas vyks iki 19 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 21.30 val.

(Posėdis sustabdytas 17.35 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 21.30 val.


12. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė galutinio balsavimo rezultatus:

Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0191/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0164)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 33)

Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2130(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0165)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 34)

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2213(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0166)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 35)

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2019/2209(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0167)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 36)

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo [2019/2210(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0168)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 37)

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0166/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0169)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 38)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0175/2020 ir B9-0180/2020 anuliuoti.)

Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2020)0170)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 39)

Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2020)0171)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 40)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Loránt Vincze

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2020)0172)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 41)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMPETENTINGAM KOMITETUI

Patvirtinta balsuojant vardiniu būdu (654 balsavo , 8– prieš, 3 susilaikė)

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0196/2020/rev1

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0173)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 42)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0194/2020 ir B9-0195/2020 anuliuoti.)

Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0174)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 43)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0174/2020 ir B9-0193/2020 anuliuoti.)

Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0165/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0175)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 44)

Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0176)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 45)


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti atskirų Parlamento narių puslapiuose, esančiuose Parlamento interneto svetainėje.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Šio posėdžio protokolas ir 2020 m. birželio 17 ir 18 d. posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito sesijos pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2020 m. liepos 8 d. 2020 m. liepos 10 d..


17. Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

PECH komitetas

- Nauja Europos pramonės strategija (2020/2076(INI))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: INTA, EMPL, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO, REGI, PECH, JURI

BUDG komitetas

- Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas (2020/2043(INI))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), BUDG, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)


18. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. gegužės 28 d.)

ENVI komitetas

- Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas: Direktyva 2004/107/EB ir Direktyva 2008/50/EB (2020/2091(INI))
(Nuomonė: TRAN)


19. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymo ir tiekimo (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.34 val.


21. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. spalio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika