Index 
Notulen
XML 185kPDF 317kWORD 82k
Woensdag 8 juli 2020 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)
 6.Ingekomen stukken
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Duitse voorzitterschap (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Eerste stemming
 12.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 juni 2020 - Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 juli 2020 (debat)
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 16.Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (debat)
 17.EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (debat)
 18.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 19.EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (voortzetting van het debat)
 20.Tweede stemming
 21.EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (voortzetting van het debat)
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer
 Bijlage 2 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van vrijdag 19 juni 2020 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 14.02 uur geopend.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 17 juni 2020, 18 juni 2020 en 19 juni 2020 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Eugen Jurzyca heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 15 juli 2019 aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


4. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)

De Voorzitter deelt overeenkomstig artikel 71 van het Reglement de besluiten van de commissies ITRE, EMPL en INTA mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen:

—   commissie ITRE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   commissie ITRE: voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   commissie EMPL: voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   commissie INTA: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, tot uiterlijk morgen, donderdag 9 juli 2020, vóór middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


5. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, van het Reglement heeft de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters ter kennis van de Voorzitter van het Parlement gebracht dat er geen bezwaar is gemaakt tegen:

—   de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 juni 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 877/2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen vierentwintig uur na de bekendmaking in het Parlement, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië - Standpunt van de Raad van 24 juni 2020 (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

ECON, AGRI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2018 (2019/2127(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Verslag over de voordracht van Helga Berger voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van de Syriëcrisis (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Verslag over een alomvattende Europese benadering van energieopslag (2019/2189(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (2020/2048(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Verslag over de voordracht voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

—   O-000035/2020 van Younous Omarjee, namens de Commissie regionale ontwikkeling, aan de Commissie: De rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020 van Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi en Anja Hazekamp, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, aan de Commissie: Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen (B9-0013/2020).


8. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juli 2020 (654.272/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat hij twee verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement) heeft ontvangen voor de goedkeuring van de volgende dossiers tijdens de huidige vergaderperiode:

—   Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) - commissie ENVI (punt 59 PDOJ);

—   Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen - commissie ENVI (punt 119 PDOJ).

Overeenkomstig artikel 163 van het Reglement wordt het woord gevoerd door Kateřina Konečná, tegen het tweede verzoek van de commissie ENVI (punt 119 PDOJ).

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen aan de definitieve ontwerpagenda voor.

De stemmingen worden over verschillende stemrondes verdeeld, afhankelijk van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om stemming in onderdelen en aparte stemming. De informatie over de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemrondes is beschikbaar op de website van het Parlement in de rubriek “Prioritaire informatie en documenten”.

De tweede stemronde van vrijdag is geopend van 14.15 tot 15.30 uur. De bekendmaking van de uitslag van de tweede stemronde vindt plaats om 18.00 uur.

De derde stemronde van vrijdag wordt geschrapt.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de voorstellen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstellen tot verwerping noch amendementen zijn ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement betreffende het volgende standpunt van de Raad in eerste lezing:

Elektronische informatie over goederenvervoer ***II (punt 120 PDOJ)
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Andor Deli (A9-0119/2020).

Het standpunt van de Raad wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd (P9_TA(2020)0177).


9. Presentatie van het activiteitenprogramma van het Duitse voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het activiteitenprogramma van het Duitse voorzitterschap (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Martin Sonneborn, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Angela Merkel.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller en Peter Kofod.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann en Fabienne Keller.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Angela Merkel.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.20 uur hervat.


11. Eerste stemming

Het Parlement stemt over:

—   Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer
Verslag over de benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Het Parlement stemt over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

—   Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - commissie ENVI

—   Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - commissie ENVI

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

—   Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Internationale en nationale ontvoering van EU-kinderen in Japan
Ontwerpresolutie ingediend door Dolors Montserrat, namens de commissie PETI, overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Regement, over de internationale en nationale ontvoering door ouders van EU-kinderen in Japan (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   De rechten van personen met een verstandelijke handicap en hun familie tijdens de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie ingediend door Dolors Montserrat, namens de commissie PETI, overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Regement, over de rechten van personen met een verstandelijke handicap tijdens de COVID-19-crisis (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Het Parlement stemt over procedurele moties (artikel 67, lid 1, van het Reglement) betreffende:

—   Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door middel van tachografen ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2019 [2019/2126(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2018 [2019/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Er kan worden gestemd tot 17.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 20.00 uur.


12. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 juni 2020 - Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 juli 2020 (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 juni 2020 (2020/2669(RSP))

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 juli 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Valérie Hayer, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, en Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Charles Michel.

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen en Henna Virkkunen.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 17.41 uur geschorst.)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.03 uur hervat.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie en de Renew-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie AGRI: Cristian Ghinea in de plaats van Dacian Cioloş

commissie PETI: Stelios Kympouropoulos in de plaats van Anna-Michelle Asimakopoulou

commissie PETI: Ibán García Del Blanco en Marc Angel

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


15. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jean-François Jalkh ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat is geopend door de gewone rechtbank van Parijs.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


16. Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (2020/2686(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Eero Heinäluoma, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar en Enikő Győri.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Michael Roth.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin en Marco Zanni, namens de ID-Fractie, over een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma en Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, Ramona Strugariu en Frédérique Ries, namens de Renew-Fractie, Saskia Bricmont en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, en José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, over een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 9.7.2020 (amendementen), punt 15 van de notulen van 10.7.2020 (eindstemming).


17. EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

(Voortzetting van het debat : punt 19 van de notulen van 8.7.2020)


VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

18. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over:

Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer
Verslag over de benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1))

VOORDRACHT

Aangenomen (P9_TA(2020)0178)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 8.7.2020)

Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1))

BENOEMING

Aangenomen (P9_TA(2020)0179)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 8.7.2020)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure:

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - commissie ENVI

Bij HS (671 voor, 16 tegen, 7 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - commissie ENVI

Bij HS (618 voor, 62 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0180)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 4)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0181)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 5)

Internationale en nationale ontvoering van EU-kinderen in Japan
Ontwerpresolutie B9-0205/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0182)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 6)

De rechten van personen met een verstandelijke handicap en hun familie tijdens de COVID-19-crisis
Ontwerpresolutie B9-0204/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0183)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 7)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de procedurele moties (artikel 67, lid 1, van het Reglement):

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

VOORSTEL TOT ONMIDDELLIJKE VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 8)

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door middel van tachografen ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

VOORSTEL TOT ONMIDDELLIJKE VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 9)

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

VOORSTEL TOT ONMIDDELLIJKE VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 10)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0189)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 12)

Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2019 [2019/2126(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0190)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 13)

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2018 [2019/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0191)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 14)


19. EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Begin van het debat: punt 17 van de notulen van 8.7.2020)

Stella Kyriakides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Petra De Sutter, namens de Verts/ALE-Fractie, en Margarita de la Pisa Carrión, namens de ECR-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 21 van de notulen van 8.7.2020)


20. Tweede stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door middel van tachografen ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018 [2019/2128(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Er kan worden gestemd tot 21.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen, donderdag 9 juli 2020, om 9.00 uur bekendgemaakt.


21. EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Begin van het debat: punt 17 van de notulen van 8.7.2020 en punt 19 van de notulen van 8.7.2020)

Het woord wordt gevoerd door Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Rondinelli, niet-fractiegebonden lid, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth en Mohammed Chahim.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie) en Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Kateřina Konečná en Marc Botenga, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie, over de EU-strategie voor volksgezondheid na COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, over de EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, over de EU-strategie voor volksgezondheid na COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de EU-strategie voor volksgezondheid na COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, namens de PPE-Fractie, over de EU-strategie voor volksgezondheid na COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12 van de notulen van 9.7.2020 (amendementen), punt 15 van de notulen van 10.7.2020 (eindstemming).


22. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


23. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (654.272/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Søgaard-Lidell Linea

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.


Bijlage 1 - Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bijlage 2 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid