Märksõnaregister 
Protokoll
XML 181kPDF 305kWORD 82k
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Tööplaan
 9.Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Esimene hääletusvoor
 12.Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. aasta kohtumise järeldused - Valmistumine Euroopa Ülemkogu 17. –18. juuli 2020. aasta kohtumiseks (arutelu)
 13.Istungi jätkamine
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 16.Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud (arutelu)
 17.ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu)
 18.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 19.ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu jätkamine)
 20.Teine hääletusvoor
 21.ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu jätkamine)
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks
 2. lisa – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Reedel, 19. juunil 2020 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 14.02.


3. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 17. juuni, 18. juuni ja 19. juuni 2020. aasta istungi protokollid.

°
° ° °

Eugen Jurzyca andis teada, et ta viibis 15. juuli 2019. aasta istungil, kuid tema nime ei ole kohalolijate nimekirjas.


4. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)

Istungi juhataja tegi kooskõlas kodukorra artikliga 71 teatavaks ITRE, EMPL ja INTA komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite põhjal:

—   ITRE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Raportöör: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   ITRE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Raportöör Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   INTA-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 654/2014, milles käsitletakse liidu õiguste kasutamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Raportöör: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Vastavalt kodukorra artikli 71 lõike 2 võib vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioone taotleda enne neljapäeva, 9. juuli 2020. aasta keskööd kirjalikult, et läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artiklile 111 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et järgmise õigusakti kohta ei ole esitatud vastuväiteid:

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 877/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Juhul kui 24 tunni jooksul pärast täiskogul teatavaks tegemist ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heakskiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.


6. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID-19 pandeemiaga (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga – Nõukogu 24. juuni 2020. aasta seisukoht (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ECON, AGRI

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne (2019/2127(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Raport Euroopa tervikliku lähenemisviisi kohta energia salvestamisele (2019/2189(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (2020/2048(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 654/2014, milles käsitletakse liidu õiguste kasutamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on kantud järgmised suuliselt vastatavad küsimused, millele järgneb arutelu (kodukorra artikkel 136):

—   O-000035/2020, mille esitas(id) Younous Omarjee regionaalarengukomisjoni nimel komisjonile: ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaalmajanduslike tagajärgedega tegelemisel (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020, mille esitas(id) Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi ja Anja Hazekamp keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel komisjonile: Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia (B9-0013/2020).


8. Tööplaan

Laiali on jagatud 2020. aasta juulikuu täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (654.272/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158).

Parlamendi president andis teada, et ta on saanud kaks taotlust kiireloomulise menetluse kohaldamiseks (kodukorra artikkel 163), et võtta käimasoleval osaistungjärgul vastu järgmised dokumendid:

—   Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) - ENVI-komisjon (PDOJ punkt 59);

—   Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine - ENVI-komisjon (PDOJ punkt 119).

Sõna võttis kooskõlas kodukorra artikliga 163 Kateřina Konečná, kes oli ENVI-komisjoni teise taotluse vastu (PDOJ punkt 119).

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president järgmised lõpliku päevakorra projekti muutmise ettepanekud.

Hääletused jaotatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust ning osade kaupa ja eraldi hääletamise taotluste arvust. Teave hääletuste jaotumisest eri hääletusvoorude vahel on kättesaadav parlamendi veebilehel rubriigi „Teave ja esmatähtsad dokumendid“.

Reedel toimub teine hääletusvoor kell 14.15 kuni 15.30. Teise hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell 18.00.

Kolmandat hääletusvooru ei toimu.

Parlament kiitis ettepanekud heaks.

Tööplaan kinnitati.

Parlamendi president andis teada, et järgmisele nõukogu esimese lugemise seisukohale ei esitatud ühtegi kodukorra artiklite 67 ja 68 kohast tagasilükkamise ettepanekut ega muudatusettepanekut:

Elektrooniline kaubaveoteave ***II (PDOJ punkt 120)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Andor Deli (A9-0119/2020).

Nõukogu seisukoht loeti seega heakskiidetuks (P9_TA(2020)0177).


9. Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Martin Sonneborn (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Angela Merkel.

Sõna võtsid Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller ja Peter Kofod.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann ja Fabienne Keller.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Angela Merkel.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 16.20.


11. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi hääletusele:

—   Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks
Raport ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlament pani hääletusele järgmised kiireloomulise menetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163):

—   Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI-komisjon

—   Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI-komisjon

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

—   Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Määruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   ELi laste rahvusvaheline ja riigisisene röövimine Jaapanis
Resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2, vanema poolt Jaapanis toime pandud ELi kodakondsusega laste rahvusvahelise ja riigisisese röövi kohta (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Intellektipuudega inimeste ja nende perede õigused COVID-19 kriisi ajal
Resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2, intellektipuudega inimeste õiguste kohta COVID-19 kriisi ajal (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlament pani hääletusele järgmiste õigusaktide menetlusega seotud ettepanekud (kodukorra artikli 67 lõige 1):

—   Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlamendis pandi hääletusele järgmiste õigusaktide muudatusettepanekud:

—   Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne [2019/2126(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne [2019/2127(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Hääletuse lõpp kell 17.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 20.00.


12. Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. aasta kohtumise järeldused - Valmistumine Euroopa Ülemkogu 17. –18. juuli 2020. aasta kohtumiseks (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. aasta kohtumise järeldused (2020/2669(RSP))

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Valmistumine Euroopa Ülemkogu 17. –18. juuli 2020. aasta kohtumiseks (2020/2704(RSP))

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Valérie Hayer fraktsiooni Renew nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Charles Michel.

Sõna võttis Andrey Novakov.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen ja Henna Virkkunen.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 17.41.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 19.03.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonidelt PPE, S&D ja Renew järgmised otsused, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

AGRI-komisjon: Dacian Cioloşi asemel Cristian Ghinea

PETI-komisjon: Anna-Michelle Asimakopoulou asemel Stelios Kympouropoulos

PETI-komisjon: Ibán García Del Blanco ja Marc Angel

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.


15. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Prantsusmaa pädevad asutused on edastanud Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotluse seoses käimasoleva kohtuliku eeluurimisega Pariisi kohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


16. Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud (2020/2686(RSP))

Michael Roth (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis esinesid avaldustega.

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, Eero Heinäluoma fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano fraktsiooni Renew nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Saskia Bricmont fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar ja Enikő Győri.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Michael Roth.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin ja Marco Zanni fraktsiooni ID nimel liidu tervikliku poliitika kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud viimase aja arengud (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola ja Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma ja Paul Tang fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano, Ramona Strugariu ja Frédérique Ries fraktsiooni Renew nimel, Saskia Bricmont ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel ja José Gusmão fraktsiooni GUE/NGL nimel liidu tervikliku poliitika kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud viimase aja arengud (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2020 protokollipunkt 5 (muudatusettepanekud), 10.7.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


17. ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP))

Michael Roth (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

(Arutelu jätkamine: :8.7.2020 protokollipunkt 19)


ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

18. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks
Raport ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

KANDIDEERIMINE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0178)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (8.7.2020 protokolli 1. lisa)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

AMETISSE NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0179)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (8.7.2020 protokolli 2. lisa)

Istungi juhataja luges ette kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle toimunud hääletuse tulemused:

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (671 poolt, 16 vastu, erapooletuid 7).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (618 poolt, 62 vastu, erapooletuid 13).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0180)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Määruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0181)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ELi laste rahvusvaheline ja riigisisene röövimine Jaapanis
Resolutsiooni ettepanek B9-0205/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0182)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

Intellektipuudega inimeste ja nende perede õigused COVID-19 kriisi ajal
Resolutsiooni ettepanek B9-0204/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0183)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused menetlusega seotud ettepanekute kohta (kodukorra artikli 67 lõige 1):

Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

NÕUKOGU SEISUKOHA KOHESE TAGASILÜKKAMISE ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

NÕUKOGU SEISUKOHA KOHESE TAGASILÜKKAMISE ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

NÕUKOGU SEISUKOHA KOHESE TAGASILÜKKAMISE ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused järgmiste õigusaktide muudatusettepanekute kohta:

Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0189)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne [2019/2126(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0081/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0190)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne [2019/2127(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0191)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)


19. ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP))

(Arutelu algus: 8.7.2020 protokollipunkt 17)

Stella Kyriakides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Heléne Fritzon fraktsiooni S&D nimel, Véronique Trillet-Lenoir fraktsiooni Renew nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Petra De Sutter fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Margarita de la Pisa Carrión fraktsiooni ECR nimel.

(Arutelu jätkumine: 8.7.2020 protokollipunkt 21)


20. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi hääletusele muudatusettepanekud järgmiste õigusaktide kohta:

—   Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta [2019/2128(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Hääletuse lõpp kell 21.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks neljapäeval, 9. juulil 2020 kell 9.00.


21. ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP))

(Arutelu algus: 8.7.2020 protokollipunkt 17 ja 8.7.2020 protokollipunkt 19)

Sõna võtsid Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Rondinelli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth ja Mohammed Chahim.

Sõna võtsid Stella Kyriakides (komisjoni liige) ja Michael Roth (nõukogu eesistuja).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Kateřina Konečná ja Marc Botenga fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel ELi rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel ELi rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir fraktsiooni Renew nimel ELi rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese fraktsiooni PPE nimel ELi rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2020 protokollipunkt 12 (muudatusettepanekud), 10.7.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


22. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


23. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord 654.272/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Søgaard-Lidell Linea

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.


1. lisa Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


2. lisa Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika