Index 
Notulen
XML 123kPDF 252kWORD 68k
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Eerste stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Landroof en ontbossing in het Amazonegebied (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 7.Tweede stemming
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 10.Derde stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 18.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 19.Ingekomen stukken
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Eerste stemming

Het Parlement gaat over tot eindstemming over:

—   Instelling van een Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de Unie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0191/2020.

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen naar aanleiding van de urgentieprocedures waartoe op woensdag 17 juni 2020 is besloten (punt 27 van de notulen van 17.6.2020):

—   Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken;

—   Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins;

—   Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 – C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze

Het Parlement gaat over tot stemming over de eerste reeks amendementen op:

—   De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1.

Er kan worden gestemd tot 10.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.30 uur.

Het woord wordt gevoerd door:
Loránt Vincze, rapporteur, vóór de opening van de eerste stemronde, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaak naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement: Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak (punt 55 OJ).

Deze motie zal in stemming worden gebracht na de eindstemming over het voorstel van de Commissie.

(De vergadering wordt om 9.04 uur geschorst.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 9.15 uur hervat.


4. Landroof en ontbossing in het Amazonegebied (debat)

Verklaring van de Commissie: Landroof en ontbossing in het Amazonegebied (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie, Aurélia Beigneux, namens de ID-Fractie, Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, en Eleonora Evi, niet-fractiegebonden lid, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram en Pär Holmgren.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 10.35 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.30 uur hervat.


6. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Instelling van een Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de Unie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0191/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0163)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 32)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen naar aanleiding van de urgentieprocedures waartoe op woensdag 17 juni 2020 is besloten (punt 27 van de notulen van 17.6.2020):

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0170)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 39)

Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0171)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 40)

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***
[COM(2020)0221 – C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0172)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 41)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de eerste reeks amendementen op:

De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0173)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 42)


7. Tweede stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over de tweede reeks amendementen op:

—   De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1.

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

—   De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend op grond van artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 en B9-0181/2020, door Michael Gahler, Miriam Lexmann en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, Evelyne Gebhardt en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță en Marie Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli en Rosa D’Amato, over de wet inzake de nationale veiligheid die de Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd voor Hongkong en het feit dat de EU de hoge mate van autonomie van Hongkong moet verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Ontwerpresolutie B9-0165/2020;

—   Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0172/2020.

Er kan worden gestemd tot 15.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.30 uur.

(De vergadering wordt om 13.35 uur geschorst.)


8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.30 uur hervat.


9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de tweede reeks amendementen op:

De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0173)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 42)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0174)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 43)

Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0167)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 36)

Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Ontwerpresolutie B9-0165/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0175)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 44)

Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0172/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0176)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 45)


10. Derde stemming

Het Parlement gaat over tot eindstemming over:

—   De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Ontwerpresolutie B9-0191/2020;

—   Bankenunie - jaarverslag 2019
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2019 [2019/2130(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie [2019/2213(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Westelijke Balkan, na de top van 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Toerisme en vervoer in en na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0166/2020;

—   Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins;

—   Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze;

—   Motie tot terugverwijzing naar de commissie voor interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:
Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken - Rapporteur: Loránt Vincze

—   De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1;

—   De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020;

—   Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Ontwerpresolutie B9-0165/2020;

Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0172/2020.

Er kan worden gestemd tot 19.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 21.30 uur.

(De vergadering wordt om 17.35 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.30 uur hervat.


12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Ontwerpresolutie B9-0191/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0164)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 33)

Bankenunie - jaarverslag 2019
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2019 [2019/2130(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0165)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 34)

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie [2019/2213(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0166)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 35)

Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P9_TA(2020)0167)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 36)

Westelijke Balkan, na de top van 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P9_TA(2020)0168)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 37)

Toerisme en vervoer in en na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0166/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0169)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 38)

(De ontwerpresoluties B9-0175/2020 en B9-0180/2020 komen te vervallen.)

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0170)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 39)

Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Norbert Lins

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0171)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 40)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 – C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Loránt Vincze

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0172)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 41)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Aangenomen bij HS (654 voor, 8 tegen, 3 onthoudingen)

De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0173)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 42)

(De ontwerpresoluties B9-0194/2020 en B9-0195/2020 komen te vervallen.)

De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0174)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 43)

(De ontwerpresoluties B9-0174/2020 en B9-0193/2020 komen te vervallen.)

Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Ontwerpresolutie B9-0165/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0175)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 44)

Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0172/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0176)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 45)


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


15. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergaderingen van 17 juni 2020 en 18 juni 2020 zullen aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 8 juli 2020 t/m 10 juli 2020.


17. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie PECH

- Een nieuwe industriestrategie voor Europa (2020/2076(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: INTA, EMPL, ENVI (artikel 57 van het Reglement), IMCO, REGI, PECH, JURI

commissie BUDG

- Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (2020/2043(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), BUDG, ECON (artikel 57 van het Reglement)


18. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 mei 2020)

commissie ENVI

- Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit: Richtlijn 2004/107/EG en Richtlijn 2008/50/EG (2020/2091(INI))
(advies: TRAN)


19. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.34 uur gesloten.


21. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid