Seznam 
Zápis
XML 184kPDF 314kWORD 83k
Středa, 8. července 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Předložení dokumentů
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 8.Plán práce
 9.Představení pracovního programu německého předsednictví (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.První hlasování
 12.Závěry zasedání Evropské rady ze dne 19. června 2020 – Příprava zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 17.–18. července 2020 (rozprava)
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Členství ve výborech a v delegacích
 15.Žádost o zbavení imunity
 16.Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj (rozprava)
 17.Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (rozprava)
 18.Oznámení výsledků hlasování
 19.Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (pokračování rozpravy)
 20.Druhé hlasování
 21.Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (pokračování rozpravy)
 22.Vysvětlení hlasování
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Návrh na jmenování Helgy Bergerové členkou Účetního dvora
 Příloha 2 – Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno v pátek 19. června 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 14:02.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 17., 18. a 19. června 2020, byly schváleny.

°
° ° °

Eugen Jurzyca oznámil, že byl přítomen na denním zasedání, které se konalo dne 15. července 2019, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.


4. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 71 jednacího řádu rozhodnutí výborů ITRE, EMPL a INTA zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv:

—   výbor ITRE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Zpravodajka: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   výbor ITRE: návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   výbor EMPL: návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Zpravodaj: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   výbor INTA: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Zpravodajka: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, čtvrtka 9. července 2020, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)

Konference předsedů výborů oznámila v souladu s čl. 111 odst. 6 jednacího řádu předsedovi Parlamentu, že nebyla vyslovena žádná námitka vůči:

—   doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválená. V opačném případě se o něm hlasuje.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19 (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: Pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku – postoj Rady ze dne 24. června 2020 (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

ECON, AGRI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2127(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodaj: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Zpráva o návrhu, aby byla Helga Bergerová jmenována členkou Účetního dvora (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Zpráva o komplexním evropském přístupu ke skladování energie (2019/2189(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření dohody, jež je předmětem jednání, mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a novozélandskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (2020/2048(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Návrh doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

—   O-000035/2020, kterou pokládá Younous Omarjee za Výbor pro regionální rozvoj Komisi: Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020, kterou pokládají Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi a Anja Hazekamp za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Komisi: Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek (B9-0013/2020).


8. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního červencového plenárního zasedání (654.272/PDOJ), ke kterému byly navrženy níže uvedené změny (článek 158 jednacího řádu).

Předseda oznámil, že obdržel dvě žádosti o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu), pokud jde o spisy, která mají být přijaty na tomto dílčím zasedání:

—   Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) - výbor ENVI (bod 59 PDOJ);

—   Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji - výbor ENVI (bod 119 PDOJ).

Vystoupila v souladu s článkem 163 jednacího řádu Kateřina Konečná proti druhé žádosti výboru ENVI (bod 119 PDOJ).

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl níže uvedené změny pořadu jednání.

Hlasování budou rozdělena do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků budou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu v rubrice Prioritní dokumenty a informace“.

Druhé páteční hlasování se bude konat od 14:15 do 15:30. Výsledky druhého hlasování budou oznámeny v 18:00.

Třetí páteční hlasování je zrušeno.

Parlament vyslovil s těmito návrhy souhlas.

Plán práce byl tímto schválen.

Předseda oznámil, že v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu nebyl předložen žádný návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrh, pokud jde o níže uvedený postoj Rady v prvním čtení:

Elektronické informace o nákladní dopravě ***II (bod 120 PDOJ)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Andor Deli (A9-0119/2020).

Návrh Rady je tudíž prohlášen za schválený (P9_TA(2020)0177).


9. Představení pracovního programu německého předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Představení pracovního programu německého předsednictví (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (úřadující předsedkyně Rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Jörg Meuthen za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Martin Sonneborn – nezařazený poslanec.

Vystoupila Angela Merkel.

Vystoupili: Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller a Peter Kofod.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann a Fabienne Keller.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Angela Merkel.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:20.


11. První hlasování

Parlament hlasuje o:

—   Návrh na jmenování Helgy Bergerové členkou Účetního dvora
Zpráva o návrhu, aby byla Helga Bergerová jmenována členkou Účetního dvora [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlament hlasuje o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

—   Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - výbor ENVI

—   Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - výbor ENVI

Parlament hlasuje jediným hlasováním o:

—   Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Změna nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Mezinárodní a domácí únosy dětí z EU jedním z rodičů v Japonsku
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 227 odst. 2 jednacího řádu předložila Dolors Montserrat za výbor PETI, o mezinárodních a domácích únosech dětí z EU jedním z rodičů v Japonsku (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Práva osob s mentálním postižením a jejich rodin během krize COVID-19
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 227 odst. 2 jednacího řádu předložila Dolors Montserrat za výbor PETI, o právech osob s mentálním postižením během krize COVID-19 (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlament hlasuje o procesních námitkách (čl. 67 odst. 1 jednacího řádu) k:

—   Zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a požadavky na prosazování ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky v řízení a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Hlasování se bude konat až do 17:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 20:00.


12. Závěry zasedání Evropské rady ze dne 19. června 2020 Příprava zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 17.–18. července 2020 (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ze dne 19. června 2020 (2020/2669(RSP))

Prohlášení Evropské rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 17.–18. července 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Siegfried Mureşan za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Valérie Hayer za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL a Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec.

Vystoupil Charles Michel.

Vystoupil Andrey Novakov.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen a Henna Virkkunen.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:41.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 19:03.


14. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající obdržel od skupin PPE, S&D a Renew tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor AGRI: Cristian Ghinea, kterým je nahrazen Dacian Cioloş

výbor PETI: Stelios Kympouropoulos, kterým je nahrazena Anna-Michelle Asimakopoulou

výbor PETI: Ibán García Del Blanco a Marc Angel

Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnešním dnem.


15. Žádost o zbavení imunity

Příslušné francouzské orgány předaly v rámci vyšetřování zahájeného občanskoprávním soudem v Paříži žádost, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


16. Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj (2020/2686(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis učinili prohlášení.

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Eero Heinäluoma za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Gunnar Beck za skupinu ID, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Nicola Procaccini za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu GUE/NGL, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar a Enikő Győri.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Michael Roth.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin a Marco Zanni, za skupinu ID o akčním plánu Komise pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu a dalších nedávných opatřeních (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola a Emil Radev za skupinu PPE, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma a Paul Tang za skupinu S&D, Luis Garicano, Ramona Strugariu a Frédérique Ries za skupinu Renew, Saskia Bricmont a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE a José Gusmão za skupinu GUE/NGL o komplexní politice Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5 zápisu ze dne 9.7.2020 (pozměňovací návrhy), bod 15 zápisu ze dne 10.7.2020 (konečné hlasování).


17. Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

(pokračování rozpravy: bod 19 zápisu ze dne 8.7.2020)


PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

18. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Návrh na jmenování Helgy Bergerové členkou Účetního dvora
Zpráva o návrhu, aby byla Helga Bergerová jmenována členkou Účetního dvora [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ

přijat (P9_TA(2020)0178)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 2)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 8.7.2020)

Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ

přijat (P9_TA(2020)0179)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 3)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 8.7.2020)

Předseda oznámil výsledky hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy:

Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - výbor ENVI

Parlament žádost schválil JH (pro: 671, proti: 16, zdrželo se: 7).

Parlament schválil žádost o použití postupu pro naléhavé případy.

Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - výbor ENVI

Parlament žádost schválil JH (pro: 618, proti: 62, zdrželo se: 13).

Parlament schválil žádost o použití postupu pro naléhavé případy.

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0180)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 4)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Změna nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0181)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 5)

Mezinárodní a domácí únosy dětí z EU jedním z rodičů v Japonsku
Návrh usnesení B9-0205/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0182)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 6)

Práva osob s mentálním postižením a jejich rodin během krize COVID-19
Návrh usnesení B9-0204/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0183)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 7)

Předseda oznámil výsledky hlasování o procesních námitkách (čl. 67 odst. 1 jednacího řádu):

Zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a požadavky na prosazování ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU RADY

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 8)

Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky v řízení a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU RADY

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 9)

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU RADY

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 10)

Předseda oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k:

Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0189)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 12)

Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: David Cormand (A9-0081/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0190)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 13)

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0191)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 14)


19. Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP))

(začátek rozpravy: bod 17 zápisu ze dne 8.7.2020)

Stella Kyriakides (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Silvia Sardone za skupinu ID, Petra De Sutter za skupinu Verts/ALE, a Margarita de la Pisa Carrión za skupinu ECR.

(pokračování rozpravy: bod 21 zápisu ze dne 8.7.2020)


20. Druhé hlasování

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a požadavky na prosazování ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky v řízení a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům – výroční zprávě za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Hlasovat je možné do 21:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny zítra ve čtvrtek 9. července 2020 v 9:00.


21. Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP))

(začátek rozpravy: bod 17 zápisu ze dne 8.7.2020 a bod 19 zápisu ze dne 8.7.2020)

Vystoupili: Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezařazená poslankyně, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth a Mohammed Chahim.

Vystoupili: Stella Kyriakides (členka Komise) a Michael Roth (úřadující předseda Rady).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Kateřina Konečná a Marc Botenga za skupinu GUE/NGL o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra za skupinu ECR o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland za skupinu S&D o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter za skupinu Verts/ALE o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese za skupinu PPE o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12 zápisu ze dne 9.7.2020 (pozměňovací návrhy), bod 15 zápisu ze dne 10.7.2020 (konečné hlasování).


22. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


23. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ 654.272/OJJE).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 21:45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Søgaard-Lidell Linea

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


Příloha 1 Návrh na jmenování Helgy Bergerové členkou Účetního dvora

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Příloha 2 Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí