Kazalo 
Zapisnik
XML 120kPDF 248kWORD 68k
Petek, 19. junij 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Prvi čas glasovanja
 3.Nadaljevanje seje
 4.Prilaščanje zemljišč in krčenje gozdov v Amazoniji (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razglasitev izidov glasovanja
 7.Drugi čas glasovanja
 8.Nadaljevanje seje
 9.Razglasitev izidov glasovanja
 10.Tretji čas glasovanja
 11.Nadaljevanje seje
 12.Razglasitev izidov glasovanja
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 16.Datum naslednjih sej
 17.Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)
 18.Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil
 19.Predložitev dokumentov
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Prvi čas glasovanja

Parlament je pristopil h končnemu glasovanju o naslednjih dokumentih:

—   Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata
Predlog sklepa B9-0191/2020.

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k nujnim postopkom, o katerih se je odločalo v sredo, 17. junija 2020 (točka 27 zapisnika z dne 17.6.2020):

—   Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve;

—   Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Lins ;

—   Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Loránt Vincze .

Parlament je glasoval o prvem sklopu predlogov sprememb, ki so bili vloženi k dokumentu:

—   Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1.

Glasovanje je odprto do 10.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 13.30.

Govori

Loránt Vincze, poročevalec, pred začetkom prvega sklopa glasovanj, ki je zahteval, da se naslednje vprašanje v skladu s členom 59(4) Poslovnika vrne pristojnemu odboru zaradi medinstitucionalnih pogajanj: Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 (točka 55 dnevnega reda).

O tej zahtevi se bo glasovalo po končnem glasovanju o predlogu Komisije.

(Seja je bila prekinjena ob 09.04.)


3. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 09.15.


4. Prilaščanje zemljišč in krčenje gozdov v Amazoniji (razprava)

Izjava Komisije: Prilaščanje zemljišč in krčenje gozdov v Amazoniji (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Jordi Cañas v imenu skupine Renew, Aurélia Beigneux v imenu skupine ID, Anna Cavazzini v imenu skupine Verts/ALE, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, in Eleonora Evi (samostojna poslanka), Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram in Pär Holmgren.

Govoril je Virginijus Sinkevičius.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 10.35.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

5. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.30.


6. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide končnega glasovanja o dokumentu:

Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata
Predlog sklepa B9-0191/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Odobreno (P9_TA(2020)0163)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 32)

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb k nujnim postopkom, o katerih se je odločalo v sredo, 17. junija 2020 (točka 27 zapisnika z dne 17.6.2020):

Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(potrebna navadna večina)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0170)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 39)

Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Lins

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0171)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 40)

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Loránt Vincze

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0172)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 41)

Predsednik je prebral izide glasovanja o prvem sklopu predlogov sprememb o dokumentu:

Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0173)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 42)


7. Drugi čas glasovanja

Parlament je pristopil h glasovanju o drugem sklopu predlogov sprememb k naslednjim dokumentom:

—   Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1.

Parlament je pristopil h glasovanju o predlogih sprememb k nasledjim dokumentom:

—   Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
Skupni predlog resolucije RC-B9-0169/2020
Skupni predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika vložili Michael Gahler, Miriam Lexmann in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Kati Piri, Evelyne Gebhardt in Tonino Picula v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Marie Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, ki nadomešča predloge resolucije B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0176/2020 in B9-0181/2020, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Vzhodno partnerstvo pred vrhom junija 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 [2019/2209(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
Predlog resolucije B9-0165/2020;

—   Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19
Predlog resolucije B9-0172/2020.

Glasovanje je odprto do 15.00.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 17.30.

(Seja je bila prekinjena ob 13.35.)


8. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 17.30.


9. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja o drugem sklopu predlogov sprememb:

Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0173)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 42)

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb k naslednjim dokumentom:

Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
Skupni predlog resolucije RC-B9-0169/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0174)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 43)

Vzhodno partnerstvo pred vrhom junija 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 [2019/2209(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0167)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 36)

Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
Predlog resolucije B9-0165/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0175)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 44)

Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19
Predlog resolucije B9-0172/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0176)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 45)


10. Tretji čas glasovanja

Parlament je pristopil h končnemu glasovanju o naslednjih dokumentih:

—   Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov Predlog resolucije B9-0191/2020;

—   Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019 [2019/2130(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Marques (A9-0026/2020);

—   Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija [2019/2213(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

—   Vzhodno partnerstvo pred vrhom junija 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 [2019/2209(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020);

—   Zahodni Balkan po vrhu leta 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 [2019/2210(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0091/2020);

—   Turizem in promet v letu 2020 in pozneje
Skupni predlog resolucije RC-B9-0166/2020;

—   Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)];

—   Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Lins ,

—   Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Loránt Vincze;

—   Zahteva za vrnitev zadeve odboru v skladu s členom 59(4) Poslovnika zaradi medinstitucionalnih pogajanj:
Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve - Poročevalec: Loránt Vincze

—   Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1;

—   Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
Skupni predlog resolucije RC-B9-0169/2020;

—   Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
Predlog resolucije B9-0165/2020;

—    Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19 Predlog resolucije B9-0172/2020.

Glasovanje je odprto do 19.00.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 21.30.

(Seja je bila prekinjena ob 17.35.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 21.30.


12. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide končnega glasovanja o naslednjih dokumentih:

Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
Predlog resolucije B9-0191/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0164)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 33)

Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019 [2019/2130(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0165)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 34)

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija [2019/2213(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0166)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 35)

Vzhodno partnerstvo pred vrhom junija 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 [2019/2209(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P9_TA(2020)0167)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 36)

Zahodni Balkan po vrhu leta 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 [2019/2210(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P9_TA(2020)0168)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 37)

Turizem in promet v letu 2020 in pozneje
Skupni predlog resolucije RC-B9-0166/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0169)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 38)

(Predloga resolucij B9-0175/2020 in B9-0180/2020 sta brezpredmetna.)

Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)]

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0170)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 39)

Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Lins

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0171)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 40)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Loránt Vincze

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0172)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 41)

PREDLOG VRNITEV ZADEVE ODBORU

Odobreno s poimenskim glasovanjem (654 za, 8 proti, 3 vzdržani)

Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Predlog resolucije B9-0196/2020/rev1

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0173)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 42)

(Predloga resolucij B9-0194/2020 in B9-0195/2020 sta brezpredmetna.)

Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
Skupni predlog resolucije RC-B9-0169/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0174)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 43)

(Predloga resolucij B9-0174/2020 in B9-0193/2020 sta brezpredmetna.)

Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
Predlog resolucije B9-0165/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0175)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 44)

Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19
Predlog resolucije B9-0172/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0176)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 45)


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


14. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


15. Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

Parlament bo o sprejetju zapisnika tega zasedanja ter zapisnikov zasedanj z dne 17. in 18. junija 2020 glasoval na začetku prihodnjega zasedanja.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 8. julija 2020 do 10. julija 2020.


17. Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)

odbor PECH

- Nova industrijska strategija za Evropo (2020/2076(INI))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: INTA, EMPL, ENVI (člen 57 Poslovnika), IMCO, REGI, PECH, JURI

odbor BUDG

- Za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije (2020/2043(INI))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), BUDG, ECON (člen 57 Poslovnika)


18. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. maja 2020)

odbor ENVI

- Izvajanje direktiv o kakovosti zunanjega zraka: Direktiva 2004/107/ES in Direktiva 2008/50/ES (2020/2091(INI))
(mnenje: TRAN)


19. Predložitev dokumentov

Predložen je bil naslednji dokument:

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihovi dobavi (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor:

ENVI


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.34.


21. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szájer József, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 12. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov