Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 16k
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Briuselis

11. Pirmasis balsavimas
Stenograma

Parlamentas balsavo dėl:

—   Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare
Pranešimas dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlamentas balsuoja dėl šių prašymų taikyti skubos procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis).

—   Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI komitetas

—   Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI komitetas

Parlamentas sprendžia vienu balsavimu:

—   Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Reglamento (ES) 2017/2454 dalinis keitimas, kiek tai susiję su taikymo datomis, dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Tarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį pateikė Dolors Montserrat PETI komiteto vardudėl tarptautinio ir vidaus tėvų vykdomo ES vaikų grobimo Japonijoje (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Intelekto sutrikimų turinčių asmenų ir jų šeimų teisės COVID-19 krizės metu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį pateikė Dolors Montserrat PETI komiteto vardudėl asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, teisių COVID-19 krizės metu (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlamentas balsuoja dėl procedūrinių pasiūlymų (Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnio 1 dalis) dėl:

—   Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Suderinimas su pokyčiais kelių transporto sektoriuje ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlamentas prabalsavo šių aktų pakeitimų:

—   Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos [2019/2126(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0081/2020)

—   2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės [2019/2127(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Balsavimas bus tęsiamas iki 17.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 20.00 val.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika