Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 5.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της γερμανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Πρώτη ψηφοφορία
 12.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Ιουλίου 2020 (συζήτηση)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 16.Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις (συζήτηση)
 17.Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (συζήτηση)
 18.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 19.Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
 20.Δεύτερη ψηφοφορία
 21.Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Προτεινόμενος διορισμός της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
Συνοπτικά πρακτικά (218 kb) Κατάσταση παρόντων (44 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (341 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (9158 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (218 kb) Κατάσταση παρόντων (44 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (341 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (9158 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (87 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (162 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (340 kb) Κατάσταση παρόντων (86 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (273 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1593 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου