Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0216/2020

Συζήτηση :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0205

Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

21. Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2020 και σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2020)

Παρεμβαίνουν οι Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Rondinelli, μη εγγεγραμμένη, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth και Mohammed Chahim.

Παρεμβαίνουν οι Στέλλα Κυριακίδου (μέλος της Επιτροπής) και Michael Roth (Πρόεδρος του Συμβουλίου).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Kateřina Konečná και Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020)·

—   Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020

—   Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020

—   Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020

—   Petra de Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020

—   Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2020 (τροπολογίες), σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου