Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2126(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0081/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0190

Protokół
XML 25k
Środa, 8 lipca 2020 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

18. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad:

Nominacja Helgi Berger na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie w sprawie nominacji Helgi Berger na członka Trybunału Obrachunkowego [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

KANDYDATURA

Przyjęto (P9_TA(2020)0178)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 2)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 8.7.2020)

Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

NOMINACJA

Przyjęto (P9_TA(2020)0179)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 3)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 8.7.2020)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego:

Przepisy przejściowe w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - komisja ENVI

W GI (przy 671 głosach za, 16 głosach przeciw, 7 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Prowadzenie badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej z 2019 r. lub zapobiegania jej, oraz dostawy takich produktów ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - komisja ENVI

W GI (przy 618 głosach za, 62 głosach przeciw, 13 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0180)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 4)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0181)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 5)

Międzynarodowe i wewnątrzkrajowe uprowadzenia rodzicielskie dzieci z UE w Japonii
Projekt rezolucji B9-0205/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0182)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 6)

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19
Projekt rezolucji B9-0204/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0183)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 7)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad wnioskami proceduralnymi (art. 67 ust. 1 Regulaminu):

Wymogi w zakresie egzekwowania przepisów oraz przepisy szczególne dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Większość głosów posłów do Parlamentu)

WNIOSEK W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEGO ODRZUCENIA STANOWISKA RADY

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 8)

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy okres odpoczynku, a także określanie położenia za pomocą tachografów ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Większość głosów posłów do Parlamentu)

WNIOSEK W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEGO ODRZUCENIA STANOWISKA RADY

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 9)

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Większość głosów posłów do Parlamentu)

WNIOSEK W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEGO ODRZUCENIA STANOWISKA RADY

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 10)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do:

Zmiana dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0189)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 12)

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: David Cormand (A9-0081/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0190)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 13)

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r. [2019/2127(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0191)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 14)

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności