Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2126(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0081/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Приети текстове :

P9_TA(2020)0190

Протокол
XML 30k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

18. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на:

Предложение за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата
Доклад относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

КАНДИДАТУРА

Приема се (P9_TA(2020)0178)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 8.7.2020 г)

Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)
Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧАВАНЕ

Приема се (P9_TA(2020)0179)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 3)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 8.7.2020 г)

Председателят прочете резултатите от гласуването по исканията за неотложна процедура:

Преходни разпоредби с цел преодоляване на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - комисия ENVI

С поименно гласуване (671 гласа „за“, 16 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - комисия ENVI

С поименно гласуване (618 гласа „за“, 62 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0180)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0181)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 5)

Международно и национално отвличане от родител на деца от ЕС в Япония
Предложение за резолюция B9-0205/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0182)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 6)

Правата на хората с интелектуална недостатъчност и техните семейства по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
Предложение за резолюция B9-0204/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0183)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 7)

Председателят прочете резултатите от гласуването на процедурните предложения (член 67, параграф 1 от Правилника за дейността):

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и Регламент (ЕС) № 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 8)

Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 9)

Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 10)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията на:

Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0189)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 12)

Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. [2019/2126(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: David Cormand (A9-0081/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0190)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 13)

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. [2019/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0191)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 14)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност