Показалец 
Протокол
XML 210kPDF 341kWORD 87k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)
 6.Внесени документи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Ред на работа
 9.Представяне на програмата за дейността на германското председателство (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Първо гласуване
 12.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г. - Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли 2020 г. (разискване)
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Искане за снемане на имунитет
 16.Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (разискване)
 17.Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (разискване)
 18.Обявяване на резултатите от гласуването
 19.Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (продължeние на разискването)
 20.Второ гласуване
 21.Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (продължeние на разискването)
 22.Обяснения на вот
 23.Поправки на вот и намерения за гласуване
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предложение за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата
 Приложение 2 - Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в петък, 19 юни 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 14.02 ч.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 17 юни 2020 г., 18 юни 2020 г. и 19 юни 2020 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Eugen Jurzyca уведоми, че е присъствал на заседанието на 15 юли 2019 г., но името му не фигурира в присъствения списък.


4. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, в съответствие с член 71 от Правилника за дейността, решенията на комисиите ITRE, EMPL и INTA за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади:

—   комисия ITRE: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Докладчик: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   комисия ITRE: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   комисия EMPL: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Докладчик: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   комисия INTA: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Докладчик: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ днес, четвъртък, 9 юли 2020 г., поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


5. Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 111, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегирания регламент на Комисията от 19 юни 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 877/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Ако в срок от 24 часа след обявяването в Парламента политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражения, препоръката се счита за приета. В противен случай тя се поставя на гласуване.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция – позиция на Съвета от 24 юни 2020 г. (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, DEVE, LIBE

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

ECON, AGRI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - REGI - Докладчик: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. (2019/2127(INI)) - CONT - Докладчик: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - ITRE - Докладчик: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: Стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - ITRE - Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - ECON - Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - ECON - Докладчик: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - EMPL - Докладчик: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на хуманитарната помощ за бежанците в Турция (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Доклад относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - CONT - Докладчик: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година — Запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Доклад относно всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия (2019/2189(INI)) - ITRE - Докладчик: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно сключването на споразумение, по което се водят преговори, между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (2020/2048(INI)) - LIBE - Докладчик: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (COM(2019)0623 – C9 0197/2019 – 2019/0273(COD)) - INTA - Докладчик: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - TRAN - Докладчик: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - TRAN - Докладчик: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - TRAN - Докладчик: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - TRAN - Докладчик: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—   O-000035/2020 зададен от Younous Omarjee, от името на комисията по регионално развитие, към Комисията: Ролята на политиката за сближаване за преодоляване на социално-икономическите последици от COVID-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020 зададен от Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi и Anja Hazekamp, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост (B9-0013/2020).


8. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през юли 2020 г. (654.272/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността).

Председателят съобщи, че е получил две искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността) за приемането на следните досиета по време на настоящата сесия:

—   Преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) - комисия ENVI (точка 59 от oкончателния проект на дневен ред);

—   Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване - комисия ENVI (точка 119 от oкончателния проект на дневен ред).

Изказа се, в съответствие с член 163 от Правилника за дейността, Kateřina Konečná, срещу второто искане на комисията ENVI (точка 119 от oкончателния проект на дневен ред).

След консултации с политическите групи, Председателят предложи следните промени в oкончателния проект на дневен ред.

Гласуванията ще бъдат разпределени в различни периоди за гласуване в зависимост от броя на измененията и броя на исканията за разделно гласуване и гласуване поотделно. Информацията относно разпределението на гласуванията в различните периоди на гласуване ще бъде налична на интернет сайта на Парламента в рубриката „Сведения и приоритетни документи“.

Вторият период за гласуване ще продължи от 14.15 ч. до 15.30 ч. Обявяването на резултатите от гласуването от втория период ще се състои в 18 ч.

Третият период за гласуване в петък беше отменен.

Парламентът даде съгласието си за тези предложения.

С това редът на работа е определен.

Председателят съобщи, че не е получено никакво предложение за отхвърляне съгласно членове 67 и 68 от Правилника за дейността във връзка със следната позиция на Съвета на първо четене:

Електронна информация за товарни превози ***II (точка 120 от окончателния проект на дневен ред)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Andor Deli (A9-0119/2020).

Във връзка с това позицията на Съвета се счита за одобрена (P9_TA(2020)0177).


9. Представяне на програмата за дейността на германското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата за дейността на германското председателство (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Jörg Meuthen, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, и Martin Sonneborn, независим член на ЕП.

Изказа се Angela Merkel.

Изказаха се Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller и Peter Kofod.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann и Fabienne Keller.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Изказаха се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Angela Merkel.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.20 ч.


11. Първо гласуване

Парламентът е призован да гласува по:

—   Предложение за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата Доклад относно предожението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО) Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Парламентът е призован да гласува по следните искания за прилагане на неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

—   Преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието от кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - комисия ENVI

—   Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - комисия ENVI

Парламентът е призован да гласува по:

—   Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради избухването на COVID-19 *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Международно и национално отвличане от родител на деца от ЕС в Япония Предложение за резолюция, внесено от Dolors Montserrat, от името на комисията PETI, в съответствие с член 227, параграф 2 от Правилника за дейността, относно международното и националното отвличане от родител в Япония на деца от ЕС (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Правата на хората с интелектуална недостатъчност и техните семейства по време на извънредното положение във връзка с COVID-19 Предложение за резолюция, внесено от Dolors Montserrat, от името на комисията PETI, в съответствие с член 227, параграф 2 от Правилника за дейността, относно правата на лицата с интелектуална недостатъчност и техните семейства в контекста на извънредното положение във връзка с COVID-19 (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Парламентът е призован да гласува по процедурни въпроси (член 67, параграф 1 от Правилника за дейността), засягащи:

—   Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и Регламент (ЕС) № 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. [2019/2126(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. [2019/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Гласуването ще продължи до 17:45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 20 ч.


12. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г. - Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли 2020 г. (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г. (2020/2669(RSP))

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли 2020 r. (2020/2704(RSP))

Charles Michel (председател на Европейския съвет) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Valérie Hayer, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, и Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП.

Изказа се Charles Michel.

Изказа се Андрей Новаков.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen и Henna Virkkunen.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 17.41 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 19.03 ч.


14. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D и Renew следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия AGRI: Cristian Ghinea на мястото на Dacian Cioloş

комисия PETI: Stelios Kympouropoulos на мястото на Anna-Michelle Asimakopoulou

комисия PETI: Ibán García Del Blanco и Marc Angel

Тези решения влизат в сила днес.


15. Искане за снемане на имунитет

Френските компетентни органи са представили искане за снемане на имунитета на Jean-François Jalkh във връзка с предварително следствие започнато от съда на Париж.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


16. Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (2020/2686(RSP))

Michael Roth (Действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis направиха изявления.

Изказаха се David Casa, от името на групата PPE, Eero Heinäluoma, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar и Enikő Győri.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Michael Roth.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin и Marco Zanni, от името на групата ID, относно всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola и Emil Radev, от името на групата PPE, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma и Paul Tang, от името на групата S&D, Luis Garicano, Ramona Strugariu и Frédérique Ries, от името на групата Renew, Saskia Bricmont и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, относно всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5 от протокола от 9.7.2020 г. (предложения за изменение), точка 15 от протокола от 10.7.2020 г. (окончателно гласуване).


17. Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (Действащ председател на Съвета) направи изявление.

(Продължение на разискването: точка 19 от протокола от 8.7.2020 г.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

18. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на:

Предложение за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата
Доклад относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

КАНДИДАТУРА

Приема се (P9_TA(2020)0178)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 8.7.2020 г)

Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)
Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧАВАНЕ

Приема се (P9_TA(2020)0179)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 3)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 8.7.2020 г)

Председателят прочете резултатите от гласуването по исканията за неотложна процедура:

Преходни разпоредби с цел преодоляване на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - комисия ENVI

С поименно гласуване (671 гласа „за“, 16 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - комисия ENVI

С поименно гласуване (618 гласа „за“, 62 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0180)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0181)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 5)

Международно и национално отвличане от родител на деца от ЕС в Япония
Предложение за резолюция B9-0205/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0182)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 6)

Правата на хората с интелектуална недостатъчност и техните семейства по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
Предложение за резолюция B9-0204/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0183)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 7)

Председателят прочете резултатите от гласуването на процедурните предложения (член 67, параграф 1 от Правилника за дейността):

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и Регламент (ЕС) № 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 8)

Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 9)

Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 10)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията на:

Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0189)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 12)

Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. [2019/2126(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: David Cormand (A9-0081/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0190)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 13)

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. [2019/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0191)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 14)


19. Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Начало на разискването: точка 17 от протокола от 8.7.2020 г.)

Stella Kyriakides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Petra De Sutter, от името на групата Verts/ALE, и Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR.

(Продължение на разискването: точка 21 от протокола от 8.7.2020 г.)


20. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията на:

—   Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и Регламент (ЕС) № 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г. [2019/2128(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Гласуването ще продължи до 21:45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на следващия ден, четвъртък, 9 юли 2020 г. в 9 ч.


21. Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Начало на разискването: точка 17 от протокола от 8.7.2020 г и точка 19 от протокола от 8.7.2020 г.)

Изказаха се Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Daniela Rondinelli, независим член на ЕП, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth и Mohammed Chahim.

Изказаха се Stella Kyriakides (член на Комисията) и Michael Roth (Действащ председател на Съвета).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Kateřina Konečná и Marc Botenga, от името на групата GUE/NGL, относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, от името на групата ECR, относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, от името на групата S&D, относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, от името на групата Verts/ALE, относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, от името на групата PPE, относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12 от протокола от 9.7.2020 г. (предложения за изменения), точка 15 от протокола от 10.7.2020 г. (окончателно гласуване).


22. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


23. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ 654.272/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.45 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Александров Йорданов Александър, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Søgaard-Lidell Linea

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.


Приложение 1 - Предложение за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Приложение 2 - Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност