Indeks 
Protokół
XML 126kPDF 261kWORD 68k
Piątek, 19 czerwca 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pierwsza część głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Masowy wykup ziemi i wylesianie w Amazonii (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Ogłoszenie wyników głosowania
 7.Druga część głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Ogłoszenie wyników głosowania
 10.Trzecia część głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 14.Korekty i zamiary głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 18.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 19.Składanie dokumentów
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpił do głosowania końcowego nad:

—   Powołanie komisji śledczej w celu zbadania zarzutów dotyczących naruszeń i niewłaściwej administracji w stosowaniu prawa Unii dotyczącego ochrony zwierząt w czasie transportu w Unii i poza nią, a także określenie kompetencji, składu liczbowego i długości kadencji tej komisji śledczej
Projekt decyzji B9-0191/2020.

Parlament przystąpił do głosowania nad poprawkami do procedur pilnych, w sprawie których podjęto decyzję w środę 17 czerwca 2020 r. (pkt 27 protokołu z dnia 17.6.2020):

—   Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna;

—   Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Norbert Lins ;

—   Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Loránt Vincze

Parlament przystąpił do głosowania nad pierwszą serią poprawek w sprawie:

—   Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda
Projekt rezolucji B9-0196/2020/rev1.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.30.

Wystąpienia

Loránt Vincze, sprawozdawca, przed otwarciem pierwszej części głosowania, z wnioskiem o odesłanie następującej sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 (pkt 55 porządku dziennego).

Wniosek zostanie poddany pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad wnioskiem Komisji.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.04.)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 9.15.


4. Masowy wykup ziemi i wylesianie w Amazonii (debata)

Oświadczenie Komisji: Masowy wykup ziemi i wylesianie w Amazonii (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas w imieniu grupy Renew, Aurélia Beigneux w imieniu grupy ID, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, i Eleonora Evi niezrzeszona, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram i Pär Holmgren.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.35.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.30.


6. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego nad:

Powołanie komisji śledczej w celu zbadania zarzutów dotyczących naruszeń i niewłaściwej administracji w stosowaniu prawa Unii dotyczącego ochrony zwierząt w czasie transportu w Unii i poza nią, a także określenie kompetencji, składu liczbowego i długości kadencji tej komisji śledczej
Projekt decyzji B9-0191/2020

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0163)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 32)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do procedur pilnych, w sprawie których podjęto decyzję w środę 17 czerwca 2020 r. (pkt 27 protokołu z dnia 17.6.2020):

Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0170)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 39)

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Norbert Lins

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0171)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 40)

Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Loránt Vincze

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0172)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 41)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad pierwszą serią poprawek w sprawie:

Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda
Projekt rezolucji B9-0196/2020/rev1

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0173)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 42)


7. Druga część głosowania

Parlament przystąpił do głosowania nad drugą serią poprawek w sprawie:

—   Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda
Projekt rezolucji B9-0196/2020/rev1.

Parlament przystąpił do głosowania nad poprawkami w sprawie:

—   Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0169/2020
Wspólny projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 i B9-0181/2020, przez nastepujących posłów: Michael Gahler, Miriam Lexmann i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r. [2019/2209(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19
Projekt rezolucji B9-0165/2020;

—   Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19
Projekt rezolucji B9-0172/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.35.)


8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.30.


9. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad drugą serią poprawek w sprawie:

Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda
Projekt rezolucji B9-0196/2020/rev1

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0173)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 42)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do:

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0169/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0174)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 43)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r. [2019/2209(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0167)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 36)

Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19
Projekt rezolucji B9-0165/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0175)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 44)

Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19
Projekt rezolucji B9-0172/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0176)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 45)


10. Trzecia część głosowania

Parlament przystąpił do głosowania końcowego nad:

—   Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów
Projekt rezolucji B9-0191/2020;

—   Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2130(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja [2019/2213(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r. [2019/2209(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r. [2019/2210(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0166/2020;

—   Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Norbert Lins ,

—   Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca Loránt Vincze;

—   Wniosek o odesłanie do komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:
Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych - Sprawozdawca Loránt Vincze

—   Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda
Projekt rezolucji B9-0196/2020/rev1;

—   Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0169/2020;

—   Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19
Projekt rezolucji B9-0165/2020;

Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19
Projekt rezolucji B9-0172/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 21.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.35.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 21.30.


12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego nad:

Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów
Projekt rezolucji B9-0191/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0164)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 33)

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2130(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0165)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 34)

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja [2019/2213(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0166)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 35)

Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w czerwcu 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r. [2019/2209(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P9_TA(2020)0167)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 36)

Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r. [2019/2210(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P9_TA(2020)0168)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 37)

Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0166/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0169)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 38)

(Projekty rezolucji B9-0175/2020 i B9-0180/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0170)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 39)

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Norbert Lins

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0171)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 40)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca Loránt Vincze

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0172)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 41)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w gi (654 za, 8 przeciw, 3 wstrzymało się)

Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda
Projekt rezolucji B9-0196/2020/rev1

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0173)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 42)

(Projekty rezolucji B9-0194/2020 i B9-0195/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0169/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0174)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 43)

(Projekty rezolucji B9-0174/2020 i B9-0193/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19
Projekt rezolucji B9-0165/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0175)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 44)

Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19
Projekt rezolucji B9-0172/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0176)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 45)


13. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


14. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


15. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z dni 17 i 18 czerwca 2020 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 8 lipca 2020 do 10 lipca 2020 r.


17. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja PECH

- Nowa strategia przemysłowa dla Europy (2020/2076(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: INTA, EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), IMCO, REGI, PECH, JURI

komisja BUDG

- W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO (2020/2043(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), BUDG, ECON (art. 57 Regulaminu)


18. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28 maja 2020 r.)

komisja ENVI

- Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza: dyrektywa 2004/107/WE i dyrektywa 2008/50/WE (2020/2091(INI))
(opinia: TRAN)


19. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej z 2019 r. lub zapobiegania jej, oraz dostawy takich produktów (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.34.


21. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności