Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел

12. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г. - Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли 2020 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г. (2020/2669(RSP))

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли 2020 r. (2020/2704(RSP))

Charles Michel (председател на Европейския съвет) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Valérie Hayer, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, и Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП.

Изказа се Charles Michel.

Изказа се Андрей Новаков.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen и Henna Virkkunen.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 17.41 ч.)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност