Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Woensdag 8 juli 2020 - Brussel

4. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)

De Voorzitter deelt overeenkomstig artikel 71 van het Reglement de besluiten van de commissies ITRE, EMPL en INTA mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen:

—   commissie ITRE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   commissie ITRE: voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   commissie EMPL: voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   commissie INTA: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, tot uiterlijk morgen, donderdag 9 juli 2020, vóór middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid