Zoznam 
Zápisnica
PDF 253kWORD 68k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Prvé hlasovanie
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Zaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Oznámenie výsledkov hlasovania
 7.Druhé hlasovanie
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Tretie hlasovanie
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Oznámenie výsledkov hlasovania
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 18.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 19.Predloženie dokumentov
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní, pokiaľ ide o:

—   Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho pôsobnosti, počtu členov a funkčného obdobia
Návrh rozhodnutia B9-0191/2020.

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k naliehavým postupom, o ktorých bolo rozhodnuté v stredu 17. júna 2020 (bod 27 zápisnice zo dňa 17.6.2020):

—   Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci;

—   Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Lins ;

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Loránt Vincze

Parlament hlasuje o prvom súbore pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o:

—   Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1.

Hlasovať je možné do 10.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.30 h.

Vystúpenia:

Loránt Vincze, spravodajca, pred začatím prvého hlasovania so žiadosťou, aby bola nasledujúca záležitosť vrátená gestorskému výboru v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku na účely medziinštitucionálnych rokovaní: Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (bod 55 programu schôdze).

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.04 h.)


3. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 9.15 h.


4. Zaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jordi Cañas v mene skupiny Renew, Aurelia Beigneux v mene skupiny ID, Anna Cavazzini v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL a Eleonora Evi – nezaradená poslankyňa, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram a Pär Holmgren.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.30 h.


6. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky záverečného hlasovania, pokiaľ ide o:

Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho pôsobnosti, počtu členov a funkčného obdobia
Návrh rozhodnutia B9-0191/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Schválené (P9_TA(2020)0163)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 32)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k naliehavým postupom, o ktorých bolo rozhodnuté v stredu 17. júna 2020 (bod 27 zápisnice zo dňa 17.6.2020):

Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0170)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 39)

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Lins

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0171)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 40)

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Loránt Vincze

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0172)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 41)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o prvom súbore pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o:

Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0173)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 42)


7. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o druhom súbore pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o:

—   Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1.

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch, pokiaľ ide o:

—   Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0169/2020
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 a B9-0181/2020, ktorý predložili Michael Gahler, Miriam Lexmann a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt a Tonino Picula, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli a Rosa D’Amato, o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0165/2020;

—   Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0172/2020.

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 17.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h.)


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.30 h.


9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o druhom súbore pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o:

Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0173)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 42)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch, pokiaľ ide o:

Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0169/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0174)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 43)

Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0167)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 36)

Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0165/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0175)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 44)

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0172/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0176)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 45)


10. Tretie hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní, pokiaľ ide o:

—   Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov
Návrh uznesenia B9-0191/2020;

—   Banková únia – výročná správa za rok 2019
Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2019 [2019/2130(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2021, oddiel III – Komisia [2019/2213(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Západný Balkán po samite v roku 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0166/2020;

—   Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Lins ,

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Loránt Vincze;

—   Žiadosť o vrátenie veci výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku:
Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci - Spravodajca Loránt Vincze

—   Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1;

—   Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0169/2020;

—   Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0165/2020;

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0172/2020.

Hlasovať je možné do 19.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 21.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 21.30 h.


12. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky záverečného hlasovania, pokiaľ ide o:

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov
Návrh uznesenia B9-0191/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0164)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 33)

Banková únia – výročná správa za rok 2019
Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2019 [2019/2130(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0165)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 34)

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2021, oddiel III – Komisia [2019/2213(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0166)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 35)

Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P9_TA(2020)0167)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 36)

Západný Balkán po samite v roku 2020
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P9_TA(2020)0168)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 37)

Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0166/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0169)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 38)

(Návrhy uznesenia B9-0175/2020 a B9-0180/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0170)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 39)

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Lins

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0171)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 40)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Loránt Vincze

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0172)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 41)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VECI VÝBORU

Schválená hlasovaním podľa mien (654 za, 8 proti, 3 sa zdržali)

Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrh uznesenia B9-0196/2020/rev1

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0173)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 42)

(Návrhy uznesenia B9-0194/2020 a B9-0195/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0169/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0174)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 43)

(Návrhy uznesenia B9-0174/2020 a B9-0193/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0165/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0175)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 44)

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0172/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0176)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 17., 18. a 19. júna 2020, bod 45)


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


15. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní zo 17. a z 18. júna 2020 budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúcej schôdze.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 8. júla 2020 do 10. júla 2020.


17. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor PECH

- Nová priemyselná stratégia pre Európu (2020/2076(INI))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: INTA, EMPL, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, REGI, PECH, JURI

výbor BUDG

- Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO (2020/2043(INI))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), BUDG, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku)


18. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. mája 2020)

výbor ENVI

- Vykonávanie smerníc o kvalite okolitého ovzdušia: smernice 2004/107/ES a smernice 2008/50/ES (2020/2091(INI))
(stanovisko: TRAN)


19. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a o dodávaní týchto liekov (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.34 h.


21. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Posledná úprava: 27. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia