Indekss 
Protokols
XML 124kPDF 253kWORD 68k
Piektdiena, 2020. gada 19. jūnijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Pirmā balsošana
 3.Sēdes atsākšana
 4.Zemes sagrābšana un mežu izciršana Amazonasā (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Balsošanas rezultātu paziņošana
 7.Otrā balsošana
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas rezultātu paziņošana
 10.Trešā balsošana
 11.Sēdes atsākšana
 12.Balsošanas rezultātu paziņošana
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
 18.Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus
 19.Dokumentu iesniegšana
 20.Sēdes slēgšana
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Pirmā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par:

—   Tādas izmeklēšanas komitejas izveide, kuras uzdevums būs pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Savienības teritorijā un ārpus tās, un šīs komitejas kompetences, skaitliskā sastāva un pilnvaru laika noteikšana
Lēmuma priekšlikums B9-0191/2020.

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumiem steidzamības kārtā izskatāmajos jautājumos, par kuriem lemts trešdien, 2020. gada 17. jūnijā (17.6.2020. protokola 27. punkts):

—   Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja.

—   Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Lins.

—   Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Loránt Vincze.

Parlaments ir aicināts balsot par pirmo grozījumu sēriju attiecībā uz:

—   Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 10.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.30.

Uzstāšanās

Loránt Vincze, referents, pirms pirmās balsošanas sākuma, lai pieprasītu šo jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu: Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu (darba kārtības 55. punkts).

Par šo pieprasījumu balsos pēc galīgā balsojuma par Komisijas priekšlikumu.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.04.)


3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 9.15.


4. Zemes sagrābšana un mežu izciršana Amazonasā (debates)

Komisijas paziņojums: Zemes sagrābšana un mežu izciršana Amazonasā (2020/2689(RSP)).

Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Jordi Cañas Renew grupas vārdā, Aurélia Beigneux ID grupas vārdā, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā un Eleonora Evi, pie grupām nepiederoša deputāte, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram un Pär Holmgren.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.35.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.30.


6. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja galīgā balsojuma rezultātus balsošanai par:

Tādas izmeklēšanas komitejas izveide, kuras uzdevums būs pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Savienības teritorijā un ārpus tās, un šīs komitejas kompetences, skaitliskā sastāva un pilnvaru laika noteikšana
Lēmuma priekšlikums B9-0191/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0163).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja balsojuma rezultātus balsošanai par grozījumiem steidzamības kārtā izskatāmajos jautājumos, par kuriem lemts trešdien, 2020. gada 17. jūnijā (17.6.2020. protokola 27. punkts):

Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0170)
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Lins.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0171)
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Loránt Vincze.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0172)
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par pirmo grozījumu sēriju attiecībā uz:

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0173).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)


7. Otrā balsošana

Parlaments ir aicināts balsot par otro grozījumu kopumu attiecībā uz turpmāk minēto dokumentu.

—   Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Honkongai piemērojamais ĶTR valsts drošības likums un nepieciešamība ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0169/2020.
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu un 4. punktu, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 un B9-0181/2020, ir iesnieguši Michael Gahler, Miriam Lexmann un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Kati Piri, Evelyne Gebhardt un Tonino Picula S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță un Marie Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā, Reinhard Bütikofer un Hannah Neumann, Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato – par Honkongai piemērojamo ĶTR valsts drošības likumu un nepieciešamību ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020).

—   Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam [2019/2209(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020).

—   Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma
Rezolūcijas priekšlikums B9-0165/2020.

—   Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst.15.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst.17.30.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35.)


8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.30.


9. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par otro grozījumu kopumu.

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0173).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Honkongai piemērojamais ĶTR valsts drošības likums un nepieciešamība ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0169/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0174).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam [2019/2209(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0167).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma
Rezolūcijas priekšlikums B9-0165/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0175).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020/rev1.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0176).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)


10. Trešā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par:

—   Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0191/2020

—   2019. gada ziņojums par banku savienību
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par banku savienību [2019/2130(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pedro Marques (A9-0026/2020).

—   2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
Ziņojums par 2021. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2019/2213(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020).

—   Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam [2019/2209(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020).

—   Rietumbalkāni pēc 2020. gada samita
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Rietumbalkāniem pēc 2020. gada samita [2019/2210(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0166/2020.

—   Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)].

—   Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Lins.

—   Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Loránt Vincze.

—   Pieprasījums nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas saskaņā ar 59. panta 4. punktu:
Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja - Referents: Loránt Vincze

—   Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

—   Honkongai piemērojamais ĶTR valsts drošības likums un nepieciešamība ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0169/2020.

—   Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma
Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020.

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst.19.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 21.30.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.35.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 21.30.


12. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja galīgā balsojuma rezultātus balsošanai par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0191/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0164).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

2019. gada ziņojums par banku savienību
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par banku savienību [2019/2130(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pedro Marques (A9-0026/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0165).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
Ziņojums par 2021. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2019/2213(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0166).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam [2019/2209(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P9_TA(2020)0167).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

Rietumbalkāni pēc 2020. gada samita
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Rietumbalkāniem pēc 2020. gada samita [2019/2210(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tonino Picula (A9-0091/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P9_TA(2020)0168).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0166/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0169).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0175/2020 un B9-0180/2020 vairs nav spēkā.)

Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0170).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Lins .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0171).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo lietu komiteja. Referents: Loránt Vincze.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0172).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

PIEPRASĪJUMS NODOT ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot PS (654 par, 8 pret, 3 atturas).

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves
Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/rev1.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0173).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0194/2020 un B9-0195/2020 vairs nav spēkā.)

Honkongai piemērojamais ĶTR valsts drošības likums un nepieciešamība ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0169/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0174).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0174/2020 un B9-0193/2020 vairs nav spēkā.)

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma
Rezolūcijas priekšlikums B9-0165/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0175).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi
Rezolūcijas priekšlikums
B9-0172/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0176).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


15. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Šīs sēdes protokolu un 2020. gada 17. jūnija un 2020. gada 18. jūnija sēžu protokolus iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2020. gada 8. jūlija līdz 2020. gada 10. jūlijam.


17. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

PECH komiteja

- Jauna Eiropas rūpniecības stratēģija (2020/2076(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: INTA, EMPL,ENVI (Reglamenta 57. pants), IMCO, REGI, PECH, JURI

BUDG komiteja

- Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (2020/2043(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), BUDG, ECON (Reglamenta 57. pants)


18. Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 2020. gada 28. maijs)

ENVI komiteja

- Gaisa kvalitātes direktīvu — Direktīvas 2004/107/EC un Direktīvas 2008/50/EC — īstenošana (2020/2091(INI))
(atzinums: TRAN)


19. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegts šāds dokuments:

- priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšanu un piegādi (COM(2020)0261 – C9-0185/2020 – 2020/0128(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.34.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika