Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel

8. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i juli 2020 (654.272/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att han hade mottagit två begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) för antagandet av följande ärenden under innevarande sammanträdesperiod:

—   Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) - ENVI-utskottet (punkt 59 i PDOJ);

—   Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 - ENVI-utskottet (punkt 119 i PDOJ).

Talare (i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen): Kateřina Konečná yttrade sig mot den andra begäran från ENVI-utskottet (punkt 119 i PDOJ).

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista.

Omröstningarna fördelas mellan de olika omröstningsomgångarna, beroende på antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delade och särskilda omröstningar. Information om hur omröstningarna fördelas mellan de olika omgångarna ges på parlamentets webbplats under ”Prioriterad information och prioriterade handlingar”.

Den andra omröstningsomgången på fredagen är öppen kl. 14.15–15.30. Resultaten av omröstningarna från denna andra omröstningsomgång meddelas kl. 18.00.

Den tredje omröstningsomgången på fredagen ställs in.

Parlamentet godkände dessa förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisning och inga ändringsförslag hade lagts fram, i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen, avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen om följande ärende:

Elektronisk godstransportinformation ***II (punkt 120 i PDOJ)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andor Deli (A9-0119/2020).

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd (P9_TA(2020)0177).

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy