Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2126(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0081/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0190

Zápisnica
XML 25k
Streda, 8. júla 2020 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

18. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o:

Návrh na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov
Správa o návrhu na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

KANDIDATÚRA

Prijatý (P9_TA(2020)0178)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 2)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Správa o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Prijatý (P9_TA(2020)0179)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o žiadostiach o použitie postupu pre naliehavé prípady:

Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - výbor ENVI

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 671, proti: 16, zdržali sa hlasovania: 7).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - výbor ENVI

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 618, proti: 62, zdržali sa hlasovania: 13).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0180)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 4)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 mení nariadenie (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0181)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 5)

Medzinárodné a domáce únosy detí z EÚ v Japonsku
Návrh uznesenia B9-0205/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0182)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 6)

Práva osôb s mentálnym postihnutím počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0204/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0183)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 7)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o procedurálnych návrhoch (článok 67 ods. 1 rokovacieho poriadku):

Konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 8)

Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 9)

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 10)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto textom:

Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0189)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 12)

Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: David Cormand (A9-0081/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0190)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 13)

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0191)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 14)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia