Rodyklė 
Protokolas
XML 179kPDF 315kWORD 83k
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)
 6.Gauti dokumentai
 7.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 8.Darbų programa
 9.Pirmininkausiančios Vokietijos veiklos programos pristatymas (diskusijos)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Pirmasis balsavimas
 12.2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Pasirengimas 2020 m. liepos 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Prašymas atšaukti imunitetą
 16.Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai (diskusijos)
 17.ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (diskusijos)
 18.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 19.ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (diskusijų tęsinys)
 20.Antrasis balsavimas
 21.ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (diskusijų tęsinys)
 22.Paaiškinimai dėl balsavimo
 23.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare
 2 priedas. - Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. birželio 19 d., penktadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 14.02 val.


3. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Eugen Jurzyca informavo, kad jis dalyvavo 2019 m. liepos 15 d. posėdyje, tačiau jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


4. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį Pirmininkas paskelbė ITRE, EMPL ir INTA komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   ITRE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (nauja redakcija) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Pranešėja: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   ITRE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Pranešėja: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   EMPL komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   INTA komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Pranešėja: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, ketvirtadienio, 2020 m. liepos 9 d. vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas informavo Parlamento Pirmininką, kad nebuvo pareikšta prieštaravimų dėl:

—   ECON komiteto rekomendacijos neprieštarauti 2020 m. birželio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 877/2013, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareiškia jokių prieštaravimų, ši rekomendacija laikoma patvirtinta. Priešingu atveju dėl jos balsuojama.


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos užtikrinimo priemonės (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 5. „Tolesnis paramos reaguojant į Sirijos krizę teikimas pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje. 2020 m. birželio 24 d. Tarybos pozicija“ (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

AFET, DEVE, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

ECON, AGRI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Pranešimas 2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (2019/2127(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (nauja redakcija) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Pranešimas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Pranešimas dėl visapusiško Europos požiūrio į energijos kaupimą (2019/2189(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis sudarymo (2020/2048(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir kuria iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

—   O-000035/2020, kurį pateikė Younous Omarjee Regioninės plėtros komiteto vardu Komisijai: Sanglaudos politikos vaidmuo įveikiant socialinius ir ekonominius COVID-19 padarinius (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020, kurį pateikė Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi ir Anja Hazekamp Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu Komisijai: Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti (B9-0013/2020).


8. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2020 m. liepos mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (654.272/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmininkas informavo, kad gavo du prašymus per šią sesiją taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) šiems dokumentams:

—   Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) - ENVI komitetas (PDOJ 59 punktas);

—   Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas - ENVI komitetas (PDOJ 119 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį kalbėjo Kateřina Konečná, ji nepritarė antram ENVI komiteto prašymui (PDOJ 119 punktas).

Pasitaręs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė toliau nurodytus galutinio darbotvarkės projekto pakeitimus.

Balsavimas bus padalytas į kelias dalis atsižvelgiant į pakeitimų skaičių ir balsavimų dalimis bei atskirų balsavimų skaičių. Informacija apie balsavimo paskirstymą bus pateikta Parlamento interneto skiltyje „Prioritetinė informacija ir dokumentai“.

Antrasis penktadienio balsavimas vyks nuo 14.15 val. iki 15.30 val. Antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 18.00 val.

Trečiasis penktadienio balsavimas panaikintas.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.

Pirmininkas pranešė, kad dėl šios per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos pasiūlymų atmesti ir pakeitimų nebuvo pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius:

Elektroninė krovinių vežimo informacija ***II (PDOJ 120 punktas)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Andor Deli (A9-0119/2020).

Tarybos pozicija laikoma priimta (P9_TA(2020)0177).


9. Pirmininkausiančios Vokietijos veiklos programos pristatymas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pirmininkausiančios Vokietijos veiklos programos pristatymas (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Jörg Meuthen ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Martin Sonneborn.

Kalbėjo Angela Merkel.

Kalbėjo Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller ir Peter Kofod.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann ir Fabienne Keller.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) ir Angela Merkel.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis trumpam sustabdytas.)


10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 16.20 val.


11. Pirmasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl:

—   Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare
Pranešimas dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlamentas balsuoja dėl šių prašymų taikyti skubos procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis).

—   Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI komitetas

—   Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI komitetas

Parlamentas sprendžia vienu balsavimu:

—   Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Reglamento (ES) 2017/2454 dalinis keitimas, kiek tai susiję su taikymo datomis, dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Tarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį pateikė Dolors Montserrat PETI komiteto vardudėl tarptautinio ir vidaus tėvų vykdomo ES vaikų grobimo Japonijoje (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Intelekto sutrikimų turinčių asmenų ir jų šeimų teisės COVID-19 krizės metu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį pateikė Dolors Montserrat PETI komiteto vardudėl asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, teisių COVID-19 krizės metu (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlamentas balsuoja dėl procedūrinių pasiūlymų (Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnio 1 dalis) dėl:

—   Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Suderinimas su pokyčiais kelių transporto sektoriuje ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlamentas prabalsavo šių aktų pakeitimų:

—   Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos [2019/2126(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0081/2020)

—   2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės [2019/2127(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Balsavimas bus tęsiamas iki 17.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 20.00 val.


12. 2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Pasirengimas 2020 m. liepos 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2020/2669(RSP))

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Pasirengimas 2020 m. liepos 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2020/2704(RSP))

Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Valerie Hayer Renew frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Márton Gyöngyösi.

Kalbėjo Charles Michel.

Kalbėjo Andrey Novakov.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen ir Henna Virkkunen.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 17.41 val.)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 19.03 val.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE, S&D ir Renew frakcijų sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

AGRI komitetas: Cristian Ghinea vietoj Dacian Cioloş

PETI komitetas: Stelios Kympouropoulos vietoj Anna-Michelle Asimakopoulou

PETI komitetas: Ibán García Del Blanco ir Marc Angel

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


15. Prašymas atšaukti imunitetą

Kompetentingos Prancūzijos institucijos perdavė prašymą atšaukti Jean-François Jalkh imunitetą vykstant ikiteisminiam tyrimui Paryžiaus apygardos teisme.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


16. Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai (2020/2686(RSP))

Michael Roth (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis padarė pareiškimus.

Kalbėjo David Casa PPE frakcijos vardu, Eero Heinäluoma S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Saskia Bricmont Verts/ALE frakcijos vardu, Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu, José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Mislav Kolakušić, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar ir Enikő Győri.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Michael Roth.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin ir Marco Zanni ID frakcijos vardudėl visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos. Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola ir Emil Radev PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma ir Paul Tang S&D frakcijos vardu, Luis Garicano, Ramona Strugariu ir Frédérique Ries RENEW frakcijos vardu, Saskia Bricmont ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu ir José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardudėl visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos. Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 07 09 protokolo 5 punktas (pakeitimai), 2020 07 10 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).


17. ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

(Diskusijų tęsinys: 2020 07 08 protokolo 19 punktas)


PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

18. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus dėl:

Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare
Pranešimas dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

KANDIDATŪRA

Priimta (P9_TA(2020)0178)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 07 08 protokolo 1 priedas)

Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

SKYRIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0179)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 07 08 protokolo 2 priedas)

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl prašymo taikyti skubos procedūrą rezultatus:

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI komitetas

Po vardinio balsavimo (671 balsavo už, 16 – prieš, 7 susilaikė) Parlamentas prašymui pritarė.

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI komitetas

Po vardinio balsavimo (618 balsavo už, 62 – prieš, 13 susilaikė) Parlamentas prašymui pritarė.

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0180)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Reglamento (ES) 2017/2454 dalinis keitimas, kiek tai susiję su taikymo datomis, dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0181)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Tarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0205/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0182)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

Intelekto sutrikimų turinčių asmenų ir jų šeimų teisės COVID-19 krizės metu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0204/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0183)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus dėl procedūrinių pasiūlymų (Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnio 1 dalis):

Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Visų Parlamento narių balsų dauguma)

PASIŪLYMAS NEDELSIANT ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Visų Parlamento narių balsų dauguma)

PASIŪLYMAS NEDELSIANT ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Suderinimas su pokyčiais kelių transporto sektoriuje ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Visų Parlamento narių balsų dauguma)

PASIŪLYMAS NEDELSIANT ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus dėl šių aktų pakeitimų:

Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0189)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos [2019/2126(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0081/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0190)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės [2019/2127(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0191)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)


19. ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 07 08 protokolo 17 punktas)

Stella Kyriakides (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Heléne Fritzon S&D frakcijos vardu, Véronique Trillet-Lenoir Renew frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Petra De Sutter Verts/ALE frakcijos vardu ir Margarita de la Pisa Carrión ECR frakcijos vardu.

(Diskusijų tęsinys: 2020 07 08 protokolo 21 punktas)


20. Antrasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių aktų pakeitimų:

—   Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Suderinimas su pokyčiais kelių transporto sektoriuje ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2019/2128(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Balsavimas bus tęsiamas iki 21.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienį, 9.00 val.


21. ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 07 08 protokolo 17 punktas ir 2020 07 08 protokolo 19 punktas)

Kalbėjo Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Daniela Rondinelli, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth ir Mohammed Chahim.

Kalbėjo Stella Kyriakides (Komisijos narys) ir Michael Roth (Einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Kateřina Konečná ir Marc Botenga GUE/NGL frakcijos vardudėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra ECR frakcijos vardu – dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland S&D frakcijos vardu – dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir RENEW frakcijos vardu – dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese PPE frakcijos vardu – dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19 krizės (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 07 09 protokolo 12 punktas (pakeitimai), 2020 07 10 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).


22. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


23. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, 654.272/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.45 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Søgaard-Lidell Linea

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.


1 priedas. - Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


2 priedas. - Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika